ให้เปล่า ซีดีธรรมะ.mp3
เสียงธรรมจากสวนโมกข์
โปรดคลิกดูรายละเอียดรายการที่ท่านสน
ใจ และกรุณาขอรับครั้งละไม่เกิน ๒ แผ่น
เมื่อนำไปศึกษาให้เกิดประโยชน์แล้วจึง
ค่อยทยอยขอรับเพิ่ม เรายินดีให้ความสะ
ดวกและขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือ
----- < > -----
ผู้ที่สนใจให้ส่งซองเปล่าขนาด 7 x 5 นิ้ว
(18 x 13 ซม) หรือใหญ่กว่าเล็กน้อย ติด
แสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเองแล้ว
ส่งมาที่ :
เว็บมาสเตอร์ www.manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
(ระบุรหัสและชื่อเรื่องบนมุมซองล่างซ้าย)

ขอความร่วมมือ โปรดคลิกที่นี่

รายการ "ให้เปล่า" มีดังนี้
2000 เสียงธรรมจากสวนโมกข์
........รส.= รหัสสวนโมกข์
2201 รส.101-115 เสียงธรรม ชุดที่ 1
....... สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ
........สิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์ได้ ฯลฯ
2202 รส.116-132 เสียงธรรม ชุดที่ 2
....... การงานที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก
........การทำบุญสุนทรทานคืออะไร? ฯลฯ
2203 รส.133-146 เสียงธรรม ชุดที่ 3
........การสังคมคืออะไร?
........ความเป็นหนี้และไม่เป็นหนี้ ฯลฯ
2204 รส.147-163 เสียงธรรม ชุดที่ 4
........จิตตภาวนาในพุทธศาสนา
........ชีวิตคืออะไร? ลฯ
2205 รส.164-178 เสียงธรรม ชุดที่ 5
....... ธรรมะที่ควรรู้จักเพื่อทำ...
........บุตรที่ประเสริฐที่สุด ฯลฯ
2206 รส.181-195 เสียงธรรม ชุดที่ 6
........หน้าที่ของพุทธบริษัท
.......โลกอื่น ฯลฯ
2207 รส.196-222 เสียงธรรม ชุดที่ 7
........สวรรค์ในทุกอิริยาบถ ฯลฯ
........พรรษากาลเทศนา พ.ศ. ๒๕๑๗
........ไตรรัตน - พุทธรัตนะ...ฯลฯ
2208 รส.223-238 เสียงธรรม ชุดที่ 8
........ไตรมาส - ศีลมาส...ฯลฯ
........พรรษากาลเทศนา พ.ศ. ๒๕๑๖
........"มโน, ไตรสรณคมน์" ฯลฯ
2209 รส.241-254 เสียงธรรม ชุดที่ 9
........มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๑๗
........การมีสติสัมปชัญญะต่อสู้...ฯลฯ
........อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๒
.........เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นย่อม...ฯลฯ
2210 รส.255-262 เสียงธรรม ชุดที่ 10
........การออกพรรษาอย่างบัณฑิต ฯลฯ
........มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๒
........โอวาทปาฏิโมกข์ ฯลฯ
........มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๖
........พระอรหันต์อย่าลืม ฯลฯ
2211 รส.263-265 เสียงธรรม ชุดที่ 11
........มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๗
........โอวาทปาฏิโมกข์ ฯลฯ
........มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๘
........พระอรหันต์คือใคร? ฯลฯ
........มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๙
........พุทธศาสนาไม่สอนให้หยุด...ฯลฯ
2212 รส.266-272 เสียงธรรม ชุดที่ 12
........มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๐
........การมีชีิวิตอยู่เหนือความชั่ว-ดี ฯลฯ
........มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๑
........อตัมมยตา ความที่ไม่สำเร็จ...ฯลฯ
.......วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๖
.........คาถาเย้ยตัณหา ฯลฯ
2213 รส.273-276 เสียงธรรม ชุดที่ 13
........วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๗
........ความสำคัญของวันวิสาขบูชา ฯลฯ
........วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๙
........ลักษณะ และความหมาย...ฯลฯ
........วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๐
........จงมารู้จักพระพุทธเจ้า...ฯลฯ
........วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๒
........พระพุทธเจ้าที่ท่านยังไม่รู้จัก ฯลฯ
2214 รส.277-281 เสียงธรรม ชุดที่ 14
........วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๓
........รู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่า...ฯลฯ
.......วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๔
........ความสุขสามระดับ...ฯลฯ
........อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๕
........โลกเราจะได้อะไรในวันอาสา...ฯลฯ
2215 รส.282-284 เสียงธรรม ชุดที่ 15
........อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๖
........สิ่งทั้งหลายไปตามเหตุตาม...ฯลฯ
........อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๗
........วันแห่งพระธรรม...ฯลฯ
2216 รส.285-288 เสียงธรรม ชุดที่ 16
........อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๙
........มัชมาปฏิปทา ฯลฯ
........อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๐
........ความเห็นแก่ตัว ฯลฯ
........อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๑
........อตัมมยตากับอริยสัจจ์สี่ ฯลฯ
........อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๒
........พระธรรมจักรซึ่งไม่มีใครต้านได้ ฯลฯ
2217 รส.291-293 เสียงธรรม ชุดที่ 17
.........ทำวัตรสวดมนต์แปล
......... สวดมนต์บทพิเศษ - แปล ฯลฯ
2218 รส.294-311 เสียงธรรม ชุดที่ 18
........อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๓
........ธรรมจักรคืออะไร? ...ฯลฯ
........อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๔
........หัวใจและความลับของ...ฯลฯ
........มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๓
........หลักเกณฑ์ที่จะช่วยโลก...ฯลฯ
........วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๕
........หัวข้อธรรมที่ต้องรู้และควรรู้ ฯลฯ
2219 รส.312-318 เสียงธรรม ชุดที่ 19
.........การเก็บความโกรธใส่ยุ้งฉาง
........การทำชีวิตให้มีธรรมะ ฯลฯ
2220 รส.321-328 เสียงธรรม ชุดที่ 20
........ความไม่ยึดมั่นถือมั่นในฐา...
........การมีธรรมะในการครองชีวิต ฯลฯ
2221 รส.331-338 เสียงธรรม ชุดที่ 21
........ประมวลปรมัตถธรรมเท่าที่...
........แม่ คือ ผู้สร้างโลก ฯลฯ
2222 รส.341-348 เสียงธรรม ชุดที่ 22
........"อะไรๆ มันรวมอยู่สิ่งที่..."
.......จิตวิทยากับพุทธศาสตร์ ฯลฯ
2223 รส.351-358 เสียงธรรม ชุดที่ 23
........การมีชีวิตชนิดที่ไม่กัดเจ้าของ
........ความลึกซึ้งของชีวิต ฯลฯ
2224 รส.361-368 เสียงธรรม ชุดที่ 24
........การมีธรรมะประกอบอยู่กับชีวิต
.......วิถีแห่งชีวิต ฯลฯ
2225 รส.371-378 เสียงธรรม ชุดที่ 25
........หลักการดำเนินชีวิตที่น่าพอใจ
........เรื่องธรรมะคือเรื่องตัวเราเอง ฯลฯ
2226 รส.381-388 เสียงธรรม ชุดที่ 26
........ธรรมะโดยแท้จริง...
มนุษย์กับธรรมชาติ ฯลฯ
2227 รส.411-418 เสียงธรรม ชุดที่ 27
........การมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้อง
.......ยาระงับสรรพโรค ฯลฯ
2228 รส.421-431 เสียงธรรม ชุดที่ 28
........อตัมมยตา - ความไม่...(อีกที)
........นิพพานสำหรับทุกคน ฯลฯ
2229 รส.432-438 เสียงธรรม ชุดที่ 29
........ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปตาม...
........ชีวิตว่าง ฯลฯ
2230 รส.441-448 เสียงธรรม ชุดที่ 30
........ธรรม ๒ ความหมายที่ท่าน...
........ปัจจัยที่ห้า ที่ท่านยังไม่รู้จัก ฯลฯ
2231 รส.451-455 เสียงธรรม ชุดที่ 31
.......ขันติ ที่ท่านยังไม่รู้จัก
.......ครูของพระพุทธเจ้าที่ท่านยังไม่รู้จัก ฯลฯ
2232 รส.456-457 เสียงธรรม ชุดที่ 32
.......สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก
.....เพศหญิง-เพศชาย ที่ท่านยังไม่รู้จัก ฯลฯ
2233 รส.458-462 เสียงธรรม ชุดที่ 33
........ธรรมบรรยายแก่ชาวต่างประเทศ
........คัดมาเฉพาะภาษาไทย
........ข้อความนำเรื่องให้รู้จักอริยสัจจ์ ฯลฯ
........อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่น ๑
........การทำความเข้าใจของการ...ฯลฯ
........อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่น ๒
........ปฏิจจสมุปบาท ฯลฯ
2234 รส.463-464 เสียงธรรม ชุดที่ 34
........อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่น ๓
........ธรรมชาติแห่งการเห็นแก่ตัว ฯลฯ
........อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่น ๔
........การอบรมธรรม ฯลฯ
2235 รส.465-466 เสียงธรรม ชุดที่ 35
........อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่น ๕
........ธรรมปริทรรศน์สำหรับ...ฯลฯ
........อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่น ๖
........เรื่องของชีวิต คือเรื่องของ...ฯลฯ
2236 รส.467-468 เสียงธรรม ชุดที่ 36
........อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่น ๗
........ก ข ก กา ของความดับทุกข์...ฯลฯ
........อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่น ๘
........ธรรมปริทรรศน์ ตอนที่ ๑ ฯลฯ
2237 รส.471-472 เสียงธรรม ชุดที่ 37
........อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่น ๙
........จุดตั้งต้นที่ถูกต้องในการศึก...ฯลฯ
........อบรมคณะสมาชิกค่ายเจริญปัญญ
........ข้อเท็จจริงที่ต้องรู้เกี่ยวกับ...ฯลฯ
2238 รส.473 ---- เสียงธรรม ชุดที่ 38
.........อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่น ๑๐
.........ปรมัตถสภาวธรรมสำหรับดำ...ฯลฯ
2239 รส.474-481 เสียงธรรม ชุดที่ 39
.........การดำเนินชีวิตด้วยธรรม...ฯลฯ
.........อบรมพระนวกะในฑรรษา ๒๕๓๒
.........ธรรมะกับคนเรา ฯลฯ
2240 รส.482-483 เสียงธรรม ชุดที่ 40
........อบรมพระนวกะในฑรรษา ๒๕๓๓
........"ชีวิตที่มีพื้นฐาน,...ฯลฯ
2241 รส.484-488 เสียงธรรม ชุดที่ 41
........อบรมสามเณรบวชภาคฤดูร้อน
........การพัฒนาชีวิตแบบชาวพุทธ
........ประมวลรูปแบบแห่งสาำกล...ฯลฯ
2301 รส.5101 คู่มือที่จำเป็นจะต้องมีใน
................... การศึกษาและปฏิบัติธรรม

