2742 ธรรมปาฏิโมกข์ 2512
ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับ เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธ สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

01 2512-06-13 หนวดเต่า เขากระต่าย นอกบ (0.59.40)
02 2512-06-28 ตายเสียก่อนตาย (1.02.21)
03 2512-07-06 สิ่งที่เป็นเครื่องทดสอบแห่งตัวกู-ของกู (1.00.32)
04 2512-07-21 ตัวกู-ของกูในฐานะที่ชาวโลกไม่สนใจ (1.14.27)
05 2512-08-05 เครื่องวัดตัวกู-ของกู (0.36.17)
06 2512-08-20 การหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อทำความดี (0.58.50)
07 2512-11-02 ตัวกูตั้งต้นที่เวทนาที่ปราศจากสติิ (1.02.12)
08 2512-11-08 คำพูดที่เข้าใจยากเกี่ยวกับการละตัวกู-ของกู (1.00.15)
09 2512-11-23 ตัวกูเมื่อตื่นนอน (0.52.17)
10 2512-12-09 ตัวกูมาแต่ไหน (0.59.56)
11 2512-12-23 อย่าจับแล้วก็ไม่ต้องปล่อย ตัวกู-ของกู (0.56.45)
12 2512-12-31 บทสรุปแห่งการละเสียซึ่ง ตัวกู-ของกู (0.52.05)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่าง "2742 ธรรมปาฏิโมกข์ 2512"