2731 ๓๙ง ราชภโฏวาท

ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับ เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธ สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

01 2518-09-14 ควรจะได้รับอะไรจากการบวช (1.09.38)
02 2518 09-14 ถาม-ตอบ (0.21.47)
03 2518 09-15 ปรทัตตูปชีวี (1.14.04)
04 2518 09-16 เป็นอยู่อย่างต่ำ มุ่งกระทำอย่างสูง (1.32.41)
05 2518 09-16 ถาม-ตอบ (0.22.43)
06 2518 09-21 ความเป็นมุนีในความเป็นมนุษย์ (1.08.58)
07 2518 09-21 ถาม-ตอบ(0.51.40)
08 2518 09-24 การเป็นเกลอกับธรรมชาติ (0.32.07)
09 2518 09-25 การเป็นเกลอกับธรรมชาต (ต่อ) (1.15.36)
10 2518 09-25 ถาม-ตอบ (0.13.53)
11 2518 09-26 การเก็บความโกรธใส่ยุ้งฉาง (1.24.07)
12 2518 09-28 การอยู่งอย่างลดหัวลดหาง (1.10.05)
13 2518 09-28 ถาม-ตอบ (0.12.12)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่าง "2731 ราชภโฏวาท"