.......สิ่งแรกที่ต้องรู้จักนั้นคือความทุกข์
.......ชีวิตคือขันธ์ทั้งห้ามิใช่ตัวตน ฯลฯ
2302 รส.5102 คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา
.......ข้อความเบื้องต้นของคู่มือ
.......การศึกษาพุทธศาสนา ฯลฯ
2303 รส.5103 ชีวิตโวหาร
.......ชีวิตคือการลงทุนเพื่อผลอันสูงสุด
.......ชีวิตที่ไม่เสียชาตเกิด ฯลฯ
2304 รส.5104 ธรรมะชีวี
.......ธรรมชีวีในระดับสูงสุด
.......ประมวลเรื่องธรรมชีวี ฯลฯ
2305 รส.5105 ธรรมะกับสัญชาตญาณ
.......สัญชาตญาณกับกิเลส
.......โครงสร้างของสัญชาตญาณ ฯลฯ
2306 รส.5106 ธรรมะคำเดียว
.......จตุราริยสัจจ
.......ธรรมชาติ ฯลฯ
2307 รส.5107 ธรรมะคือสิ่งพัฒนาชีวิต
.......ข้อควรทราบทั่วๆไปเกี่ยวกับชีวิต
.......ชีวิตขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อม ฯลฯ
2308 รส.5108 ธรรมะโดยหลักพื้นฐาน
.......สิ่งที่เรียกว่าชีวิต
....... การดำรงชีวิตที่ถูกต้อง ฯลฯ
2309 รส.5109 ธรรมะในฐานะวิทยาศาสตร์
.......หลักเกณฑ์ทั่วไปของวิทยาศาสตร์
.......ธรรมะไม่มีอะไรเป็นความลับ ฯลฯ
2310 รส.5110 ธรรมะเล่มน้อย
.......ภาวะธรรมดาแห่งชีวิตมนุษย์
.......จิตตภาวนาคือชีวิตพัฒนา ฯลฯ
2311 รส.5201 ปกิณณกธรรมบรรยาย
......หลุดพ้นเสียจากความหลุดพ้น ฯลฯ
......ความสุขแท้เมื่อสิ้นสุดแห่งความสุข
2312 รส.5202 ปรมัตถสภาวธรรม
.......ธาตุเกี่ยวข้องกันจนถึงความดับทุกข์
.......ความเนื่องกันระหว่างกลุ่มธาตุ ฯลฯ
2313 รส.5203 ปัญหาแห่งมนุษยภาพ
.......ความรู้สึกแห่งมิตรภาพ
.......ความมีผู้นำทางวิญญาณ ฯลฯ
2314 รส.5204 พุทธธรรมประยุกต์
.......การดับทุกข์ และวิธ๊ประยุกต์
.......ธรรมประยุกต์สำหรับชาวบ้านทั่วไป
2315 รส.5205 พุทธวิธีชนะทุกข์
.......ทำไมจึงเป็นทุกข์
....... การดับทุกข์ที่มีอยู่ในการดำรงชีวิต
2316 รส.5206 ภาษาคน - ภาษาธรรม
.......ภาษาคน-ภาษาธรรม คำสามัญ ฯลฯ
.......ภาษาคน-ภาษาธรรม คำลำดับอักษร
2317 รส.5207 ศิลปแห่งการครองชีวิต
.......ศิลปแห่งการมีชีวิตอยู่ในโลก
.......ศิลปแห่งการใช้สติในทุกกรณี ฯลฯ
2318 รส.5208 สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
......ทำไมจึงต้องมีจิตตภาวนา
......การปฏิบัติเพื่อเห็นตถตา ฯลฯ
2319 รส.5209 สันติภาพของโลก
.......ทำไมจึงปรารถเรื่องสันติภาพ
.......สิ่งที่เรียกว่าสันติภาพ ฯลฯ
2320 รส.5210 สัมมัตตานุภาพ
.......อานุภาพแห่งความถูกต้อง
.......ความถูกต้องของพระธรรม ฯลฯ
2321 รส.5301 ธรรมปาฏิโมกข์
.......พระรัตนตรัย (ไม้อิงสามขา)
.......ศาสตราสามอัน ฯลฯ
2322 รส.5302 สิ่งสำคัญที่พากันมองข้าม
.......โลกมนุษย์จะสิ้นสุดมนุษย์ธรรม
....... ความรักผู้อื่น ฯลฯ
2323 รส.5303 หลักพุทธศาสนาที่ยังเข้าใจ
................... ผิดกันอยู่

