2523 เสียงธรรม ชุดที่ ๘๗

รหัสสวนโมกข์ 1071, 1073, 1084-1085

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
1071 28 ก.ค. 32 บุญกุศลของความเป็นครู (0.58.29)
1073 20 ก.ย. 31 (1) สิ่งที่ควรทราบสำหรับผู้เจริญอานาปานสติ (1.03.09)
1073 21 ก.ย. 31 (2) การพัฒนาจิต (1.05.37)
1084 อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา
......... 20 ต.ค. 34 (1) ธรรมะคำเดียวพอ (2.02.57)
......... 21 ต.ค. 34 (2) ปฏิจจสมุปบาทเรื่องของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดทุกระดับ 1.55.44)
......... 22 ต.ค. 34 (3) ปฏิจจสมุปบาทในลักษณะของขันธ์ห้าและอริยสัจจ์สี่ (2.00.14)
1085 07 ม.ค. 32 ปีใหม่แห่งความไม่เห็นแก่ตัว (1.19.12)

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2523 เสียงธรรม ชุดที่ ๘๗"