2743 ธรรมปาฏิโมกข์ 2514
ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับ เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธ สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

01 2514-01-04 ความจริงไม่มีบวก-ลบ (0.32.18)
02 2514-01-11 ความหลอกลวงของบวกและลบ (0.57.18)
03 2514-07-22 จากคุณไปสู่โทษ (1.02.07)
04 2514-07-30 คำว่าเกิด (0.59.56)
05 2514-08-06 คำว่าเกิด (1.07.04)
06 2514-08-14 ปฏิสนธิวิญญาณกับตัวกู-ของกูี (0.51.32)
07 2514-08-20 การแก้ตนที่เป็นตัวกูให้กลายเป็นตนที่เป็นธรรม (1.06.12)
08 2514-09-04 ภาษาพูดของตัวกู-ของกูู (0.54.34)
09 2514-10-08 อิทัปปัจจยตา (0.55.00)
10 2514-11-02 การลอยตัวกู-ของกู (0.47.45)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่าง "2743 ธรรมปาฏิโมกข์ 2514"