.......สันโดษไม่เป็นอุปสรรคฯ
.......สิ่งที่เรียกว่าการเกิด ฯลฯ
2324 รส.5304 อะไรคืออะไร
.......การศึกษาคืออะไร
.......การงานคืออะไร ฯลฯ
2325 รส.5305 อานาปานสติบรรยาย
.......อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๑-๑๖
2326 รส.5306 อตัมมยตา ชุดที่ 1
.......ทำไมจึงต้องพูดเรื่องอตัมมยตา
.......อตัมมยตาในแง่ของภาษา ฯลฯ
2327 รส.5307 อตัมมยตา ชุดที่ 2
.......อานิสงค์ครอบจักรวาล
.......อตัมมยตากับพระรัตนตรัย ฯลฯ
2328 รส.5308 การเลิกอายุ
.......การหลงรักอายุ

.......การหมดปัญหาเกี่ยวกับอายุ ฯลฯ

2329
รศ.5309 ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต
......นิพพานที่ท่านยังไม่รู้จัก
......ปัจจัยที่ห้าที่ท่านยังไม่รู้จัก ฯลฯ

2330
รส.5401 ปทานุกรมธรรม
.......๓ ก กิน กาม เกียรติ
.......กรรมเก่า ฯลฯ

2331 รส.5402 อิทัปปัจจยตา
.......อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นพระเจ้า ฯลฯ
2332 รส.5403 นวกานุศาสตร์ ปี ๒๕๑๔
......การบวชคือการประพฤติพรหมจรรย์ ฯลฯ
2333
รส.5404 พุทธธรรมนำสุข

.......ธรรมะคืออะไร ฯลฯ
2334 รส.5405 ศีลธรรมกลับมา
.......ธรรมะทำไมกัน ฯลฯ
2335 รส.5406 ปรมัตถธรรมกลับมา
.......มัวเป็นแต่คนมนุษย์ก็ไม่มี ฯลฯ
2336
รส.5407 ธรรมสัจจปกิณณกะ

........แก่นพุทธศาสนาสำหรับคนทั่วไป ฯลฯ
2401 รส.6101-6110 เสียงธรรม ชุดที่ 42
........อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๑๙
........ประโยชน์จากการบวช ฯลฯ

2402 รส.6111-6120 เสียงธรรม ชุดที่ 43
........อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๒
........พระพุทธเจ้า ฯลฯ
........อบรมพระราชภัฎวัดชลประทาน
........รังสฤษฎ์ พ.ศ. ๒๕๒๖
........ธรรมะกับความเป็นบรรพชิต...ฯลฯ
2403 รส.6121------ เสียงธรรม ชุดที่ 44
........อบรมพระราชภัฎวัด ชลประทาน
........รังสฤษฎ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
........ธรรมกับความเป็นมนุษย์ ฯลฯ
2404 รส.6122------ เสียงธรรม ชุดที่ 45
........ อบรมพระนวกะในพรรษา
........และผู้ปฏิบัติจิตตภาวนา พ.ศ. ๒๕๓๑
........เรื่องควรทราบก่อนลงมือปฏิบัติ ฯลฯ
2405 รส.6201-6211 เสียงธรรม ชุดที่ 46
........อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๖
........จะพูดเรื่องอะไรดี (...) ฯลฯ

2406 รส.6212-6223 เสียงธรรม ชุดที่ 47
........อบรมพระนวกะในพรรษา ๒๕๒๖ (ต่อ)
........อิทัปปัจจยตาช่วยได้
........ธาตุแท้ของอัตตวาทุปาทาน ฯลฯ

2407 รส.6224-6226 เสียงธรรม ชุดที่ 48
........อบรมพระนิสิตมหาจุ ฬาลงกรณ์
........ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๑
........โลกยังไม่มีการศึกษาที่แท้จริง ฯลฯ
........อบรมพระวิปัสสนาจารย์
........วิปัสสนาคือการดูจนเห็นแจ้ง ฯลฯ
2408 รส.6301-6302 เสียงธรรม ชุดที่ 49
........อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๕
........(สนทนาธรรมประจำวันอาทิตย์)
........การศึกษาภายใน
........ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิต ฯลฯ
2409 รส.6303-6307 เสียงธรรม ชุดที่ 50
........อบรมพระนวกะในพรรษา ๒๕๒๕ (ต่อ)
........ความอร่อยเป็นต้นเหตุของปัญหา ฯลฯ
........อบรมพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณ์
........ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๖
........ความหมายของการศึกษา...ฯลฯ
........อบรมพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณ์
........ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๘
........ความงาม ๓ สถาน ฯลฯ

เสียงธรรมจากสวนโมกข์
---- < > ----
ซีดีธรรมะในหมวดนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อ
จากพระสมภพ สุเมโธ ธรรมศรมนานา
ชาติ (ดอนเคี่ยม) สวนโมกขพลาราม
โดยรวบรวมจากตู้ 1-6 และ 8-12 จำ
นวน 11 ตู้ ซึ่งเก็บรักษาไว้ในโรงมหร
สพทางวิญญาณ นำออกเผยแผ่เพื่อ
อนุรักษ์ผลงานอันมีค่ายิ่งของท่านอา
จารย์พุทธทาส ภิกขุ โดยใช้รหัสของ
สวนโมกข์เป็นบรรทัดฐานซึ่งง่ายต่อ
การค้นคว้า เทียบเคียง และสอบถาม
เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและผู้ที่จะนำ
ไปเผยแผ่ต่อโดยแยกเป็นสองประ
เภทคือ "ให้เปล่า" ซีดีธรรมะ และ
"บริการ" สำเนาดีวีดีธรรมะให้เปล่า

โปรดคลิกดู รายชื่อตู้ีู่้ 1-4, รายชื่อตู้ 5,
รายชื่อตู้ 6, รายชื่อตู้ 8, รายชื่อตู้ 9,
รายชื่อตู้ 10, รายชื่อตู้ 11, รายชื่อตู้ 12
รายชื่อล้ออายุทั้งหมด,
รายชื่อ RTF (ไทย), รายชื่อ RTF (อังกฤษ)

รายการ "ให้เปล่า" (ต่อ)
2410
รส.6308-6309 เสียงธรรม ชุดที่ 51
........อบรมพระวิปัสสนาจารย์ พ.ศ. ๒๕๒๕
........ประโยชน์ของสมาธิภาวนา ฯลฯ
........อบรมพระวิปัสสนาจารย์ พ.ศ. ๒๕๑๖
........ความหมายของคำว่า "สมาธิภาวนา"

2411
รส.6310-6312 เสียงธรรม ชุดที่ 52

........อบรมพระราชภัฎวัดชลประทาน
........รังสฤษฎ์ พ.ศ. ๒๕๒๗
........พุทธศาสนานำมาซึ่งความ...ฯลฯ
........อบรมพระราชภัฎวัดชลประทาน
........รังสฤษฎ์ พ.ศ. ๒๕๒๖
........การเตรียมตัวสำหรับศึกษา...ฯลฯ
........อบรมพระราชภัฎวัดชลประทาน
........รังสฤษฎ์ พ.ศ. ๒๕๒๗ (ต่อ)
........เค้าเงื่อนของการศึกษาธรรมะ ฯลฯ

2412 รส.6313-6314 เสียงธรรม ชุดที่ 53
.......อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๐
.......ผู้ลาสิกขาไปแล้วจะได้อะไร?
.......การบังคับความรู้สึก ฯลฯ
2413 รส.6315 เสียงธรรม ชุดที่ 54
........อบรมพระราชภัฎ พ.ศ. ๒๕๒๔
........ปัญหาเฉพาะหน้าของมนุษย์
.......เหตุที่ทำให้เป็นบุถุชน ฯลฯ

