2740 ธรรมปาฏิโมกข์ 2510
ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับ เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธ สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

01 2510-09-19 ภาคนำ ธรรมปาฏิโมกข์คืออะไร (1.26.05)
02 2510-06-15 ภาคนำ ธรรมปาฏิโมกข์ ปริทรรศน์ (1.00.28)
03 2510-08-20 ยกหู ชูหาง (1.12.44)
04 2510-08-28 ความว่างที่พระพุทธเจ้าตรัส (1.26.12)
05 2510-09-03 อาทิพรหมจรรย์ (1.24.45)
06 2510-10-03 อยู่ที่สวนโมกข์นี้ทำอะไร (1.05.52)
07 2510-10-11 ภูมิต่าง ๆและแนวครองชีวิต (1.16.53)
08 2510-10-18 ความอิ่มที่ไม่ต้องกิน (0.58.18)
09 2510-10-26 คนไม่ให้ความยุติธรรมแก่ธรรมะ (0.44.29)
10 2510-11-09 การงานคือการปฏิบัติธรรม (0.56.52)
11 2510-11-24 เรื่องของคนสูงอายุ และขณิกวาท -อขณิกวาท (0.40.14)
12 2510-12-01 เรื่องได้ เรื่องเสีย เรื่องหยุด (1.06.46)
13 2510-12-09 เรื่องได้ - เรื่องเสีย (ต่อ) (1.04.14)
14 2510-12-16 เรื่องได้ - เรื่องเสีย (ต่อ) (0.56.13)
15 2510-12-30 แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร (1.02.08)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่าง "2740 ธรรมปาฏิโมกข์ 2510"