ให้เปล่า ซีดีธรรมะ.mp3
ธรรมะหลากหลาย
โปรดคลิกดูรายละเอียดรายการที่ท่านสน
ใจ และกรุณาขอรับครั้งละไม่เกิน ๒ แผ่น
เมื่อนำไปศึกษาให้เกิดประโยชน์แล้วจึง
ค่อยทยอยขอรับเพิ่ม เรายินดีให้ความสะ
ดวกและขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือ
--- < > ---
ผู้ที่สนใจให้ส่งซองเปล่าขนาด 7 x 5 นิ้ว
(18 x 13 ซม) หรือใหญ่กว่าเล็กน้อย ติด
แสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเองแล้ว
ส่งมาที่ :
เว็บมาสเตอร์ www.manodham.com
248 ถ.พัฒนาการ ซอย 38 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250

(ระบุรหัสและชื่อเรื่องบนมุมซองล่างซ้าย)
ขอความร่วมมือ โปรดคลิกที่นี่

รายการ "ให้เปล่า" มีดังนี้
๐๐๐ ธรรมะหลากหลาย
๐๐๑ก ทำวัตรเช้า-เย็น สวนโมกข์
......รวบรวมบทสวดมนต์ส้วนๆ บทสวด
......มนต์พิเศษ (แปล) หัวข้อบทสวด และ
......ทำวัตรเช้า-เย็น โดยอนัตตา(อุบาสิกา)
๐๐๒ อ่านหนังสือพุทธธรรม
......ชีวิตคืออะไร? ชีวิตเป็นอย่างไร?
......ชีวิตเป็นไปอย่างไร? ชีิวิตควรเป็น
......อย่างไร? ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร?
......โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
......อ่านโดยพระครูแอ๊ว สุธมฺมปาโล
๐๐๒ก อ่านหนังสือพุทธธรรม
......หัวข้อเหมือนด้านบน
......โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
......อ่านโดยอาจารย์ละม่อม บุษปวนิช
๐๐๓ พระไตรปิฎกฉบับธรรมทาน
......รวมอรรถกถาไทย พระวิสุทธิมัคค์
......มิลินทปัญหา พุทธธรรม (CD-ROM)
๐๐๓ก พระไตรปิฎกฉบับเรียนฯ
......รวมหมวดนักธรรม หมวดเปรียญ
......หมวดหนังสือบุคคลทั้วไป (CD-ROM)
๐๐๔ แก่นธรรม (อริยสัจ ๔)
......ความรู้แบบปัจจุบันธรรมที่สามารถ
......ตรวจสอบและพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง
......โดยนายแพทย์ เอกชัย จุละจาริตต์
๐๐๔ก อริยสัจ ๔
......แปลงจากชุดตลับเทปรวม ๑๕ ม้วน
......เป็นส่วนหนึงของ ๐๐๔ แก่นธรรม
......อริยสัจ ๔ อย่้างย่อและง่ายๆ
......โดยนายแพทย์ เอกชัย จุละจาริตต์
๐๐๔ค พุทธแท้
......อริยสัจ ๔ อย่างย่อ (ชุดล่าสุด)
......พร้อมหนังสือธรรมะ ๕ เล่ม
......โดยนายแพทย์ เอกชัย จุละจาริตต์
๐๐๕ ทางเดินของชีวิต
......ปฏิจจสมุปบาท ฯลฯ โดยพระสุชาติ
......ปญฺญทีโป รองเจ้าอาวาส
......วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม)
๐๐๖ อ่านหนังสือมิลินทปัญหา
......ฉบับเอื้อเฟื้อโดยคุณศรีธรรมนูญ
......เรืองศรี เพื่อการเผยแพร่
......ความชัดเสียงหลายตอนต่ำกว่าเกณฑ์
007 The Prison of Life
......By Buddhadasa Bkhikkhu
......Translated and Interpreted
......into English Language by
......Santikaro Bhikkhu
๐๐๘ คิดดี ทำดี
......วิธีบริหารความคิดให้คิดดี ทำดี
......เพื่อสนองพระราชดำรัสของในหลวง
......โดยนายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์
๐๐๙ บันทึกธรรมจากสวนโมกข์
......บันทึกโดยคุณปัญจศรี สวัสดิชีวิน
๐๑๐ บทสวดมนต์
......ทำนองสรภัญญะประกอบดนตรี
......โดยคุณพูลศรี เจริญพงษ์

๐๑๑ สูตรเว่ยหล่าง + คำสอนของฮวงโป
.......ท่านอาจารย์พุทธทาส แปลไทย
๐๑๒ สูตรเว่ยหล่าง
.......ท่านอาจารย์พุทธทาส แปลไทย
๐๑๓ คำสอนของฮวงโป
.......ท่านอาจารย์พุทธทาส แปลไทย

