2718 ๑๔ ปฏิปทาปริทรรศน์

ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับสำเนาของสวนโมกขพลาราม เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

01 ปฏิปัตติปัญหาปริทรรศน์ 01-07-2515 (1.50.03)
02 ปัญหาอันเนื่องมาแต่ปริยัติ 08.07.2515 (1.50.22)
03 ปัญหาอันเนื่องมาแต่ปฏิบัติ 15.07.2515 (1.05.36)
04 ปัญหาอันเนื่องมาแต่ปฏิเวธ 22.07.2515 (0.58.34)
05 ประมวลภาพปฏิปทาปริทรรศน์ 29-07-2515 (1.14.16)
06 ปรมัตถปฏิปทาที่ไม่เกี่ยวกับปริยัติ 05-08-2515 (1.30.53)
07 ปรมัตถปฏิปทา่กับผู้แตกฉานในปริยัติ 12-08-2515 (1.09.22)
08 ปรมัตถปฏิปทาสามารถมาทางลัดเหนือเมฆ 19-08-2515 (1.32.03)
09 ปรมัตถปฏิปทาสักว่าพุทธภาษิตสั้นๆ นานาแบบ 26-08-2515 (1.08.15)
10 ปรมัตถปฏิปทาที่อาศัยพุทธภาษิตสั้นๆ ในรูปแบบต่างๆ กัน 02-09-2515 (0.44.11)
11 ภัทเทกรัตตปฏิปทาปริทรรศน์ 09-09-2515 (1.18.19)
12 ปรมัตถปฏิปทาอาศัยหลักธรรมภาษิตสั้นๆ 16-09-2515 (1.19.25)
13 ปรมัตถปฏิปทาที่มองไม่เห็นตัว 30-09-2515 (0.26.25)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่าง "2718 ปฏิปทาปริทรรศน์"