2743A ธรรมปาฏิโมกข์ 2514 (ต่อ)
ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับ เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธ สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

11 2514-11-10 การไม่ตกนรกแห่งตัวกู (0.57.50)
12 2514-11-17 การใช้ตัวกูให้เป็นประโยชน์ (1.02.06)
13 2514-11-25 อาวุธลับสำหรับฆ่าตัวกู (1.01.16)
14 2514-11-26 การฆ่าตัวกูคือการฆ่าผี (1.04.54)
15 2514-11-27 เพราะสิ่งนี้มี-สิ่งนี้จึงมี (1.02.16)
16 2514-12-10 สิ่งที่เรียกว่าตัวกู-ของกูเป็นเพียงอิทัปปัจจยตาูี (0.54.37)
17 2514-12-10 สิ่งที่เรียกว่าตัวกูเป็นเพียงอิทัปปัจจยตาู (0.54.18)
18 2514-12-16 การเกิดและการดับแห่งตัวกู-ของกูููู (1.11.20)
19 2514-12-24 ความถูกต้องสำหรับตัวกู-ของกู (0.54.33)
20 2514-12-31 ตัวกูเกิดเมื่อไร (0.53.51)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่าง "2743A ธรรมปาฏิโมกข์ 2514 (ต่อ)"