2731A ๓๙ง ราชภโฏวาท (ต่อ)

ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับ เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธ สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

14 2518-10-01 การรู้จักชิมรสของโลกอื่น (1.17.26)
15 2518-10-03 การสามารถชิมรสนิพพานบางเวลา (1.11.41)
16 2518-10-03 ถาม-ตอบ (0.21.47)
17 2518-10-06 ประชาธิปไตยตามแบบแห่งพระพุทธศาสนาี (1.07.26)
18 2518-10-06 ถาม-ตอบ (0.19.09)
19 2518-10-07 ความพอใจในศาสนา (1.09.14)
20 2518-10-08 การเคารพตัวเอง (1.22.12)
21 2518-10-09 ความมีปัจจัยแห่งนิพพานและวัฏฏะ (1.30.30)
22 2518-10-10 ผลพลอยได้ที่เนื่องถึงกันในโลก (1.18.51)
23 2518-10-11 การส่งเสริมการมีอยู่แห่งศีลธรรม (1.17.53)
24 2518-10-23 ธรรมะกับปัญหาในโลก (1.23.41)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่าง "2731A ราชภโฏวาท (ต่อ)"