๐๕๐ ท่านปัญญานันทภิกขุ
๐๕๑ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๑
......คุณธรรมนำชีวิตปลอดภัย
......ศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริง ฯลฯ
๐๕๒ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๒
......ศาสนาที่แท้อยู้ที่ตัวของเรา
......ฐานของใจ ฯลฯ
๐๕๓ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๓
......ใจเย็นๆ
......ธรรมโอสถ ฯลฯ
๐๕๔ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๔
......อบายมุข
......พึ่งปลอดภัย ฯลฯ
๐๕๕ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๕
......แก้ไขที่ใจของตน
......จุดยืนของชีิวต ฯลฯ
๐๕๖ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๖
......ทำอย่างไร ได้อย่างนั้น
......ทุกข์มีเพราะยินดียินร้าย ฯลฯ
๐๕๗ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๗
......ส.ค.ส. ๒๕๒๗
......พุทธศาสนาในอังกฤษ ฯลฯ
๐๕๘ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๘
......ความเป็นอะไรอยู่ที่ใจของเรา
......เจริญภาวนาเพื่ีออะไร ฯลฯ
๐๕๙ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๙
......เยาวชนควรประพฤติตนอย่างไร
...... วันกตัญญูกตเวที ฯลฯ
๐๖๐ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๑๐
......เข้าถึงธรรมด้วยอุโบสถศีล
......เข้าถึงธรรมด้วยสมาธิภาวนา ฯลฯ
๐๖๑ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๑๑
......การสอนธรรมะในต่างแดน
......ชี้ผิดเพื่อคิดแก้ไข ฯลฯ
๐๖๒ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๑๒
......อย่าเป็นคนเชื่อง่าย
......หลักการของพระพุทธศาสนา ฯลฯ
๐๖๓ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๑๓
..... คิดอย่างไรใจสงบ
......ผลของการปฏิบัติธรรม ฯลฯ
๐๖๔ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๑๔
......พอดีแล้วก็ดี
......สร้างความมั่นคงด้วยธรรมะ ฯลฯ
๐๖๕ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๑๕
......วิธีชนะใจคน
......ฝึกจิตไว้ให้ปกติ ฯลฯ
๐๖๖ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๑๖
...... สร้างวัฒนธรรมทางใจกันเถิด
...... พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของลูก ฯลฯ
๐๖๗ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๑๗
......จงหาแล้วจะพบ.
......สู้เพื่อความเป็นธรรม ฯลฯ
๐๖๘ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๑๘

......เสรีภาพสูงสุดคือธรรมาธิปไตย
......ที่พึ่งทางใจคือไตรรัตน์ ฯลฯ
๐๖๙ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๑๙
......ธรรมทัศนาจรอินเดีย ๔
......สมาทาน-อุปาทาน ฯลฯ
๐๗๐ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๒๐
......อย่าทำตนให้เป็นคนไร้การศึกษา
.......ไม่ควรยึดถือในสิ่งทั้งปวง ๒๐ส ฯลฯ
๐๗๑ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๒๑
......จะรักษามรดกไว้ได้อย่างไร
......กตัญญูกตเวที เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
๐๗๒ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๒๒
......แม่ที่แท้คือธรรมะ
......สันติธรรมนำให้เกิดสันติสุข ฯลฯ
๐๗๓ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๒๓
......ความถูกต้องเป็นฐานของชีวิต
......พระมหากษัตริย์ไทยกับพุทธศาสนา
๐๗๔ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๒๔

......พระมหากษัตริย์ไทยกับพุทธศาสนา
......ความถูกต้องแห่งสิทธิมนุษยชน ฯลฯ
๐๗๕ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๒๕
......บรมธรรม
......ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ ฯลฯ
๐๗๖ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๒๖
......ความสำคัญของวันแม่
......อาหารใจต้องอาศัยธรรมะ ฯลฯ
๐๗๗ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๒๗
......แสวงหาธรรมนำมาช่วยชาวโลก
......เด็กดีมีคุณธรรม ฯลฯ
๐๗๘ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๒๘
......วันวิสาขบูชา
......พระสูตรแรกในพระพุทธศาสนา ฯลฯ
๐๗๙ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๒๙
......ตัวเองต้องช่วยตัวเอง
......ฟังดูจะรู้หลายเรื่อง ฯลฯ
๐๘๐ ความอยู่รอดของพุทธศาสนา
......ปาฐกถาครั้งประวัติศาสตร์ ณ วัดมหา
......ธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ๑๗ มค. ๒๕๑๘

๑๐๐ สมเด็จพระญาณสังวร

๑๐๑ ธรรมอบรมจิต แผ่นที่ ๑
......สุญญตา อานาปานสติ ฯลฯ
๑๐๒ ธรรมอบรมจิต แผ่นที่ ๒
......กำหนดจิต ละอาสวะ ฯลฯ
๑๐๓ ธรรมอบรมจิต แผ่นที่ ๓
......อนังคณสูตร สัมมาิฺทิฏฐิ ฯลฯ
๑๐๔ ธรรมอบรมจิต แผ่นที่ ๔
..... อาสวะ ปฏิจจสมุปบาท ฯลฯ
๑๐๕ ธรรมอบรมจิต แผ่นที่ ๕
......พระพุทธคุณ การภาวนา ฯลฯ
๑๐๖ ธรรมอบรมจิต แผ่นที่ ๖
......พระธรรม พระธรรมคุณ ๑-๖ ฯลฯ
๑๐๗ ธรรมอบรมจิต แผ่นที่ ๗
......พระธรรมคุณ ๖ พระสังฆคุณ ๑-๙
๑๐๘ ธรรมอบรมจิต แผ่นที่ ๘
......จิตบรรลุนิพพาน อิทธิบาท ๔ ฯลฯ
๑๐๙ ธรรมอบรมจิต แผ่นที่ ๙
......จิตภาวนา กรรมฐานเบื้องต้น ฯลฯ
๑๑๐ ธรรมอบรมจิต แผ่นที่ ๑๐
......ทางให้เกิดปัญญา ทุกขนิโรธ ฯลฯ