2414
รส.6316 เสียงธรรม ชุดที่ 55
........อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐
........การปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตาม...ฯลฯ
2415 รส.6317 เสียงธรรม ชุดที่ 56
.......อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๓๑
.......การบวช
.......การฝึกความแข็งแกร่งของชีวิต ฯลฯ
2416 รส.6318 เสียงธรรม ชุดที่ 57
.......อบรมพระนวกะในพรรษา ๒๕๓๓ (๒)
.......ระวังอย่าให้โง่เท่าเดิม
.......สิ่งที่เรียกว่า "กิเลส" ฯลฯ
2417 รส.6319 เสียงธรรม ชุดที่ 58
.......อบรมพระนวกะในพรรษา
.......พ.ศ. ๒๕๑๖ (๒)
.......ระบบของธรรมะคือระบบสิ่งทั้งปวง
.......ธรรมะ คือ ธรรมชาติ ฯลฯ
2418 รส.6320 เสียงธรรม ชุดที่ 59
........ อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๙
........."หลักพื้นฐานในการบวช..."
....... อย่าเป็นทาสของอายตนะ ฯลฯ
2419 รส.6321 เสียงธรรม ชุดที่ 60
.......อบรมพระราชภัฎวัดชลประทาน
.......รังสฤษฎ์ พ.ศ. ๒๕๓๒
.......พระพุทธเจ้าในความหมายพิเศษ..
.......พระธรรมที่ต้องรู้จัก ฯลฯ
2420 รส.6401-6411 เสียงธรรม ชุดที่ 61
.......อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๗
.......ชีวิตนี้มันควรจะได้อะไร...
.......โครงสร้างของพรหมจรรย์ ฯลฯ
2421 รส.6412-6419 เสียงธรรม ชุดที่ 62
........ อบรมพระนวกะในพรรษา ๒๕๒๗ (ต่อ)
........ศาสนาในฐานะเป็นวัฒนธรรม...
........อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๘
........การบวชคือการบังคับตัวเอง ฯลฯ
2422 รส.6420-6421 เสียงธรรม ชุดที่ 63
........อบรมพระนิสิตมหาจุฬา ลงกรณ์
........ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๒
........ปัจจัยที่ห้าหรือสิ่งประเล้าประ... ฯลฯ
........อบรมพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณ์
........ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๓
........แพของพระพุทธเจ้ากำลังแตก ฯลฯ

24
23 รส.6422-6423 เสียงธรรม ชุดที่ 64
........อบรมพระราชภัฎวัดชลประทาน
........รังสฤษฎ์ พ.ศ. ๒๕๓๑
........ใจความสำคัญของพุทธศาสนา...ฯลฯ
........อบรมพระราชภัฎวัดชลประทาน
........รังสฤษฎ์ พ.ศ. ๒๕๓๓
........ปัญหาที่เกี่ยวกับคำ (ภาษาคน...) ฯลฯ
2501 รส.811-814 เสียงธรรม ชุดที่ 65
.......การเติมธรรมะลงในชีวิต
.......การมีสติในทุกอิริยาบถ ฯลฯ
2502 รส.815-818 เสียงธรรม ชุดที่ 66
........เค้าเงื่อนของธรรมะ
.......จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต ฯลฯ
2503 รส.821-825 เสียงธรรม ชุดที่ 67
.......ธรรมะเท่าที่ควรรู้
.......การปรุงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง ฯลฯ
2504 รส.826-828 เสียงธรรม ชุดที่ 68
.......ธรรมะกับสวัสดิการของมนุษย์...
.......ปัญญาวุธดีกว่าศาสตราวุธ ฯลฯ
2505 รส.831-832 เสียงธรรม ชุดที่ 69
........ธรรมะเกี่ยวกับปัญหาของมนุษย์
.......ธรรมะเกี่ยวกับปัญหาการศึกษา ฯลฯ
2506 รส.833-834 เสียงธรรม ชุดที่ 70
.......ธรรมะและวิธีปฏิบัติธรรมะ
.......เวลาและวิธีเอาชนะเวลา ฯลฯ
2507 รส.835------ เสียงธรรม ชุดที่ 71
.......ธรรมะในฐานะเป็นศิลปะ...
.......ชีวิตบั้นปลายในปัจฉิมวัย ฯลฯ
2508 รส.836------ เสียงธรรม ชุดที่ 72
.......อบรมคณะสมาชิกค่ายดับทุกข์
.......ผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา
.......ปัญหาคาราคาซังที่ควรปรารภ
.......ปฏิจจสมุปบาทโดยประจักษ์ ฯลฯ
2509 รส.837----- เสียงธรรม ชุดที่ 73
.......อบรมพระธรรมจาริก พ.ศ. ๒๕๒๓
.......แรงกระตุ้นเพื่อเผยแผ่ธรรม
.......การจาริกเพื่อเผยแผ่ธรรม ฯลฯ
2510 รส.838---- เสียงธรรม ชุดที่ 74
.......อบรมพระธรรมทายาท พ.ศ. ๒๕๒๕
.......ความหมายทั่วไปของธรรมทายาท
.......ธรรมทายาทในส่วนปริยัติ ฯลฯ
2511 รส.841-842 เสียงธรรม ชุดที่ 75
.......อบรมพระธรรมทาายาท พ.ศ. ๒๕๒๗
.......กิจกรรมของธรรมทายาท
.......ธรรมที่ใช้ได้ทั้งพระและฆราวาส ฯลฯ
2512 รส.843-848 เสียงธรรม ชุดที่ 76
........ อบรมพระธรรมทาายาท พ.ศ. ๒๕๒๙
........ หลักการของธรรมทายาท
........ อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๕
........ ความถูกต้องของ จิต ตัวตน...ฯลฯ
2513 รส.851-858 เสียงธรรม ชุดที่ 77
.......อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๕ (ต่อ)
.......การตกอยู่ใต้อำนาจของระบบประสาท
...... เทคนิค(ที่มีอยู่)ในธรรมะ ฯลฯ
2514 รส.911-918 เสียงธรรม ชุดที่ 78
.......บัณฑิตสกปรก, ลักษณะของ
.......พระอริยะบุคคล
.......การบวชอยู่ที่บ้าน ฯลฯ
2515 รส.921-928 เสียงธรรม ชุดที่ 79
......ท่านเข้าใจธรรมะอย่างไร
.......ธรรมเทคนิค ฯลฯ
2516 รส.931-938 เสียงธรรม ชุดที่ 80
.......เจตนารมณ์ของธรรมะมีลักษณะ
.......เป็นสหกรณ์
.......มนุษยธรรมทุกระดับ ฯลฯ
2517 รส.941-953 เสียงธรรม ชุดที่ 81
.......ธรรมะทำไมกัน
.......
ชีวิตกับป่า ฯลฯ
2518 รส.954-968 เสียงธรรม ชุดที่ 82
.......ธรรมะทำไมกัน
.......ภูมิปัญญาแบบพุทธ ฯลฯ
2519 รส.971-978 เสียงธรรม ชุดที่ 83

.......ปัญหาร่วมกันระัหว่างทหารและพลเรือน
2520 รส.1011-1028 เสียงธรรม ชุดที่ 84
......ประโยชน์ของความกตัญญู ฯลฯ
2521 รส.1031-1037 เสียงธรรม ชุดที่ 85
.......การพัฒนาชีวิตด้วยธรรมะ ฯลฯ

