2744 ธรรมปาฏิโมกข์ 2515
ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับ เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธ สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

01 2515-01-23 วันปวารณา (0.59.22)
02 2515-02-13 อิทัปปัจจยตา (1.04.56)
03 2515-03-04 อัญญะมัญญปัจจัยแห่งตัวกู-ของกู (0.47.25)
04 2515-03-14 ตัวกูของกูชนิดไม่ใช่บุญมิใช่บาป (1.01.42)
05 2515-03-22 เรื่องธาตุ (0.58.33)
06 2515-03-31 ภาษาคน ภาษาธรรม (1.08.48)
07 2515-06-04 ตนเป็นที่พึ่งแก่ตน (1.02.14)
08 2515-06-10 ขันธ์พึ่งขันธ์ (0.53.26)
09 2515-06-18 ปฏิจจสมุบาทฆ่าปฏิจจสมุบาท (0.53.02)
10 2515-06-25 ทำอย่างไร ตัวกูเกิดไม่ไดู้ (1.03.11)
11 2515-07-03 การพูดภาษาของคนยึดถือแต่จิตไม่ยึดถือ (0.57.01)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่าง "2744 ธรรมปาฏิโมกข์ 2515"