2720 ๑๘ข ศีลธรรมกับมนุษยโลก

ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับสำเนาของสวนโมกขพลาราม เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ลำดับ / วันที่ / ขื่อเรื่อง / ระยะเวลา
01 2518-01-04 (1) ความหมายอันสมบูรณ์ของคำว่ีาศีลธรรม (1.18.23)
02 2518-01-04 (2) ถาม-ตอบ (1.07.07)
03 2518-01-11 (1)ไม่มีปัญหาอะไรที่ไม่เกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรม (1.41.38)
04 2518-01-11 (2) ถาม-ตอบ (0.41.02)
05 2518-01-18 วิกฤติการณ์ทั้งหลายคือภาวะไร้ศีลธรรม (1.51.46)
06 2518-01-25 (1) โลกกำลังจมลงสู่ภาวะไร้ศีลธรรม (1.49.42)
07 2518-01-25 (2) ถาม-ตอบ (0.17.46)
08 2518-02-01 กระแสแห่งความเสื่อมศีลธรรมตามลำดับ (1.13.26)
09 2518-02-08 ต้นเหตุแห่งความตกต่ำเสื่อมทรามทางศีลธรรม (1.28.04)
10 2518-02-15 มูลเหตุชั้นรากฐาะแห่งการผิดพลาด (1.36.37)
11 2518-02-22 สถาบันผู้มีพระคุณเป็นจรากฐานของศีลธรรม (1.43.24)
12 2518 03-01 สถาบันที่ทรงอำนาจกับปัญหาทางศีลธรรม (2.02.36)
13 2518 03-08 สถาบันแห่งมิตรภาพคือจุดเด่นแห่งความมีศีลธรรม (1.13.17)
14 2518 03-15 ความรับผิดชอบทางศีลธรรมเป็นไปเพื่อความมีอยู่ของศีลธรรมอย่างมั่นคง (1.40.20)
15 2518 03-22 (1) สัมมาทิฏฐิคือรากแก้วของศีลธรรม (1.26.16)
16 2518 03-22 (2) ถาม-ตอบ (0.12.16)
17 2518 03-29 (1) ศีลธรรมเพื่อมนุษยโลกและมนุษยโลกเพื่อศีลธรรม (1.50.26)
18 2518 03-29 (2) ถาม-ตอบ (0.16.20)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่าง "2720 ศีลธรรมกับมนุษยโลก"