......ความถูกต้องเป็นธรรมสูงสุด ฯลฯ
2522 รส 1045-1068 เสียงธรรม ชุดที่ 86
......สิ่งที่ต้องทำให้มีหรือดีกว่าปีเก่า ฯลฯ
2523 รส.1071-1085 เสียงธรรม ชุดที่ 87
......บุญกุศลของความเป็นครู ฯลฯ
2524 รส.1111-1118 เสียงธรรม ชุดที่ 88
.......ทำอย่างไรจึงจะมีธรรมะ ฯลฯ
2525 รส.1122-1128 เสียงธรรม ชุดที่ 89
........ปีใหม่แห่งทศพเิธราชธรรม ฯลฯ
2526 รส.1133-1137 เสียงธรรม ชุดที่ 90
........ชีวิตพัฒนาตามหลักแห่งศาสนา ฯลฯ
2527 รส.1151-1158 เสียงธรรม ชุดที่ 91
........ปีใหม่ชีวิตใหม่ ฯลฯ
2528 รส.1161-1168 เสียงธรรม ชุดที่ 92
........หัวใจของพระธรรม ฯลฯ
2529 รส.1171-1181 เสียงธรรม ชุดที่ 93
........ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับศีลธรรม ฯลฯ
2530 รส.1192-1193 เสียงธรรม ชุดที่ 94
........นานาปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม ฯลฯ
2531 รส. 1207,1254 เสียงธรรม ชุดที่ื 95
........อบรมพระภิกษุนวกะในพรรษา 2513
........ประโยชน์ของวินัย ฯลฯ
2601 รส.--- ล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๐๙, ๒๕๑๑
.......อุณหิสสวิชโยวิจยกถา
.......โลกนี้มีแต่คนบ้า ฯลฯ
2602 รส.--- ล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๑๓
.......รำลึกความบ้าเพื่อแก้บ้า
.......ล้ออายุเพื่ออายุสะอาด ฯลฯ
2603 รส.--- ล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕
.......กัณฑ์ที่ ๑ เรื่องทั่วไป
.......เรื่องเกี่ยวกับภิกษุสามเณร ฯลฯ
2604 รส.--- ล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๑๗
.......ล้อโลก
.......ล้อฆราวาส ฯลฯ
2605 รส.--- ล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๑๘
.......สิ่งไรจริง สิ่งนั้นก็ไม่มุสา
.......ธรรมะสัจจะของศีลธรรม ฯลฯ
2606 รส.--- ล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๑๙
.......ความวิปริตและเหตุแห่งความวิปริต
.......เราจะอยู่ในโลกอันวิปริตนี้ได้อย่างไร

2607 รส.--- ล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๒๐
.......เรื่องเบ็ดเตล็ดทั่วไป ฯลฯ

2608 รส.--- ล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๒
........หัวใจของพระพุทธศาสนา
........คืออะไร
.......
การทำความเข้าใจกันระหว่างศาสนา
2609 รส.--- ล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๒๓
.........ถามตอบ
2610 รส.--- ล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๕
.......ถาม - ตอบ ภาีคเช้า
.......ถาม - ตอบ ภาคบ่าย
2611 รส.--- ล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๗
...... กัณฑ์ เช้า กัณฑ์บ่าย
.......กัณฑ์ค่ำ
2612 รส.861-864 ล้ออายุ พ.ศ.๒๕๒๘-๓๑
.......ของขวัญวันล้ออายุี ๒๕๒๘
.......การถอนตัวออกจากอำนาจวัตถุนิยม ฯลฯ
2613 รส.865-866 ล้ออายุ พ.ศ.๒๕๓๒-๓๓
.......วิธีรับไตรสรณคมและสมาทานศีล
.......อายุหรือการเลิกอายุคืออะไร ฯลฯ
2614 รส.867-868 ล้ออายุ พ.ศ.๒๕๓๔-๓๕
.......การมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องมีอายุ
.......ความถูกต้องที่ไม่ทำให้ น้ำนิ่ง-ตลิ่งไหล

2701 มนุษยธรรมปริทรรศน์
........มนุษยธรรมในฐานะสิ่งที่ต้องรู้จัก ฯลฯ
2702 ๑๘ฉ เมื่อธรรมครองโลก
........คำว่าธรรมกับคำว่าโลก ฯลฯ
2703 ๑๘ช ธรรมสัจจสงเคราะห์
.......ธรรมสัจจะที่เป็นอุดมคต ฯลฯ
2704 ๑๙ บรมธรรมภาคต้น
.......รูปโครงของพระพุทธศาสนา ฯลฯ
2704A ๑๙ บรมธรรมภาคต้น (ต่อ)
.......บรมธรรมกับการพัฒนา ฯลฯ
2705 ๑๙ก บรมธรรมภาคปลาย
....... บรมธรรมกับการสังคมสงเคราะห ฯลฯ
2705A ๑๙ก บรมธรรมภาคปลาย (ต่อ)
.......การฝึกอานาปานสติหมวดที่ ๑
2706 รส.1201 พรรษากาลเทศนา 2511
...... พุทธคุณกถา: คุณของพระพุทธเจ้า ฯลฯ
2707 รส.1101-1012 หนทางรอด
........ของมนุษย์เรา

......หนทางรอดของมนุษย์เรา
......ความเห็นแก่ตัวน่ากลัวนัก ฯลฯ
2708 รส.1218-1228 การตามรอย
........พระยุคลบาทด้วยทศพิธราชทาน

........การตามรอยพระยุคลบาท...
....... ด้วยทาน ฯลฯ
2709 ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ
.......สร้างคน สร้างชาติ สร้างโลก

.......งานคือการปฏิบัติธรรม
.......การทำงานด้วยจิตว่าง ฯลฯ
2710 แถลงการณ์ + ฟ้าสางระหว่าง
.......๕๐ ปีที่มีสวนโมกข์ ตอนที่ ๑

.......ห้าสิบปีสวนโมกข์, ฟ้าสาง
.......ทางธรรมานุภาพและสังคมศาสตร์
2711 ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปี
.......ที่มีสวนโมกข์ ตอนที่ ๒

.......ฟ้างสางทางสุคติ
.......ฟ้าสางทางอริยวงศ์ ฯลฯ
2712 ใจความแห่งคริสต์ธรรม
.......ที่ชาวพุทธควรทราบ

.......ประโยชน์ของการศึกษาศาสนาเปรียบ
2713 ๑๑ก พุทธคูณบรรยาย ๑
.......ข้อความเบื้องต้นของพระพุทธคุณ
.......พุทธยวาหรคุณ ๑ ถึง ๙ ฯลฯ
2714 ๑๑ก พุทธคุณบรรยาย ๒
.......อุบาลีพุทธคุณวรรคที่ ๑ ถึง ๑๐ ฯลฯ
2715 ๑๔ค ก ข ก กา ของการศึกษาฯ
........พุทธศาสนา
........อารัมภกถาเกี่ยวกับ ก ข ก กา ใน
........พุทธศาสนา ฯลฯ

2716 ๑๔ง โพธิปักขยธรรมประยุกต์
........โพธิปักขยธรรมหมวดต้น ฯลฯ
2717 ๑๘ค อริยศีลธรรม
........ชื่อของคำว่าศีลธรรม ฯลฯ

2718 ๑๔ ปฏิปทาปริทรรศน์
........ ปฎิปัตติปัญหาปริทรรศน์ ฯลฯ
2719 ๓๗ข ใครคือใคร
.......คนคือใคร ฯลฯ
2720 ๑๘ข ศีลธรรมกับมนุษยโลก
........ความหมายอันสมบูรณ์ของ
........คำว่าศีลธรรม ฯลฯ
2721 ๑๘ง เยาวชนกับศีลธรรม
........ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชน ฯลฯ
2722 อบรมพระธรรมฑูต 2514
........ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นแก่ธรรทฑูต
2723 อบรมพระนวกะ ปี 2516
.........ธรรมที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ ฯลฯ
2724 อบรมพระนวกะ ปี 2517
.........ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการบวช ฯลฯ
2725 อบนพระวิปัสสนาจารย์ 2515
........พรหมจรรย์น่าดื่มเหมือนมัณฑะ ฯลฯ
2726 อบรมพระวิปัสสนาจารย์ 2516/24
.........มะพร้าวฬาริเกร์ ฯลฯ
2727 ๑๗ มนุสสธรรม
.........ธรรมะในฐานะที่เป็นมนุษยธรรม ฯลฯ
2727A ๑๗ มนุสสธรรม (ต่อ)
.........สิ่งที่เรียกว่าจิตนั้นคืออะไร ฯลฯ
2728 ธรรมะกับการเมือง
........การเมืองกับธรรมะ ฯลฯ
2729 ๓๘ สุญญตาปริทรรศน์
.........การบวชคือการฝึกกระทำเพื่อผู้อื่น ฯลฯ
2729A ๓๘ สุญญตาปริทรรศน์ (ต่อ)
........การเป็นอยู่ด้วยจิตว่าง ฯลฯ
2730 ๓๙ค ธรรมบรรยายต่อหางสุนัข
........สิ่งที่เป็นคู่ชีวิต ฯลฯ
2731 ๓๙ง ราชภโฏวาท
.........ควรจะได้รับอะไำรจากการบวช ฯลฯ
2731A ๓๙ง ราชภโฏวาท (ต่อ)
.........การรู้จักชิมรสของโลกอื่น ฯลฯ
2732 ๑๗ง เตกิจฉธรรม
.พระพุทธเจ้าเป็นแพทย์ของโลกทั้งปวง ฯลฯ
2733 ๑๘ก การกลับมาแห่งศีลธรรม