๒๐๐ ท่านพุทธทาส ภิกขุ
๒๐๑ เสียงธรรมจากสวนโมกข์ ชุดที่ ๑
......การทำงานคือการปฏิบัติงาน ฯลฯ
๒๐๒ เสียงธรรมจากสวนโมกข์ ชุดที่ ๒
......ชุดการบังคับความรู้สึก ฯลฯ
๒๐๓ เสียงธรรมจากสวนโมกข์ ชุดที่ ๓
......สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ ฯลฯ
๒๐๔ เสียงธรรมจากสวนโมกข์ ชุดที่ ๔
......ชุดวิธีฝึกสมาธิอานาปานสติ ฯลฯ
๒๐๕ พระธรรมเทศนา ชุดที่ ๑
......ชีิวิตเป็นสิ่งต้องพัฒนา ฯลฯ
๒๐๖ พระธรรมเทศนา ชุดที่ ๒
......ก ข ก กา ในพระพุทธศาสนา ฯลฯ
๒๐๗ รวมธรรมโฆษณ์ (E-Book)
......หนังสือธรรมโฆษณ์ รวม ๓๒ เล่ม
๒๐๗ก รวมธรรมโฆษณ์ (PDF)
......หนังสือธรรมโฆษณ์ชุดใหม่รวม ๓๖ เล่ม
๒๐๘ อบรมพระธรรมฑูต
......อบรมโดยท่านอาจารย์พุทธทาส
๒๐๘ก อบรมพระธรรมฑูต (VCD)
......ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ปี ๒๕๑๐
๒๐๙ วันหนึ่งในสวนโมกข์ (VCD)
......ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์
......เมื่อ ๔๐ ปีที่แล้ว
๒๑๐ สัจธรรมบทสุดท้าย (VCD)
......เมื่อพุทธทาสกลับสู่ธรรมชาติ
๒๑๐ก ชีวิตและงาน (VCD)
......สัจธรรมบทสุดท้าย (VCD)

๒๑๑ ปรมัตถสภาวธรรม
......สิ่งที่เรียกว่าธาตุ
......พระอรหันต์กับธาตุ ฯลฯ
๒๑๒ สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
......ระบบลัดสั้นสำหรับคนทั่วไป ฯลฯ
๒๑๓ อบรมพระนวกะัปี ๒๕๒๖
......จะพูดเรื่องอะไรดี
......ธรรมะเผด็จการ ฯลฯ
๒๑๔ พรรษากาลเทศนา ปี ๒๕๑๗
......"ไตร" รวม ๑๑ หัวข้อว่าด้วยเรื่องไตร
๒๑๔ก พรรษากาลเทศนา ๒๕๑๕-๑๖
......การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ฯลฯ
๒๑๕ อัตชีวประวัติและผลงาน (CD-ROM)
......ปฏิปทา หนังสือ กลอนธรรมะ ฯลฯ
๒๑๖ ตัวกู - ของกู
......หลักพุทธศาสนาสำหรับนักศึกษา
......ผู้ไม่เคยสนใจ...ต้นฉบับหนังสือมี
......๓๗ ตอน รวบรวมได้เพียง ๒๔ ตอน

๒๑๖ก ตัวกูของกู ฉบับย่อ
......พุทธศาสนามุ่งหมายอะไร?
......พุทธธรรมกำมือเดียว ฯลฯ
๒๑๗ อิทัปปัจจยตา
......เมื่อมีสิ่งๆ เป็นปัจจัย.
......สิ่งนี้ๆ จึงเกิดขึ้น
๒๑๘ คู่มือจำเป็นสำหรับการศึกษา
......และการปฏิบัติ

......ชีวิตคือขันธ์ทั้งห้ามิใช่ตัวตน
......พระพุทะศาสนาทั้งกลม ฯลฯ
๒๑๙ พุทธวิธีชนะความทุกข์
......ทำไมจึงเป็นทุกข์ ฯลฯ หัวข้อ
......๑-๓ ความชัดเสียงต้ำกว่าเกณฑ์

๒๒๐ ค่ายดับทุกข์
......เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและตั้งใจ
......จะดับทุกข์ เพื่อการบรรลุธรรม
๒๒๑ คู่มือมนุษย์
......เสียงการอ่านหนังสือคุ่มือมนุษย์ ท่าน
......ชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน ฯลฯ
๒๒๒ โรงมหรสพทางวิญญาณ
......สวนโมกขพลาราม ไชยา ภาพเสมือน
......จริง ๓๖๐ องศา พาโนรามา (CD-ROM)
.....ปริศนาฑรรม ภาพเขียนบนผนัง ฯลฯ
๒๒๓ เทคนิคของการมีธรรมะ
......ชุด "ศีลธรรมกลับมา" รวม ๓๖ ตอน
......บรรยายออกอากาศที่สถานีวิทยุกระ
......จายเสียงแห่งประเทศไทย
......ปี ๒๕๒๑-๒๕๒๔

๒๒๔ ยาระงับสรรพโรค + ก ข
......ศีลธรรม

......คำกลอนยาระงับสรรพโรค
......ก ข ศีลธรรม ฯลฯ

๒๒๕ ๘๐ ปีแห่งความทรงจำ
......(Audio CD)
......เพลงไทยสากลและขับเสภา ฯลฯ
๒๒๖ คู่มือศึกษาพุทธศาสนา
......ในส่วนปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ฯลฯ

