2715 ๑๔ค กข กกา ของการศึกษาพุทธศาสนา
โดย


ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับสำเนาของสวนโมกขพลาราม เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธ



เสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

01 อรัมภกถาเกี่ยวกับ ก ข ก กาในพุทธศาสนา (0.46.17)
02 เรื่องเกี่ยวกับธาตุ (0.48.44)
03 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับธาตุเป็นต้นเหตุแห่งมิจฉาทิฏิฐิอันร้ายแรง (1.07.56)
04 การเกิดขึ้นของทุกสิ่งตั้งต้นที่ผัสสะเพียงสิ่งเดียว (1.29.42)
05 ปัญหาในวิถีของชีวิตตั้งต้นด้วยกามธาตุ (1.13.37)
06 อารมณ์คือปัจจัยแห่งเหตุการณ์ทุกอย่างในโลก (1.34.10)
07 ความแตกต่างระหว่างศีลธรรมกับปรมัตถธรรม (1.21.47)
08 ก ข ก กา ของนิพพาน (1.43.27)
09 ผู้รู้ ก ข ก กา ของนิพพาน (1.45.50)
10 การเรียน ก ข ก กา เพื่อนิพพาน (1.25.00)
11 ก ข ก กา เกี่ยวกับการถึงพระรัตนตรัย (1.08.12)
12 ประมวลเรื่องอันเกี่ยวกับ ก ข ก กา ทั้งปวง (1.05.49)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่าง "2715 ก ข ก กา ของการศึกษาพุทธศาสนา"