......ศีลธรรมคืออะไร ฯลฯ
2734 มาฆบูชาเทศนา ปี 2501, 2503
........กัณฑ์ที่ ๑-๔ และ กัณฑ์ที่ ๑-๒
2735 มาฆบูชาเทศนา ปี 2504, 05, 06
.......กัณฑ์ที่ ๑-๓, ๑, และ ๑
2736 มาฆบูชาเทศนา ปี 2510, 2511
......กัณฑ์ที่ ๑-๓ และ กัณฑ์ที่ ๑-๓.
2737 มาฆบูชาเทศนา ปี 2512, 13, 14
.......กัณฑ์ที่ ๑-๓, ๑-๒ และ ๑-๒
2738 มาฆบูชาเทศนา ปี 2515, 2516
.......กัณฑ์ที่ ๑-๓ และ กัณฑ์ที่ ๑-๓
2739 มาฆบูชาเทศนา 2517, 18, 19, 20
.......กัณฑ์ที่ ๑-๓, ๑-๒, ๑, พิเศษ และ ๑
2740 ธรรมปาฏิโมกข์ ปี 2510
.......ภาคนำ ธรรมปาฏิโมกข์คืออะไร ฯลฯ
2741 ธรรมปาฏิโมกข์ ปี 2511
....... แต่งงานกับศุญญตา ฯลฯ
2742 ธรรมปาฏิโมกข์ ปี 2512
.......หนวดเต่า เขากระต่าย นอกบ ฯลฯ
2743 ธรรมปาฏิโมกข์ ปี 2514
.......ความจริงไม่เป็นบวก-ลบ ฯลฯ
2743A ธรรมปาฏิโมกข์ ปี 2514 (ต่อ)
........การไม่ตกนรกแห่งตัวกู ฯลฯ
2744 ธรรมปาฏิโมกข์ ปี 2515
.......วันปวารณา ฯลฯ
2744A ธรรมปาฏิโมกข์ ปี 2515 (ต่อ)
.......เราจะทำอย่างเดียวกับผู้ที่ยึดถือฯ ฯลฯ
2745 วันเยี่ยมสวนโมกข์
.......โอวาทแก่พระที่มาทำวัตร

บริการ สำเนาดีวีดีธรรมะ.mp3
เสียงธรรมจากสวนโมกข์

จัดทำสำเนาดีวีดี (DVD) หรือให้แลก
เปลี่ยนแผ่นดีวีดีที่สำเนาแลัว แก่นักสะ

สม นักอนุรักษ์ นักศึกษา ห้องสมุด ห้อง
เรียนและผู้ต้องการทำสำเนาเแผ่นซีดีเพื่อ
เผยแผ่ธรรมะ่เป็นธรรมทานให้กับผู้อื่น
--- < > ---
ปรดคลิกดูรายละเอียดรายการที่ท่าน
สนใจ การทำสำเนาให้ครั้งละไม่เกิน ๒
แผ่น และทยอยขอทำเพิ่มได้หลังจาก
ได้รับแผ่นแล้วเว้นห่างทุก ๒ สัปดาห์
หากมีความจำเป็นต้องการสำเนามาก
กว่า ๒ แผ่น กรุณาติดต่อเว็บมาสเตอร์
--- < > ---
ผู้ที่สนใจให้ส่งซองเปล่าขนาด 9 x 6-1/2
นิ้ว 23 x 16 ซม. (ซองสีเหลือง หาซื้อได้
ที่ทำการไปรษณีย์) ติดแสตมป์ ๕ บาท
และสอดแผ่นเปล่า DVD จำนวน ๒ แผ่น
จ่าหน้าถึงตัวท่านเองแล้ว
ส่งมาที่ :
เว็บมาสเตอร์ www.manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250

(ระบุรหัสและชื่อเรื่องบนมุมซองล่างซ้าย)

รายการ "บริการ" มีดังนี้
D2000 เสียงธรรมจากสวนโมกข์
บริการสำเนาแผ่น DVD ให้เปล่า
D2201 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 1

............ประกอบด้วย

2201: 101-115 เสียงธรรม ชุดที่ 1
........สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ ฯลฯ
2202: 116-132 เสียงธรรม ชุดที่ 2
....... การงานที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก ฯลฯ
2203: 133-146 เสียงธรรม ชุดที่ 3
........การสังคมคืออะไร? ฯลฯ
2204: 147-163 เสียงธรรม ชุดที่ 4
........จิตตภาวนาในพุทธศาสนา ฯลฯ
2205: 164-178 เสียงธรรม ชุดที่ 5
....... ธรรมะที่ควรรู้จักเพื่อทำ...ฯลฯ
2206: 181-195 เสียงธรรม ชุดที่ 6
........หน้าที่ของพุทธบริษัท ฯลฯ
D2202 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 2

............ประกอบด้วย

2207: 196-222 เสียงธรรม ชุดที่ 7
........สวรรค์ในทุกอิริยาบถ ฯลฯ
2208: 223-238 เสียงธรรม ชุดที่ 8
........ไตรมาส - ศีลมาส...ฯลฯ
2209: 241-254 เสียงธรรม ชุดที่ 9
........การมีสติสัมปชัญญะต่อสู้...ฯลฯ
2210: 255-262 เสียงธรรม ชุดที่ 10
........การออกพรรษาอย่างบัณฑิต ฯลฯ
2211: 263-265 เสียงธรรม ชุดที่ 11
........โอวาทปาฏิโมกข์ ฯลฯ
2212: 266-272 เสียงธรรม ชุดที่ 12
........การมีชีิวิตอยู่เหนือความชั่ว-ดี ฯลฯ
D2203 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 3

............ประกอบด้วย

2213: 273-276 เสียงธรรม ชุดที่ 13
........จงมารู้จักพระพุทธเจ้า...ฯลฯ
2214: 277-281 เสียงธรรม ชุดที่ 14
........รู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่า...ฯลฯ
2215: 282-284 เสียงธรรม ชุดที่ 15
........สิ่งทั้งหลายไปตามเหตุตาม...ฯลฯ
2216: 285-288 เสียงธรรม ชุดที่ 16
........มัชมาปฏิปทา ฯลฯ
2217: 291-293 เสียงธรรม ชุดที่ 17
........ทำวัตรสวดมนต์แปล ฯลฯ
2218: 294-311 เสียงธรรม ชุดที่ 18
........ธรรมจักรคืออะไร? ...ฯลฯ
D2204 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 4

