2726 อบรมพระวิปัสสนาจารย์ 2516 และ 2524
ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับ เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธ สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

01 2516-03-18 ปฐมนิเทศก์ (0.27.00)
02 2516-03-28 มะพร้าวนาฬิเกร์ (1.00.55)
03 2516-03-29 พรหมจรรย์นี้น่าดื่มเหมือนมัณฑะ (0.56.37)
04 2516-03-30 ทะลุสิ่งที่เรียกว่าศาสนาไปยังสิ่งที่เรียกว่าธรรม (1.08.48)
05 2516-04-01 การนำออกเสียซึ่งฉันทราคะในเบญจขันธ์ (1.05.03)
06 2524-04-24 คุณค่าของวิปัสสนาที่มีต่อมนุษย์ในยุคปัจจุบัน (0.58.31)
07 2524-04-26 ความหมายของคำว่าวิปัสสนา (0.56.25)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่าง "2726 อบรมพระวิปัสสนาจารย์ 2516 และ 2524"