2702 เมื่อธรรมครองโลก

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ลำดับ / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์์
.......14-07-2516 (01) คำว่าธรรมกับคำว่าโลก (1.41.29)
.......21-07-2516 (02) วิวัฒนการเพื่อวินาศนาการ (1.52.59)
.......28-07-2516 (03) โลกมีแต่การกระทำที่ส่งเสริม ราคะ โทสะ โมหะ (1.43.25)
.......04-08-2516 (04) อันตรายจากวัฒนธรรมตะวันตกแห่งยุคปัจจุบัน (1.58.52)
.......11-08-2516 (05) การศึกษาที่กำลังเป็นอันตรายต่อธรรมะ (1.46.07)
.......18-08-2516 (06) ถ้าจะให้ธรรมะครองโลกก็ต้องจัดการศึกษาใหม่ (1.27.09)
.......25-08-2516 (07) ถ้าจะให้ธรรมะครองโลกก็ต้องปรับปรุงสัมมาทิฏฐิกันใหม่ (1.40.43)
.......01-09-2516 (08) ถ้าจะให้ธรรมะครองโลกจะต้องยึดหลักสัมมาทิฏฐิมิใช่ยึดหลักปรัชญา (1.23.06)
.......08-09-2516 (09) ถ้าจะให้ธรรมะครองโลกก็ต้องยึดหลักสัมมาทิฏฐิมิใช่ยึดหลักปรัชญา (ต่อ) (1.48.35)
.......15-09-2516 (10) ถ้าจะให้ธรรมะครองโลกก็ต้องระดมปรับปรุงศีลธรรมกันเป็นการใหญ่ (1.44.29)
.......22-09-2516 (11) ถ้าจะให้ธรรมะครองโลกต้องมีระบบการเมืองเบบธัมมิกสังคมนิยม (2.00.39)
.......29-09-2516 (12) ศาสนาพระศรีอารย์ไม่ใช่เรื่องละเมอเฟ้อฝัน (1.17.43)

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2702 เมื่อธรรมครองโลก"