2719 ๑๗ข ใครคือใคร

ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับสำเนาของสวนโมกขพลาราม เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ลำดับ / ชื่อเรื่อง / วันที่แสดง / ระยะเวลา
01 คนคือใคร ...................................................................................01-07-2521 (1.41.45)
02 อริยบุคคลคือใคร......................................................................... 08-07-2521 (1.58.50)
03 พระพุทธเจ้าคือใคร .....................................................................15-07-2521 (0.28.25)
04 พระพุทธเจ้าคือใคร (ต่อ) .............................................................22-07-2521 (0.56.57)
05 พระกับมารคือใคร .......................................................................29-07-2521 (1.59.50)
06 บัณฑิตกับคนพาลคือใคร ..............................................................05-08-2521 (1.19.07)
07 เวไนยสัตว์กับขาณุวัฎฎสัตว์คือใคร .................................................19-08-2521 (1.22.02)
08 ผู้มีศีลธรรมและผู้ไร้ศีลธรรมคือใคร ...............................................26-08-2521 (1.34.42)
09 คนเกลียดวัดกับคนรักวัด ..............................................................02-09-2521 (1.43.20)
10 คนเกลียดวัดกับคนรักวัด (ต่อ).......................................................16-09-2521 (1.33.02)
11ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด ............................................................23-09-2521 (1.31.25)
12 ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด (ต่อ)....................................................30-09-2521 (1.08.22)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่าง "2719 ใครคือใคร"