2528 เสียงธรรม ชุดที่ ๙๒
รหัสสวนโมกข์ 1161, 1163-1168
โดย
ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
1161 22 ต.ค. 10 หัวใจของพระธรรม (1.30.52)
.............................หัวใจของพระธรรม (ต่อ) (1.33.04)
1163 21 ก.ค. 13 ความหมายทำให้สำเร็จประโยชน์ (0.52.39)
1164 06 ก.พ. 25 รักผู้อื่นคือหัวใจของทุกศาสนา (0.39.43)
1165 ...................ประโยชน์ของการยอมให้ว่ากล่าวตักเเตือน (0.48.04)
1166 12 ก.ค. 27 (1) อาสาฬหบูชา วันแห่งพระธรรม (0.30.07)
............................(2) วันเข้าพรรษา (0.20.44)
1167 19 ก.ค. 13 เตรียมตัวฝึกอบรมตนในการเข้าพรรษา (0.38.32)
1168 21 ก.ย. 07 อริยมรรคมีองค์แปด (1.01.47)

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2528 เสียงธรรม ชุดที่ ๙๒"