๒๒๗ พุมธประวัติสำหรับเยาวชน
......บันทึกเสียงการอ่านหนังสือประ
......กอบดนตรีโดยท่านอตถิกา

๒๒๗ก ภาพจับวัว
......บรรยายโดยท่านพุทธทาส

โปรดทราบ
รหัสที่ยังไม่ได้ขีดเส้นใต้อยู่
ระหว่างการปรับปรุง/รวบรวม

รายการ "ให้เปล่า" (ต่อ)
๒๐๐ ท่านพุทธทาส ภิกขุ (ต่อ)

๒๒๘ ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้
......และผู้สูงอายุ

......รวบรวมจากหัวข้อธรรมชุดอื่นๆ
......ที่เคยเสนอมาแล้ว เหมาะสำหรับ
......คนป่วยและผู้สูงอายุฟัง
๒๒๙ ล้ออายุ
......ชุดล้ออายุ วันที่ ๒๗ พค. ๑๗
......ชุดล้ออายุ วันที่ ๒๗ พค. ๓๒
๒๓๐ ชุดอะไรคืออะไร
......การศึกษาคืออะไร
......การบวชคืออะไร ฯลฯ

๒๓๑ ปกิณณกะธรรม ชุดที่ ๑
......สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ ฯลฯ
๒๓๒ ปกิณณกะธรรม ชุดที่ ๒
......การบริหารธุระกิจแบบพุทธ ฯลฯ
๒๓๓ ปกิณณกะธรรม ชุดที่ ๓
......ความมีจุดหมายปลายทาง ฯลฯ
๒๓๔ ปกิณณกะธรรม ชุดที่ ๔
.....ธรรมะกับปัญหาปากท้อง ฯลฯ
๒๓๕ ปกิณณกะธรรม ชุดที่ ๕
.....หน้าที่ของพุทธบริษัท ฯลฯ
๒๓๖ ปกิณณกะธรรม ชุดที่ ๖
......หลุดพ้นเสียจากควา่มหลุดพ้น ฯลฯ
๒๓๗ ปกิณณกะธรรม ชุดที่ ๗
......ก ข ก กา สำหรับพุทธศาสนา ฯลฯ
๒๓๘ ปกิณณกะธรรม ชุดที่ ๘
......เค้าโครงของพุทธศาสนา ฯลฯ
๒๓๙ ปกิณณกะธรรม ชุดที่ ๙
......ธรรมะและผู้มีธรรมะ ฯลฯ
๒๔๐ ปกิณณกะธรรม ชุดที่ ๑๐
......จิตวิทยากับพุทธศาสตร์ ฯลฯ
๒๔๑ ปกิณณกะธรรม ชุดที่ ๑๑
......พลังผลักดันของชีวิต ฯลฯ
๒๔๒ ปกิณณกะธรรม ชุดที่ ๑๒
......โลกบ้าหรือธรรมะบ้า ฯลฯ
๒๔๓ ปกิณณกะธรรม ชุดที่ ๑๓
......วิญญาณแห่งเกษตรกรรม ฯลฯ
๒๔๔ ปกิณณกะธรรม ชุดที่ ๑๔
......ธรรมะกับนักศึกษา ฯลฯ
๒๔๕ ปกิณณกะธรรม ชุดที่ ๑๕
......การบำเพ็ญบุญปรารภอายุ ฯลฯ
๒๔๖ ปกิณณกะธรรม ชุดที่ ๑๖
.....ชีวิตอันประเสริฐ ฯลฯ

๒๔๗ ไกวัลยธรรม
......คือสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวง ฯลฯ
๒๔๘ พุทธคุณบรรยาย ชุดที่ ๑
......พุทธนวาหรคุณ บทที่ ๑-๙
๒๔๙ พุทธคุณบรรยาย ชุดที่ ๒
......อุบาลีพุทธคุณวรรค ที่ ๑-๑๐
๒๕๐ พุทธจริยา
......พระพุทธเจ้าท่านเป็นอะไรกับพวกเรา ฯลฯ
๒๕๑ ธรรมบรรยายเบ็ดเตล็ด ชุดที่ ๑
......ทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะ ฯลฯ
......หัวข้อ ๖ ความชัดเสียงต่ำกว่าเกณฑ
๒๕๒ ธรรมบรรยายเบ็ดเตล็ด ชุดที่ ๒
......เวลาและวิธีชนะเวลา ฯลฯ
๒๕๓ ธรรมบรรยายเบ็ดเตล็ด ชุด ๑-๒
......รวมชุด ๒๕๑ และ ๒๕๒
๒๕๔ พระธรรมเทศนา ชุดที่ ๓
......การทำบุญสามแบบ ฯลฯ
๒๕๕ สิ่งที่ต้องทำในปีใหม่ให้ดีกว่าปีเก่า
......การมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้อง ฯลฯ
๒๕๖ สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัำก
......ปัจจัยที่ ๕ ที่ท่านยังไม่รู้จัก ฯลฯ
๒๕๖ก สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัำก (ต่อ)
......สุญญตาที่ท่านยังไม่รู้จัก ฯลฯ
๒๕๖ข สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัำก (ต่อ)
......เพศหญิง-เพศชายที่ท่านยังไม่รู้จัก ฯลฯ
๒๕๖ค สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก(รวม ๓ แผ่น)
.......รวมแผ่น ๒๕๖, ๒๕๖ก, ๒๕๖ข

