2741 ธรรมปาฏิโมกข์ 2511
ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับ เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธ สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

01 2511-01-07 ธรรม (ซ้ำ) (1.19.20)
02 2511-01-07 ธรรม (1.17.30)
03 2511-02-27 แต่งงานกับสุญญตา (ไม่จบ) (1.02.57)
04 2511-02-27 แต่งงานกับสุญญตา (1.17.24)
05 2511-03-13 ระบบบ้า ๆ บอ ๆ ของเราจะใช้ได้หรือ (1.23.10)
06 2511-03-21 ทำงานด้วยจิตว่าง (0.56.42)
07 2511-03-28 ธรรมชาติ (0.58.37)
08 2511-04-05 ธรรมชาติ (ต่อ) (0.43.49)
09 2511-11-12 คนไม่มีหัวใจ (1.05.03)
10 2511-11-19 คนดีค้าใกล้ๆ คนบ้าใบ้ค้าไกลๆ (1.01.42)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่าง "2741 ธรรมปาฏิโมกข์ 2511"