2706 พรรษากาลเทศนา ปี 2511

รหัสสวนโมกข์ 1201

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
1201 พรรษากาลเทศนา พ.ศ. ๒๕๑๑
...............10 ก.ค. 11 พุทธคุณกถา : คุณของพระพุทธเจ้า (0.41.39)
...............11 ก.ค. 11 ธรรมคุณกถา : คุณของพระธรรม (0.51.29)
...............12 ก.ค. 11 สังฆคุณกถา : คุณของพระสงฆ์ (0.42.17)
...............17 ก.ค. 11 สรุป พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ (0.47.52)
...............24 ก.ค. 11 ปุญญกิริยาวัตถกถาุ : วัตถุเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ (1.13.40)
.................1 ส.ค. 11 อุปกิเลส ๑๖ (1.17.01)
.................8 ส.ค. 11 สังโยชน์ ๑๐ (๑-๕) (1.19.02)
...............22 ส.ค. 11 สังโยชน์ ๑๐ (๖-๑๐) (1.03.06)
...............30 ส.ค. 11 อุปาทาน ๔ (0.44.05)
.................6 ก.ย. 11 อกุศลมูล ๓ (0.47.12)
...............14 ก.ย. 11 อหังการ-มมังการในแง่ของภาษา (0.20.47)
................................ วันปวารณาออกพรรษา (0.39.03)
................................ อธิษฐานการจำพรรษา (0.44.41)

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2706 พรรษากาลเทศนา ปี 2511"