2705A บรมธรรมภาคปลาย (ต่อ)

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์์
........๑๒ พค.๒๕๑๒ การฝึกอานาปานสติหมวดที่ ๑ (1.06.54)
........๑๓ พค.๒๕๑๒ การฝึกอานาปานสตขั้นที่ ๑-๒ (1.07.46)
........๑๔ พค.๒๕๑๒ การฝึกอานาปานสตขั้นที่ ๓ (0.59.13)
........๑๕ พค.๒๕๑๒ การฝึกอานาปานสติขั้นที่ ๔ (1.13.57)
........๑๗ พค.๒๕๑๒ การฝึกอานาปานสตหมวดที่ ๒ (1.09.37)
........๑๘ พค.๒๕๑๒ การฝึกอานาปานสตหมวดที่ ๓ (1.20.20)
........๑๙ พค.๒๕๑๒ การฝึกอานาปานสตหมวดที่ ๔ (1.15.24)
.........๒๐ พค.๒๕๑๒ อานาปานสติประยุกต์ (1.03.04)
........๒๑ พค.๒๕๑๒ อานาปานสติประยุกต (ต่อ) (1.13.23)
........๒๒ พค.๒๕๑๒ การบังคับจิตระบบอื่นนอกพุทธศาสนา (1.11.26)
........๒๕ พค.๒๕๑๒ ปัญหาที่โลกนี้ไม่ได้บังคับจิตเพื่อบรมธรรม (0.57.54)

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2705A บรมธรรมภาคปลาย (ต่อ)"