๒๕๗ พุทธธรรมประยุกต์
......นิวรณ์ สิ่งที่ต้องรู้จักก่อนสิ่งใด
......ในชีวิตประจำวัน ฯลฯ
๒๕๘ ธรรมชีวี
......สังคมธรรมชีวีัเพื่อประโยชน์อะไร ฯลฯ
๒๕๙ ธรรมสำหรับครู
.....เป้าหมายของชีวิตและสังคม ฯลฯ.
๒๖๐ การปฏิบัติธรรมเบื้องต้น
.....ธรรมบรรยาย, สไลด์ภาพ, สารคดี
๒๖๑ พุทธทาส ๑๐๐ ปี ชุดที่ ๑
......การดับทุกข์อันเกิดจากธรรมชาติ ฯลฯ
๒๖๒ พุทธทาส ๑๐๐ ปี ชุดที่ ๒
......สวรรค์ในทุกอิริยาบถ ฯลฯ
๒๖๓ พุทธทาส ๑๐๐ ปี ชุด ๑ และ ๒
......รวมชุด ๒๖๑ และ ๒๖๒
๒๖๔ การกลับมาของปรมัตถธรรม
......ปรมัตถธรรมกลับมาโลกาสว่างไสวฯลฯ
๒๖๕ ธรรมะเล่มน้อย
......คู่มือการศึกษาและปฏิบัติสำหรับทุกคน
......ธรรมะเล่มน้อยเล่มเดียวจบ
๒๖๖ การกลับมาของปรมัตถธรรม
......+ ธรรมะเล่มน้อย

......รวมชุด ๒๖๔ และ ๒๖๕
๒๖๗ สวนโมกข์อยู่ที่ไหน
......อบรมพระนวกะ วันที่ ๔ ตค.๒๖ (CD)
......ภาพเสมือนจริงกว่า ๘๐ ภาพ (CD-ROM)
๒๖๘ ธรรมะในฐานะวิทยาศาสตร์
......หลักกเกณฑ์ทั่วไปของวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
๒๖๙ ศิลปแห่งการครองชีวิต
......ปรมัตถศิลปแห่งการครองชีวิต ฯลฯ
๒๗๐ ปัญหาแห่งมนุษยภาพ
......สิ่งประเล้าประโลมใจในฐานะ
......เป็นปัจจัยที่ ๕ ฯลฯ
๒๗๑ สันทัสเสตัพพธรรม
......พระพุทธเจ้าที่อยู่กับเราตลอดเวลา ฯลฯ
๒๗๒ โอสาเรตัพพธรรม
......หลักปฏิบัติเ้กี่ยวกับสรณาคมน์ ฯลฯ
๒๗๓ ธรรมะเกี่ยวกับความเจ็บไข้
...... ความเจ็บไข้มาเตือนให้ฉลาด
...... ความเจ็บไข้คือบทสอบไล่ ฯลฯ
๒๗๔ ศารทกาลิก
...... ประเพณีวันสารทไทย
...... วันตายาย ฯลฯ
๒๗๕ วิสาขบูชาเทศนา ชุดที่ ๑
......พระพุทธเจ้ายังไม่ตาย ฯลฯ
๒๗๖ วิสาขบูชาเทศนา ชุดที่ ๒
......จงมารู้จักพระพุทธเจ้าให้มาก
......กว่าปีเก่ากันเถิด ฯลฯ
๒๗๗ ๑๗ มนุสสธรรม
...... ธรรมะในฐานะที่เป็นมนุษยธรรม ฯลฯ
๒๗๗ก ๑๗ มนุสสธรรม (ต่อ)
......สิ่งที่เรียกว่าจิตนี้คืออะไร ฯลฯ

๒๗๘ อาสาฬหบูชาเทศนา ชุดที่ ๑

......พระธรรมในทุกแง่ทุกมุม ฯลฯ
๒๗๙ อาสาฬหบูชาเทศนา ชุดที่ ๒
......หัวใจและความลับของพระธรรม ฯลฯ
๒๘๐ ๓๘ สุญญตาปริทรรศน์
......การบวชคือการฝึกกระทำเพื่อผู้อื่น ฯลฯ
๒๘๐ก ๓๘ก สุญญตาปริทรรศน์
...... การเป็นอยู่ด้วยจิตว่าง ฯลฯ
๒๘๑ มาฆบูชาเทศนา ชุดที่ ๑
......ปี ๒๕๑๘, ๒๕๒๒ และ ๒๕๒๖ การ
......มีสติสัมปชัญญะต่อสู้ความเจ็บไข้ ฯลฯ
๒๘๒ มาฆบูชาเทศนา ชุดที่ ๒
......ปี ๒๕๒๗, และ ๒๕๒๘
......โอวาทปาฏิโมกข์ กัณฑ์ ๑ ฯลฯ
๒๘๓ มาฆบูชาเทศนา ชุดที่ ๓
......ปี ๒๕๒๙, ๒๕๓๐, ๒๕๓๑ และ
......๒๕๓๒ พุทธศาสนาไม่สอนฯ ฯลฯ
๒๘๔ มาฆบูชาเทศนา ชุดที่ ๔
......ปี ๒๕๓๓, ๒๕๓๔, ๒๕๓๕
......หลักเกณฑ์ที่จะช่วยโลกให้รอดได้ ฯลฯ
๒๘๕ ใจความแห่งคริสต์ธรรม
......ที่ชาวพุทธควรทราบ

