2701 มนุษยธรรมปริทรรศน์

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
.......2523-01-05 (01) มนุษยธรรมในฐานะสิ่งที่ต้องรู้จัก (1.31.09)
.......2523-01-12 (02) วิวัฒนการของมนุษย์เป็นสิ่งต้องรู้เท่าทัน (1.12.06)
.......2523-01-19 (03) วัฒนธรรมไทยกับพุทธศาสนา (2.02.47)
.......2523-01-26 (04) ความกำกวมของวัฒนธรรม (1.22.13)
.......2523-02-02 (05) ภาวะปัจจุบันแห่งวัฒนการทางวัฒนธรรม (1.08.11)
.......2523-02-09 (06) ข้อระวะังเกี่ยวกับวัฒนธรรา (1.30.08)
.......2523-02-16 (07) ธรรมะในฐานะที่เป็นวิวัฒนการทางวัฒนธรรม (1.51.56)
.......2523-02-23 (08) มนุษยธรรมสโมธานกับความปลอดภัยของธรรมชาติ (1.23.22)
.......2523-03-08 (09) มนุษยธรรมสมบูรณ์แบบของพุทธบริษัท (1.11.44)
.......2523-03-15 (10) ความมีมนุษยธรรมสมบูรณ์แบบ (1.23.29)
.......2523-03-22 (11) ความมีมนุษยธรรมสมบูรณ์แบบ ในทางฝ่ายวิญญาณ (1.28.18)
.......2523-03-29 (12) ความประยุกต์วัฒนธรรมให้เต็มตามความหมาย (1.20.22)

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2701 มนุษยธรรมปริทรรศน์"