2729 ๓๘ สุญญตาปริทรรศน์

ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับ เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธ สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

01 2512-08-04 การบวชคือการฝึกกระทำเพื่อผู้อื่น (0.50.35)
02 2512-08-06 การบวชคือการพักผ่อนทางวิญญาณ (1.04.31)
03 2512-08-07 ความว่างจากตัวกูคือการพักผ่อนทางวิญญาณ (1.02.14)
04 2512-08-08 พักผ่อนทางวิญญาณคือความหมายของนิพพาน (1.09.05)
05 2512-08-09 ความว่างจากตัวกูคือความเต็มของสติปัญญา (0.58.56)
06 2512-08-10 ความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นสติปัญญาสุดยอดอยู่ในตัวมันเอง (0.56.56)
072512-08-13 ความกำกวมของภาษาเป็นสิ่งที่ควรระวัง (1.08.42)
08 2512-08-14 ผลการค้นคว้าเกี่ยวกับการยึดมั่นถือมั่น (1.05.47)
09 2512-08-15 ขอบเขตของการค้นคว้าทางวิญญาณ (1.05.06)
10 2512-08-16 การค้นคว้าทางวิญญาณมีจุดมุ่งหมายตรงไปยังความว่างจากตัวกู (1.00.15)
11 2512-08-17 ยูโดทางวิญญาณ (1.10.21)
12 2512-08-18 การทำงานทุกชนิด้วยจิตว่าง (1.01.42)
13 2512-08-21 ทำไมจึงใช้คำว่า จิตว่าง (0.00.00)
14 2512-08-22 ปัญหาเกี่ยวกับทำงานด้วยจิตว่าง (1.02.11)
15 2512-08-23 ปัญหาเกี่ยวกับทำงานด้วยจิตว่าง (ต่อ) (0.56.44)
16 2512-08-24 การยกผลงานให้แก่ความว่าง (0.57.49)
17 2512-08-25 กินอาหารของความว่าง (0.56.53)
18 2512-08-28 ตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวที (1.02.05)
19 2512-08-29 รู้จักความตายให้ถูกต้อง (0.52.35)
20 2512-08-30 รู้จักความตายให้ถูกต้อง (ต่อ) (0.41.51)
21 2512-08-31 ความหมายอันสับสนระหว่างความตายกับความอยู่ (1.08.45)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่าง "2729 สุญญตาปริทรรศน์"