2744A ธรรมปาฏิโมกข์ 2515 (ต่อ)
ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับ เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธ สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

12 2515-07-11 เราจะทำอย่างเดียวกับผู้ที่ยึดถือแต่จิตไม่ยึดถือ (1.03.30)
13 2515-07-18 เราจะทำอย่างเดียวกับผู้ที่ยึดถือแต่จิตไม่ยึดถือ(ต่อ) (1.09.23)
14 2515-08-02 ก ข ก กา แห่งตัวกูของกูู (1.00.51)
15 2515-08-09 สูตรศึกษาเบื้องต้นของเรื่องตัวกูของกู (0.59.32)
16 2515-08-17 การตระเตรียมเพื่อการเป็นอยู่ชนิดที่ขันธ์ฆ่าขันธ์ุ (0.57.20)
17 2515-09-22 การทดสอบเกี่ยวกับตัวกูของกูในพรรษา (0.53.41)
18 2515-10-30 จิตในฐานะเป็นเครื่องรับตัวกูของกู (0.59.59)
19 2515-11-13 ตัวกูเกิดทีหลังกิเลสหรือความอยาก (0.49.48)
20 2515-12-13 ยิ่งเหน็ดเหนื่อยมาก ยิ่งไม่เป็นการขูดเกลากิเลส (1.04.38)
21 2515-12-20 ตัวธรรมะกับตัวกูมันอยู่ด้วยกันไม่ไดู้้ (0.55.10)
22 2515-12-28 ตัวกูของกูเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักด้วยความเห็นแจ้งแทงตลอด (1.03.10)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่าง "2744A ธรรมปาฏิโมกข์ 2515 (ต่อ)"