2722 อบรมพระธรรมฑูต ปี 2514
ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับ เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธ สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

01 2514-04-28 ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นแก่ธรรมฑูต (1.00.15)
02 2514-04-30 งานธรรมฑูตคืองานปราบผี (0.52.12)
03 2514-05-01 ธรรมฑูตจะปราบผีได้อย่างไร (0.58.39)
04 2514-05-02 องค์ประกอบที่จะทำความสำเร็จในหน้าที่ของธรรมฑูต (1.01.59)
05 2514-05-04 หลักธรรมะที่ชาวตะวันตกเคยเข้าใจผิดต่อพุทธศาสนา (0.39.41)
06 2514-05-05 หลักธรรมะที่ชาวตะวันตกเคยเข้าใจผิดต่อพุทธศาสนา (ต่อ) (0.55.42)
07 2514-05-06 ปัญหาที่เผชิญหน้าธรรมฑูตในการเผยแผ่ (1.02.23)
08 2514-05-07 พุทธศาสนาอยู่ในฐานะที่เป็นอะไรได้บ้าง (1.10.16)
09 2514-05-08 การสอนพุทธศาสนา (0.58.40)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่าง "2722 อบรมพระธรรมฑูต 2514"