2704A บรมธรรม ภาคต้น (ต่อ)

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
........๑๖ เมย.๒๕๑๒ (13) บรมธรรมกับการพัฒนา (0.55.43)
.......๑๗ เมย.๒๕๑๒ (14) บรมธรรมกับการแก้ไขสถานการณ์ของโลก (1.03.42)
.......๑๘ เมย.๒๕๑๒ (15) บรมธรรมกับสื่อมวลชน (1.04.04)
.......๑๙ เมย.๒๕๑๒ (16) บรมธรรมกับการเกิดของฮิปปี้ (1.01.03)
.......๒๐ เมย.๒๕๑๒ (17) บรมธรรมกับเด็กทารก (0.56.44)
.......๒๑ เมย.๒๕๑๒ (18) บรมธรรมกับการทำงาน (1.04.12)
.......๒๒ เมย.๒๕๑๒ (19) บรมธรรมกับชาวบ้าน (0.59.08)
.......๒๔ เมย.๒๕๑๒ (20) บรมธรรมกับการมีอุดมคติ (1.06.13)
.......๒๕ เมย.๒๕๑๒ (21) บรมธรรมกับปูชนียวัตถุ (1.03.01)
........๒๖ เมย.๒๕๑๒ (22) บรมธรรมกับกามวัตถู (1.00.36)
.......๒๗ เมย.๒๕๑๒ (23) บรมธรรมกับการรู้เท่าทันเนื้อหนัง (1.01.39)
.......๒๘ เมย.๒๕๑๒ (24) บรมธรรมกับการแก้ปัญหาไม่ถูถจุด (1.10.39)

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2704A บรมธรรมภาคต้น (ต่อ)"