๒๗๑๐ แถลงการณ์ฯ + ฟ้าสางระหว่าง
๕๐ ปีที่มีสวนโมกข์ ตอนทีั่ ๑
รหัสสวนโมกข์ -- --
สวนโมกขพลาราม ไชยา สุราษฎร์ธานี


โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
ลำดับ / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์์
1 มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๑ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. บนโบสถ์
.....แถลงการณ์ห้าสิบปีสวนโมกข์ 1:45:20
2 มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๒ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ เวลา ๓.๐๐ น.
.....แถลงการณ์ห้าสิบปีสวนโมกข์ 1:50:09
3 ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีที่มีสวนโมกข์ ตอน ๑
........1 2526-04-02 ฟ้าสางทางธรรมานุภาพและสังคมศาสตร์ 1:16:21
........2 2526-04-09 ฟ้าสางทางการเมือง 1:46:52
........3 2526-04-16 ฟ้าสางทางอารามและทางปริยัติ 1:32:28
........4 2526-04-23 ฟ้าสางทางธรรมโฆษณ์ 1:51:19
........5 2526-04-30 ฟ้าสางทางธรรมโฆษณ์ (ต่อ) 1:41:01
........6 2526-05-07 ฟ้าสางทางธรรมโฆษณ์ (ต่อ) 1:35:41
........8 2526-05-14 ฟ้าสางทางธรรมโฆษณ์ (ต่อ) 1:27:30
........9 2526-05-21 ฟ้าสางทางธรรมโฆษณ์ (ต่อ) 1:44:43
......10 2526-05-28 ฟ้าสางทางธรรมโฆษณ์ (ต่อ) 1:57:47
......11 2526-06-04 หมวดคำที่มีความหมายลึกในภาษาธรรม 2:00:46
......12 2526-06-11 การประดิษฐ์วิธีการเผยแผ่ 1:42:58
......13 2526-06-18 ฟ้าสางทางปกิณกะ 1:45:34
......14 2526-06-25 ฟ้าสางทางเรื่องเบ็ดเตล็ด 1:58:24

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "๒๗๑๐ แถลงการ์ + ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีที่มีสวนโมกข์ ตอน ๑"