......ประโยชน์ของการศึกษา
ฯลฯ
๒๘๖ อตัมมยตา ชุด ๑
......ทำไมจึงต้องพูดเรื่องอตัมมยตา ฯลฯ
๒๘๗ อตัมมยตา ชุด ๒
......อานิสงค์ครอบจักรวาลฯ ฯลฯ
๒๘๘ อตัมมยตา ชุด ๑ และ ๒
.......รวมรหัส ๒๘๖ และ ๒๘๗
๒๘๙ อานาปานสติบรรยาย
......การบรรยาย-อภิปราย-สัมมนา-สาธิต
......เกี่ยวกับอานาปานสติ ชั้นที่ ๑-๑๖
๒๙๐ โพธิปักขิยธรรมประยุกต์
......สติปัฏฐาน ๔ ประยุกต์ สัมมัปปธาน
......๔ ประยุกต์ โพชฌังคประยุกต์ ฯลฯ
๒๙๑ ธรรมปาฏิโมกข์
......ไม้อิงสามขา ฯลฯ
๒๙๒ สิ่งสำคัญที่พากันมองข้าม
......โลกมนุษย์จะสิ้นสุดมนุษยธรรม ฯลฯ
๒๙๓ ชีวิตโวหาร
......ขีวิตที่ไม่เสียชาติเกิด ฯลฯ
๒๙๔ สันติภาพของโลก
......ทำไมจึงปรารภเรื่องสันติภาพ ฯลฯ
๒๙๕ หนทางรอดของมนุษย์เรา
......วิกฤตการณ์ที่กำลังคุกคามโลก ฯลฯ
๒๙๖ การตามรอยพระยุคลบาท
.......ด้วยทศพิธราชธรรม

......การตามรอยพระยุคลบาทด้วยทาน ฯลฯ
๒๙๗ ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ
......สร้าง คน สร้างชาติ สร้างโลก

......งานคือการปฏิบัติธรรม ฯลฯ
๒๙๘ แถลงการณ์ฯ + ฟ้าสางระหว่าง
..... ๕๐ ปีที่มีสวนโแกข์
(ตอนที่ ๑)
.......ห้าสิบปีสวนโมกข์, ฟ้าสาง ฯลฯ
๒๙๙ ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปี
......ที่มีสวนโมกข์ (ตอนที่ ๒)

.......ฟ้าสางทางสุคติ ฯลฯ
๒๙๙ก เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา
.......บทที่ ๖ การศึกษาด้านนอก
.......บทที่ ๗ การศึกษาด้านใน

๓๐๐ พระพรหมคุณาภรณ์
......(ป.อ.ปยุตฺโต)

๓๐๑ ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔
......การบรรยายธรรมในปี ๒๕๔๔
๓๐๒ จาริกบุญ จารึกธรรม
......ธรรมะบรรยายในแดนพุทธภูมิ
๓๐๓ ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
......การบรรยายธรรมในปี ๒๕๔๕
๓๐๔ จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา
......ข้อปฏิบัติทางจิตในระบบพุทธ
......ศาสนา
๓๐๕ ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม
......อุปสมบท หลักสิกขา วิถีชีวิต ฯลฯ
๓๐๖ รวมชุดที่ ๑-๕ (WMA)
......รวมชุด ๓๐๑ ๓๐๒ ๓๐๓ ๓๐๔ ๓๐๕
๓๐๗ ธรรมะหลากหลายปี ๒๕๔๖
......การบรรยายธรรมในปี ๒๕๔๖
๓๐๘ วัดญาณเวศกวัน (ภาพพาโนรามา)
......ประวัติวัดญาณเวศกวัน (CD-ROM)
......ประวัติและผลงานเจ้าอาวาส (CD-ROM)
......ภาพเสมือนจริง ๓๖๐ องศา (CD-ROM)
......ธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖ (MP3)
๓๐๙ ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗
......การบรรยายธรรมในปี ๒๕๔๗
๓๑๐ ทันโลก ถึงธรรม
......รวบรวมธรรมะหลากหลายใน ๒๕๔๘
๓๑๑ ธรรมะกับการศึกษา
......รวบรวมธรรมะเกี่ยวกับการศึกษา ฯลฯ
๓๑๒ รวมธรรมะบรรยาย ปี ๒๕๓๒-๓๖
......การาบรรยายธรรม ปี ๒๕๓๒-๓๖
๓๑๓ จากอินเดีย สู่เอเชีย
......คัดลอกจากบางตอนในชุดธรรมะจาก
......เหตุการณ์ ๒๕๔๔ และชุดทันโลก
......ถึงธรรม ๒๕๔๘
๓๑๔ จะถือพุทธและรักษาธรรมได้
..........เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจ อย่าให้เพื้ยน

......ซีดีรวมธรรมะบรรยาย
๓๑๕ ฉบับทดลอง
......เรื่องบูชาพระหรพมจนพัง สมาน
......ฉันท์-สิทธิมนุษยชน และปี ๒๕๔๙
๓๑๖ ฟังทีไร ได้สุขทุกที
......จะเป็นใครก็เป็นสุขได้ ขอเพียงให้
......รู้จักใช้ชีวิตเป็น
๓๑๗ พอรู้ทาง ก็สุขแท้
......ฝึกคนเริ่มต้นที่ไหน ฯลฯ
๓๑๘ ช่วยกันนำพาประเทศไทย
..........ให้ก้าวไปอย่างสง่า
..........ในท่ามกลางประชาคมโลก

