2522 เสียงธรรม ชุดที่ ๘๖

รหัสสวนโมกข์ 1045, 1047, 1055, 1061-1063, 1066-1068

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
1061 20 พ.ค. 34 (1) การพัฒนาชีวิตตามหลักธรรมชาติ (1.34.42)
..........22 พ.ค. 34 (2) ผลของการพัฒนาสำเร็จรูปเป็นธรรมชีวิตา (1.28.37)
1062 13-14 ต.ค. 26 ทำไมจึงต้องศึกษาธรรมะ (1.57.23)
1063 11 ก.พ. 27 หัวข้อธรรมสำหรับนักศึกษา (0.59.23)
1066 08 มิ.ย. 32 สาธารณสุขกับการพัฒนา (1.32.09)
1067 09 มิ.ย. 32 ครูใจเพชร (1.18.25)
1068 15 เม.ย. 33 วิญญาณของความเป็นครู (1.23.02)

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2522 เสียงธรรม ชุดที่ ๘๖"