2716 ๑๔ง โพธิปักขิยธรรมประยุกต์

ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับสำเนาของสวนโมกขพลาราม เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

01 โพธิปักขิยธรรมประยุกต์ (1.30.22)
02 สติปัฏฐาน : โพธิปักขิยธรรมหมวดต้น (1.13.35)
03 สติปัฏฐานสี่ประยุกต์ : กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 1.24.24)
04 สติปัฏฐานสี่ประยุกต์ : เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน (1.41.16)
05 สติปัฏฐานสี่ประยุกต์ : จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน (1.30.34)
06 สติปัฏฐานสี่ประยุกต์ : ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 1.54.41)
07 สัมมัปปธาน ๔ ประยุกต์ (1.50.47)
08 สัมมัปปธาน ๔ ประยุกต์ : อิทธิบาท ๔, อินทรีย์ ๕, พละั ๕ (1.48.14)
09 โพชฌังคประยุกต์ (2.46.35)
10 อัฏฐังคิกมัคคประยุกต์ และสรุปโพธิปักขิยธรรม (2.05.48)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่าง "2716 โพธิปักขิยธรรมประยุกต์"