2526 เสียงธรรม ชุดที่ ๙๐
รหัสสวนโมกข์ 1133, 1135-1137
โดย
ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
1133 ชีวิตพัฒนาตามหลักแห่งศาสนา
..........10 เม.ย.28 (1) ศาสนาของคู่กันกับชีวิต (1.32.46)
..........11 เม.ย.28 (2) ชีวิตพัฒนาหรือการพัฒนาชีวิต (1.16.38)
..........12 เม.ย.28 (3) ส่วนประกอบและโครงสร้างของชีวิต (1.01.05)
1135 22 ต.ค. 26 พระพุทธเจ้าเปิดโลก (0.57.36)
1136 25 ก.ย. 28 ความไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องสำคัญในพุทธศาสนา (0.29.42)
1137 26 ธ.ค. 35 ปีใหม่สมบูรณ์แบบ (0.50.03)
1141 1 19 ต.ค. 27 ครูกับความอยู่รอดของชาติ
1142 1 27 พ.ค. 24 พุทธบริษัทกับการกินอาหาร
1143 2 15 ต.ค. 26 ธรรมะกลับมาปัญหาหมด
1144 1 7 ก.ค. 22 การศึกษาตามทัศนะของท่านพุทธทาส
1145 1 1 ม.ค. 29 ชีวิตใหม่เมื่อปีใหม่
1146 1 26 เม.ย. 32 การรับใช้โลกด้วยการฝึกจากมหาวิทยาลัยเด็กวัด
1147 1 - ยาวิเศษสำหรับป้องกันและแก้ไขโรคทั่งปวง
1148 2 24 พ.ค. 29 สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2526 เสียงธรรม ชุดที่ ๙๐"