2727 ๑๗ มนุสสธรรม
ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับ เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธ สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

01 2515-04-07 ปฐมนิเทศ (1.08.29)
02 2515-04-08 (04.30) ธรรมะในฐานะที่เป็นมนุษยธรรม (1.10.23)
03 2515-04-08 (20.00) มนุษยธรรมนั่นแหละคือหลักสูตรสอบไล่ตามทางธรรม (1.21.57)
04 2515-04-09 (04.30) มนุษยธรรมไม่ใช่ความวิปริตของมนุษย์ (1.15.28)
05 2515-04-09 (20.30)์ มนุษยธรรมเป็นปัจจัยที่ห้า (0.30.26)
06 2515-04-10 (20.00) ความกามกวมระหว่างมนุษยธรรมกับอารยธรรม (1.06.46)
07 2515-04-11 (04.30) ปัญหาที่แตกต่างระหว่างมนุษยธรรมกับอารยธรรม (1.20.34)
08 2515-04-12 (04.30) ศาสนาทั้งหลายอยู่ในฐานะที่เป็นมนุษยธรรม (0.57.30)
09 2515-04-12 (20.00) วิวัฒนาการของมนุษยธรรมในรูปของสิ่งที่เรียกว่าศาสนา (1.23.36)
10 2515-04-13 (04.30) ความดึงถ่วงกันระหว่างมนุษยธรรมกับอารยธรรม (1.08.16)
11 2515-04-13 (20.00) ดูให้ดีมีอนารยธรรมอยู่สองชนิด (1.10.45)
12 2515-04-14 (04.30) มนุษยธรรมตามทัศนะของพุทธบริษัท (1.03.35)
13 2515-04-14 (20.00) มนุษยธรรมถึงจุดสูงสุดอยู่ที่พุทธภาวะ (1.11.06)
14 2515-04-15 (04.30) มนุษยธรรมข้นสุดยอดกับอารยธรรมขั้นเด็กอมมือ (1.15.51)
15 2515-04-15 (20.00) ปัญหาสับสนเกี่ยวกับคำว่าตน (0.59.36)
16 2515-04-16 (04.30) ปัญหาสับสนเกี่ยวกับคำว่าตน (ต่อ) (1.10.37)
17 2515-04-17 (04.30) มันไม่ใข่ตนทำไมจึงเกิดความรู้สึกว่าตน(0.57.03)
18 2515-04-17 (20.00) ความรู้สึกว่าตนเกิดขึ้นได้อย่างไร (1.00.26)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่าง "2727 มนุสสธรรม"