......อย่าแค่มารวมศูนย์ แต่ต้องขึ้นให้สูง ฯลฯ
๓๑๙ รักนี้ดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า
......วาเลนไทน์ สู่ความเป็นไทย ฯลฯ
๓๒๐ เมื่อประชาธิปไตยที่ไม่ประสี
......ประสา มาเจอปัญหาศาสนาประจำชาติ

......มองไกล ใจกว้าง ดูเขา เข้าใจตัว ฯลฯ
๓๒๑ ธรรมะ สู่ การเมือง
......การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย
......จริยธรรมของนักการเมือง ฯลฯ
๓๒๒ บูชาพระพรหมจนองค์พัง
......ก็ยังไม่รู้จักท้าวมหาพหรม

......คุยกับเณร พอให้เห็นพระพรหม ฯลฯ
๓๒๓ ธรรมะไม่ทิ้งโลก 2549
......วาเลนไทน์ สู่ความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่
๓๒๔ กระแสจตุคามฯ
......ไหลท่วมมาแล้วก็แห้งไป แต่สังคม
......อยู่ได้ ด้วยกระแสธรรม
๓๒๕ งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
......บริหารคน ต้องให้ได้ทั้งใจ
......ไปถึงทั้งโลก ฯลฯ
๓๒๖ ถ้าไปถึงปัญญา ก็ไม่มัว
.........หลงหาจริยธรรมสากล

.........อย่ามัวสับสนจริยธรรมสากล
........ อยู่ที่เป็นความจริง
๓๒๗ ธรรมนี้ มิไกล
......... ธรรมบรรยายปี ๒๕๕๐

.........จะอยู่หรือจะไป ในเมื่อ
.........อาชีพไม่เอื้อต่อธรรม
๓๒๘ จะทำอย่างไร กับวิกฤต
........ การเมืองวันนี้

........บทเรียนมีให้ดู แต่คนไทยไม่ได้ลืมตา
๓๒๙ วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาส
.........ที่มีควรเป็นของใคร?

.........ขึ้นยืนบนภู ดูเขาสู้กัน
๓๓๐ ถ้ารู้ขั้นนี้ได้ ก็เริ่มถึงเนื้อใน
........ของพระพุทธเจ้า

.......สวดปาฏิโมกข์ ลดเอาแค่ 150 ข้อได้ไหม
๓๓๑ หลักชาวพุทธ
........ภูมิธรรมขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนา

........การแห่งชีวิตและสังคม

บริการ สำเนาดีวีดีธรรมะ.mp3
ธรรมะหลากหลาย

จัดทำสำเนาดีวีดี (DVD) หรือให้แลก
เปลี่ยนแผ่นดีวีดีที่สำเนาแล้ว แก่นักสะ

สม นักอนุรักษ์ นักศึกษา ห้องสมุด ห้อง
เรียนและผู้ต้องการทำสำเนาเแผ่นซีดีเพื่อ
เผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานให้กับผู้อื่น
--- < > ---

ปรดคลิกดูรายละเอียดรายการที่ท่าน
สนใจ การทำสำเนาให้ครั้งละไม่เกิน ๒
แผ่น และทยอยขอทำเพิ่มได้หลังจาก
ได้รับแผ่นแล้วเว้นห่างทุก ๒ สัปดาห์
หากมีความจำเป็นต้องการสำเนามาก
กว่า ๒ แผ่น กรุณาติดต่อเว็บมาสเตอร์
--- < > ---

ผู้ที่สนใจให้ส่งซองเปล่าขนาด 9 x 6-1/2
นิ้ว 23 x 16 ซม. (ซองสีเหลือง หาซื้อได้
ที่ทำการไปรษณีย์) ติดแสตมป์ ๕ บาท
และสอดแผ่นเปล่า DVD จำนวน ๒ แผ่น
จ่าหน้าถึงตัวท่านเองแล้ว

ส่งมาที่ :
เว็บมาสเตอร์ www.manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250

(ระบุรหัสและชื่อเรื่องบนมุมซองล่างซ้าย
)

รายการ "บริการ" มีดังนี้
ด๐๐๐ ธรรมะหลากหลาย
ด๐๐๑ DVD ชุดที่ ๑ ประกอบด้วย
๐๐๑ ทำวัตรเช้า-เย็น สวนโมกข์
๐๐๑ก ทำวัตรเช้า-เย็น สวนโมกข์
๐๐๒ อ่านหนังสือพุทธธรรม
๐๐๒ก อ่านหนังสือพุทธธรรม
ด๐๐๒ DVD ชุดที่ ๒ ประกอบด้วย
๐๐๔ แก่นธรรม (อริยสัจ ๔)
๐๐๔ก อริยสัจ ๔
๐๐๕ ทางเดินของชีวิต
๐๐๖ อ่านหนังสือมิลินทปัญหา
๐๐๔ค พุทธแท้
๐๐๗ The Prison of Life

ด๐๐๓ DVD ชุดที่ ๓ ประกอบด้วย
๐๐๘ คิดคี ทำดี
๐๐๙ บันทึกธรรมจากสวนโมกข์
๐๑๐ บทสวดมนต์ ทำนองสรภัญญะ

