2527 เสียงธรรม ชุดที่ ๙๑
รหัสสวนโมกข์ 1151-1155, 1157-1158

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
1151 31 ธ.ค. 27 ปีใหม่ชีวิตใหม่ (1.21.01)
1152 01 พ.ค. 25 การสังคมสงเคราะห์ในภาคใต้ (1.03.28)
1153 01 ม.ค. 27 ปีใหม่มีสำหรับดีกว่าปีเก่า (0.30.23)
1154 27 มิ.ย. 23 ศีลธรรมสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคน (1.03.00)
1155 ..................ปีใหม่สำหรับนักศึกษาปัญญาชน (1.00.04)
1157 ๑. ธรรมะที่นำเยาวชนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม (1.08.09)
..........๒. การมีพระรัตนตรัยที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริง (1.14.36)
..........๓. ศีลพรที่ดีคือมีความเกลียดชั่วกลัวบาป (0.47.19)
1158 10 พ.ย. 08 ปริศนาธรรมไทย ชุด หนวดเต่า เขากระต่าย นอกบ (2.20.15)

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2527 เสียงธรรม ชุดที่ ๙๑"