เพียงท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้บ้างเราก็มีความสุขและนึกชื่นชมท่าน.....A mere of your visiting this website makes us happy and thus you are recognized with admiration.....ข้อมูลโดยมากเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่นเพื่อการเผยแผ่ธรรมะแก่สาธุชนทั่วไป เราขอถือโอกาสนี้อนุโมทนาและคารวะเจ้าของและผลงานของท่านไว้ ณ ที่นี้ ววว.มโนธรรม.คอม ลงวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖.....Most informations are linked from other websites in order to propagate the Dhamma to virtuous people, we take this opportunity to express our congratulations and respects to the owners and their works herein. www.manodham.com dated October 23, 2003.....ไม่มุ่งร้ายต่อผู้ใด สร้างกุศลไซร้เพื่อผองชน ที่มาของชื่อมโนธรรม หมายถึงการมีหิริโอตตัปปะ มีสติสัมปชัญญะรู้ผิดรู้ชอบ.....With malice towards none, with charity for all refers to the name of Manodham means the Conscience.....ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ.....Thanks for your co-operation. โดเมน "manodham.com" เปลี่ยนเป็น "manodham.org" เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550 แต่โดเมนเก่าก็ยังใช้ได้....Domain "manodham.com" changes to "manodham.org" on February 24, 2007 but the old domain is still activated.