............ประกอบด้วย

2219: 312-318 เสียงธรรม ชุดที่ 19
.........การเก็บความโกรธใส่ยุ้งฉาง ฯลฯ
2220: 321-328 เสียงธรรม ชุดที่ 20
........ความไม่ยึดมั่นถือมั่นในฐา...ฯลฯ
2221: 331-338 เสียงธรรม ชุดที่ 21
........ประมวลปรมัตถธรรมเท่าที่...ฯลฯ
2222: 341-348 เสียงธรรม ชุดที่ 22
........จิตวิทยากับพุทธศาสตร์ ฯลฯ
2223: 351-358 เสียงธรรม ชุดที่ 23
........ความลึกซึ้งของชีวิต ฯลฯ
2224: 361-368 เสียงธรรม ชุดที่ 24
........การมีธรระประกอบอยู่กับชีวิต ฯลฯ
D2205 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 5

............ประกอบด้วย

2225: 371-378 เสียงธรรม ชุดที่ 25
.........หลักการดำเนินชีวิตที่น่าพอใจ ฯลฯ
2226: 381-388 เสียงธรรม ชุดที่ 26
.........มนุษย์กับธรรมชาติ ฯลฯ
2227: 411-418 เสียงธรรม ชุดที่ 27
........การมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้อง ฯลฯ
2228: 421-431 เสียงธรรม ชุดที่ 28
.........นิพพานสำหรับทุกคน ฯลฯ
2229: 432-438 เสียงธรรม ชุดที่ 29
........ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปตาม... ฯลฯ
2230: 441-448 เสียงธรรม ชุดที่ 30
........ธรรม ๒ ความหมายที่ท่าน... ฯลฯ
D2206 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 6

............ประกอบด้วย

2231: 451-455 เสียงธรรม ชุดที่ 31
........ขันติ ที่ท่านยังไม่รู้จัก ฯลฯ
2232: 456-457 เสียงธรรม ชุดที่ 32
.........สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก ฯลฯ
2233: 458-462 เสียงธรรม ชุดที่ 33
........ข้อความนำเรื่องให้รู้จักอริยสัจจ์ ฯลฯ
2234: 463-464 เสียงธรรม ชุดที่ 34
........ธรรมชาติแห่งการเห็นแก่ตัว ฯลฯ
2235: 465-466 เสียงธรรม ชุดที่ 35
........ธรรมปริทรรศน์สำหรับ...ฯลฯ
2236: 467-468 เสียงธรรม ชุดที่ 36
........ก ข ก กา ของความดับทุกข์...ฯลฯ
D2207 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 7

............ประกอบด้วย

2237: 471-472 เสียงธรรม ชุดที่ 37
........จุดตั้งต้นที่ถูกต้องในการศึก...ฯลฯ
2238: 473 ---- เสียงธรรม ชุดที่ 38
.........ปรมัตถสภาวธรรมสำหรับดำ...ฯลฯ
2239: 474-481 เสียงธรรม ชุดที่ 39
.........การดำเนินชีวิตด้วยธรรม...ฯลฯ
2240: 482-483 เสียงธรรม ชุดที่ 40
........"ชีวิตที่มีพื้นฐาน,..." ฯลฯ
2241: 484-488 เสียงธรรม ชุดที่ 41
........การพัฒนาชีวิตแบบชาวพุทธ ฯลฯ
D2301 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 1
............ประกอบด้วย

2301: 5101 คู่มือที่จำเป็นจะต้องมีใน
..................... การศึกษาและปฏิบัติธรรม

2302: 5102 คู่มือพุทธศาสนา
2303: 5103 ชีวิตโวหาร
2304: 5104 ธรรมะชีวี
2305: 5105 ธรรมะกับสัญชาตญาณ
2306: 5106 ธรรมะคำเดียว
D2302 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 2
............ประกอบด้วย

2307: 5107 ธรรมะคือสิ่งพัฒนาชีวิต
2308: 5108 ธรรมะโดยหลักพื้นฐาน
2309: 5109 ธรรมะในฐานะวิทยาศาสตร์
2310: 5110 ธรรมะเล่มน้อย
2311: 5201 ปกิณณกธรรมบรรยาย
2312: 5202 ปรมัตถสภาวธรรม
D2303 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 3
............ประกอบด้วย

2313: 5203 ปัญหาแห่งมนุษยภาพ
2314: 5204 พุทธธรรมประยุกต์
2315: 5205 พุทธวิธีชนะทุกข์
2316: 5206 ภาษาคน - ภาษาธรรม
2317: 5207 ศิลปแห่งการครองชีวิต
2318: 5208 สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
D2304 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 4
............ประกอบด้วย

2319 รส.5209 สันติภาพของโลก
2320: 5210 สัมมัตตานุภาพ
2321: 5301 ธรรมปาฏิโมกข์
2322: 5 302 สิ่งสำคัญที่พากันมองข้าม
2323: 5303 หลักพุทธศาสนาที่ยังเข้าใจ
..................... ผิดกันอยู่

2324: 5304 อะไรคืออะไร
D2305 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 5
............ประกอบด้วย

2325: 5305 อานาปานสติบรรยาย
5326: 5306 อตัมมยตา ชุดที่ 1
2327: 5307 อตัมมยตา ชุดที่ 2
2328: 5308 การเลิกอายุ
2329: 5309 ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต
2330: 5401 ปทานุกรมธรรม
D2306 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 6
............ประกอบด้วย

2331: 5402 อิทัปปัจจยตา
2332: 5403 นวกานุศาสตร์ ปี ๒๕๑๔
2333: 5404 พุทธธรรมนำสุข
2334: 5405 ศีลธรรมกลับมา
2335: 5406 ปรมัตถธรรมกลับมา
2336: 5407 ธรรมสัจจปกิณณกะ
D2401 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 1
............ประกอบด้วย

2401: 6101-6110 เสียงธรรม ชุดที่ 42
........ประโยชน์จากการบวช ฯลฯ
2402: 6111-6120 เสียงธรรม ชุดที่ 43
........พระพุทธเจ้า ฯลฯ
2403: 6121------- เสียงธรรม ชุดที่ 44
........ธรรมกับความเป็นมนุษย์ ฯลฯ
2404: 6122------- เสียงธรรม ชุดที่ 45
........เรื่องควรทราบก่อนลงมือปฏิบัติ ฯลฯ
2405: 6201-6211 เสียงธรรม ชุดที่ 46
........จะพูดเรื่องอะไรดี (...) ฯลฯ
2406: 6212-6223 เสียงธรรม ชุดที่ 47
.........อิทัปปัจจยตาช่วยได้ ฯลฯ
D2402 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 2
............ประกอบด้วย

2407: 6224-6226 เสียงธรรม ชุดที่ 48
........โลกยังไม่มีการศึกษาที่แท้จริง ฯลฯ
2408: 6301-6302 เสียงธรรม ชุดที่ 49
........การศึกษาภายใน ฯลฯ
2409: 6303-6307 เสียงธรรม ชุดที่ 50
........ความอร่อยเป็นต้นเหตุของปัญหา ฯลฯ
2410: 6308-6309 เสียงธรรม ชุดที่ 51
........ประโยชน์ของสมาธิภาวนา ฯลฯ
2411: 6310-6312 เสียงธรรม ชุดที่ 52
........พุทธศาสนานำมาซึ่งความ...ฯลฯ
2412: 6313-6314 เสียงธรรม ชุดที่ 53
........ผู้ลาสิกขาไปแล้วจะได้อะไร? ฯลฯ
D2403 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 3
............ประกอบด้วย

2413: 6315 เสียงธรรม ชุดที่ 54
........ธรรมะเล่มน้อยสำหรับผู้ที่จะลาสิกขา
2414: 6316 เสียงธรรม ชุดที่ 55
........การปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตาม...ฯลฯ
2415: 6317 เสียงธรรม ชุดที่ 56
........การบวช ฯลฯ
2416: 6318 เสียงธรรม ชุดที่ 57
........ระวังอย่าให้โง่เท่าเดิม ฯลฯ
2417: 6319 เสียงธรรม ชุดที่ 58
........ระบบของธรรมะคือระบบ...ฯลฯ
2418: 6320 เสียงธรรม ชุดที่ 59
........."หลักพื้นฐานในการบวช..." ฯลฯ
D2404 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 4
............ประกอบด้วย

