2703 ธรรมสัจจส่งเคราะห์
รหัสสวนโมกข์

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ลำดับ / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์์
.......2518-04-05 (01) ปัญหาเกี่ยวกับธรรมสัจจะแห่งยุคปัจจุบัน (1.11.37)
.......2518-04-12 (02) ธรรมสัจจะที่เป็นอุดมคติ (1.10.35)
.......2518-04-19 (03) ธรรมสัจจะสำหรับมนุษยชาติ (1.16.19)
.......2518-04-26 (04) ธรรมสัจจะเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนา (1.26.31)
.......2518-05-03 (05) ธรรมสัจจะเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนา (ต่อ) (1.23.44)
.......2518-05-10 (06) ธรรมสัจจะเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนา่ (ต่อ) (1.19.57)
.......2518-05-17 (07) ธรรมสัจจะกับสิ่งที่ต้องกลับมาเพื่อสันติภาพ (1.59.41)
.......2518-05-24 (08) สิ่งที่เรียกว่าการศึกษากับธรรมสัจจะ (1.39.28)
.......2518-05-31 (09) จิตตภาวะของมนุษย์และธรรมสัจจะของจิต (1.56.20)
.......2518-06-07 (10) ธรรมสัจจะของธรรมชาติกับอุดมคติทางการเมือง (2.23.07)
.......2518-05-14 (11) มนุษย์ปริวรรคกับธรรมสัจจะของธรรมชาติ (1.33.46)
.......2518-05-21 (12) ศาสตร์สังคมทุกชนิดย่อมมีธรรมสัจจะแห่งศีลธรรม (1.55.18)
.......2518-05-28 (13) ประมวลสิ่งที่ควรทราบแห่งธรรมสัจจะสงเคราะห์ (2.21.59)

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2703 ธรรมสัจจสงเคราะห์"