2419: 6321------- เสียงธรรม ชุดที่ 60
........พระพุทธเจ้าในความหมาย...ฯลฯ
2420: 6401-6411 เสียงธรรม ชุดที่ 61
........ชีวิตนี้มันควรจะได้อะไร...ฯลฯ
2421: 6412-6419 เสียงธรรม ชุดที่ 62
........การบวชคือการบังคับตัวเอง ฯลฯ
2422: 6420-6421 เสียงธรรม ชุดที่ 63
........ปัจจัยที่ห้าหรือสิ่งประเล้าประ... ฯลฯ
2423: 6422-6423 เสียงธรรม ชุดที่ 64
........ใจความสำคัญของพุทธศาสนา...ฯลฯ
D2501รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 1
............ประกอบด้วย

2501: 811-814 เสียงธรรม ชุดที่ 65
2502: 815-818 เสียงธรรม ชุดที่ 66
2503: 821-825 เสียงธรรม ชุดที่ 67
2504: 826-828 เสียงธรรม ชุดที่ 68
2505: 831-832 เสียงธรรม ชุดที่ 69
2506: 833-834 เสียงธรรม ชุดที่ 70
D2502 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 2
............ประกอบด้วย

2507: 835------ เสียงธรรม ชุดที่ 71
2508: 836----- เสียงธรรม ชุดที่ 72
2509: 837----- เสียงธรรม ชุดที่ 73
2510: 838----- เสียงธรรม ชุดที่ 74
2511: 841-842 เสียงธรรม ชุดที่ 75
2512: 843-848 เสียงธรรม ชุดที่ 76
2513: 851-858 เสียงธรรม ชุดที่ 77
D2601 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 1
............ประกอบด้วย

2601: ล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๐๙, ๒๕๑๑
2602: ล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๑๓
2603: ล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕
2604: ล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๑๗
2605: ล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๑๘
2606: ล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๑๙
2607: ล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๒๐
D2602 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 2
............ประกอบด้วย

2608: ล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๒
2609: ล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๒๓
2610: ล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๕
2611: ล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๗
2612: 861-864 ล้ออายุ พ.ศ.๒๕๒๘-๓๑
2613: 865-866 ล้ออายุ พ.ศ.๒๕๓๒-๓๓
2614: 867-868 ล้ออายุ พ.ศ.๒๕๓๔-๓๕
D2701 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 1
............ประกอบด้วย

2514: 911-918 เสียงธรรม ชุดที่ 78
2515: 921-928 เสียงธรรม ชุดที่ 79
2516: 931-938 เสียงธรรม ชุดที่ 80
2517: 941-953 เสียงธรรม ชุดที่ 81
2518: 954-968 เสียงธรรม ชุดที่ 82
2519: 971-978 เสียงธรรม ชุดที่ 83
D2702 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 2
............ประกอบด้วย

2520 รส.1011-1028 เสียงธรรม ชุดที่ 84
2521 รส.1031-1037 เสียงธรรม ชุดที่ 85
2522 รส 1045-1068 เสียงธรรม ชุดที่ 86
2523 รส.1071-1085 เสียงธรรม ชุดที่ 87
2524 รส.1111-1118 เสียงธรรม ชุดที่ 88
2525 รส.1122-1128 เสียงธรรม ชุดที่ 89
D2703 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 3

............ประกอบด้วย

2526 รส.1133-1137 เสียงธรรม ชุดที่ 90
2527 รส.1151-1158 เสียงธรรม ชุดที่ 91
2528 รส.1161-1168 เสียงธรรม ชุดที่ 92
2529 รส.1171-1181 เสียงธรรม ชุดที่ 93
2530 รส.1192-1193 เสียงธรรม ชุดที่ 94
2531 รส. 1207,1254 เสียงธรรม ชุดที่ื 95
D2704 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 4
..............ประกอบด้วย

2702 ๑๘ฉ เมื่อธรรมครองโลก
2703 ๑๘ช ธรรมสัจจสงเคราะห์
2704 ๑๙ บรมธรรมภาคต้น
2704A ๑๙ บรมธรรมภาคต้น (ต่อ)
2705 ๑๙ก บรมธรรมภาคปลาย
2705A ๑๙ก บรมธรรมภาคปลาย (ต่อ)
D2705 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 5

............ประกอบด้วย

2706: รส.1201 พรรษากาลเทศนา 2511
2707: รส.1101-1012 หนทางรอด
........................มนุษย์เรา

2708: 1218-1228 การตามรอยพระ
............ยุคลบาทด้วยทศพิธราชทาน

2709 ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ
...........สร้างคน สร้างชาติ สร้างโลก

2710 แถลงการณ์ + ฟ้าสางระหว่าง
..........๕๐ ปีที่มีสวนโมกข์ ตอนที่ ๑

2711 ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปี
...............ที่มีสวนโมกข์ ตอนที่ ๒

2712 ใจความแห่งคริสต์ธรรม
.................ที่ชาวพุทธควรทราบ

D2706 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 6
..............ประกอบด้วย

2713 ๑๑ก พุทธคูณบรรยาย ๑
2714 ๑๑ก พุทธคุณบรรยาย ๒
2715 ๑๔ค ก ข ก กา ของการศึกษา
.............พุทธศาสนา

2716 ๑๔ง โพธิปักขยธรรมประยุกต์
2717 ๑๘ค อริยศีลธรรม

2718 ๑๔ ปฏิปทาปริทรรศน์

D2707 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 7
..............ประกอบด้วย

2719 ๑๗ข ใครคือใคร
2720 ๑๘ข ศีลธรรมกับมนุษยโลก
2721 ๑๘ง เยาวชนกับศีลธรรม
2722 อบรมพระธรรมฑูต 2514
2723 อบรมพระนวกะ ปี 2516
2724 อบรมพระนวกะ ปี 2517

D2708 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 8
..............ประกอบด้วย

2725 อบรมพระวิปัสสนาจารย์ 2515
2726 อบรมพระวิปัสสนาจารย์ 2516/24
2727 ๑๗ มนุสสธรรม
2727A ๑๗ มนุสสธรรม (ต่อ)
2728 ธรรมะกับการเมือง

D2709 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 9
..............ประกอบด้วย

2729 ๓๘ สุญญตาปริทรรศน์
2729A ๓๘ สุญญตาปริทรรศน์ (ต่อ)
2730 ๓๙ค ธรรมบรรยายต่อหางสุนัข
2731 ๓๙ง ราชภโฏวาท
2731A ๓๙ง ราชภโฏวาท (ต่อ)
2732 ๑๗ง เตกิจฉธรรม
D2710 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 10
..............ประกอบด้วย

2701 มนุษยธรรมปริทรรศน์
2733 ๑๘ก การกลับมาแห่งศีลธรรม
2734 มาฆบูชาเทศนา ปี 2501, 2503
2735 มาฆบูชาเทศนา ปี 2504, 05, 06
2736 มาฆบูชาเทศนา ปี 2510, 2511
2737 มาฆบูชาเทศนา ปี 2512, 13, 14
2738 มาฆบูชาเทศนา ปี 2515, 2516
2739 มาฆบูชาเทศนา 2517, 18, 19, 20
D2711 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 11
..............ประกอบด้วย

2740 ธรรมปาฏิโมกข์ ปี 2510
2741 ธรรมปาฏิโมกข์ ปี 2511
2742 ธรรมปาฏิโมกข์ ปี 2512
2743 ธรรมปาฏิโมกข์ ปี 2514
2743A ธรรมปาฏิโมกข์ ปี 2514 (ต่อ)
2744 ธรรมปาฏิโมกข์ ปี 2515
2744A ธรรมปาฏิโมกข์ ปี 2515 (ต่อ)
D2712 รวมเสียงธรรม DVD ชุดที่ 12
................ประกอบด้วย
2745 วันเยี่ยมสวนโมกข์