๐๑๑ สูตรเว่ยหล่าง + คำสอนของฮวงโป
๐๑๒ สูตรเว่ยหล่าง
๐๑๓ คำสอนฮวงโป

ด๐๐๔ DVD ชุดที่ ๔ ประกอบด้วย

ด๐๕๐ ท่านปัญญานันทภิกขุ
ด๐๕๑ DVD ชุดที่ ๑ ประกอบด้วย
๐๕๑ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๑
๐๕๒ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๒
๐๕๓ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๓
๐๕๔ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๔
๐๕๕ รวมปาฐกถาธรรม แผ่นที่ ๕
๐๕๖ รวมธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๖

ด๐๕๒ DVD ชุดที่ ๒ ประกอบด้วย
๐๕๗ รวมธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๗
๐๕๘ รวมธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๘
๐๕๙ รวมธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๙
๐๖๐ รวมธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๑๐
๐๖๑ รวมธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๑๑
๐๖๒ รวมธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๑๒

ด๐๕๓ DVD ชุดที่ ๓ ประกอบด้วย
๐๖๓ รวมธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๑๓
๐๖๔ รวมธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๑๔
๐๖๕ รวมธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๑๕
๐๖๖ รวมธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๑๖
๐๖๗ รวมธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๑๗
๐๖๘ รวมธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๑๘
ด๐๕๔ DVD ชุดที่ ๔ ประกอบด้วย
๐๖๙ รวมธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๑๙
๐๗๐ รวมธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๒๐
๐๗๑ รวมธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๒๑
๐๗๒ รวมธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๒๒
๐๗๓ รวมธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๒๓
๐๗๔ รวมธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๒๔

ด๐๕๕ DVD ชุดที่ ๕ ประกอบด้วย
๐๗๕ รวมธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๒๕
๐๗๖ รวมธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๒๖
๐๗๗ รวมธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๒๗
๐๗๘ รวมธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๒๘
๐๗๙ รวมธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๒๙

ด๑๐๐ สมเด็จพระญาณสังวร
ด๑๐๑ DVD ชุดที่ ๑ ประกอบด้วย

๑๐๑ ธรรมอบรมจิต แผ่นที่ ๑
๑๐๒ ธรรมอบรมจิต แผ่นที่ ๒
๑๐๓ ธรรมอบรมจิต แผ่นที่ ๓
๑๐๔ ธรรมอบรมจิต แผ่นที่ ๔
๑๐๕ธรรมอบรมจิต แผ่นที่ ๕
ด๑๐๒ DVD ชุดที่ ๒ ประกอบด้วย
๑๐๖ ธรรมอบรมจิต แผ่นที่ ๖
๑๐๗ ธรรมอบรมจิต แผ่นที่ ๗
๑๐๘ ธรรมอบรมจิต แผ่นที่ ๘
๑๐๙ ธรรมอบรมจิต แผ่นที่ ๙
๑๑๐ ธรรมอบรมจิต แผ่นที่ ๑๐

ด๒๐๐ ท่านพุทธทาส ภิกขุ
ด๒๐๑ DVD ชุดที่ ๑ ประกอบด้วย
๒๐๑ เสียงธรรมจากสวนโมกข์ ชุดที่ ๑
......การทำงานคือการปฏิบัติงาน ฯลฯ
๒๐๒ เสียงธรรมจากสวนโมกข์ ชุดที่ ๒
......ชุดการบังคับความรู้สึก ฯลฯ
๒๐๓ เสียงธรรมจากสวนโมกข์ ชุดที่ ๓
......สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ ฯลฯ
๒๐๔ เสียงธรรมจากสวนโมกข์ ชุดที่ ๔
......ชุดวิธีฝึกสมาธิอานาปานสติ ฯลฯ
๒๐๕ พระธรรมเทศนา ชุดที่ ๑
......ชีิวิตเป็นสิ่งต้องพัฒนา ฯลฯ
๒๐๖ พระธรรมเทศนา ชุดที่ ๒
......ก ข ก กา ในพระพุทธศาสนา ฯลฯ
ด๒๐๒ DVD ชุดที่ ๒ ประกอบด้วย

๒๐๘ อบรมพระธรรมฑูต
๒๑๑ ปรมัตถสภาวธรรม
๒๑๒ สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
๒๑๓ อบรมพระนวกะ ปี ๒๕๒๖
๒๑๔ พรรษากาลเทศนา ปี ๒๕๑๗
๒๑๔ก พรรษากาลเทศนา ๒๕๑๕-๑๖

ด๒๐๓ DVD ชุดที่ ๓ ประกอบด้วย
๒๑๗ อิทัปปัจยตา
๒๘๕ ใจความแห่งคริสต์ธรรม
..........ที่ชาวพุทธควรทราบ

๒๙๕ หนทางรอดของมนุษย์เรา
๒๙๖ การตามรอยพระยุคลบาท
.........ด้วยทศพิธราชธรรม

๒๘๖ อตัมมยตา ชุดทีื ๑
๒๘๗ อตัมมยตา ชุดที่ ๒

ด๒๐๔ DVD ชุดที่ ๔ ประกอบด้วย
.๒๑๖ ตัวกู - ของกู
๒๑๘ คู่มือจำเป็นสำหรับการศึกษา
.........และการปฏิบัติ

๒๑๙ พุทธวิธีชนะความทุกข์
๒๒๐ ค่ายดับทุกข์
๒๒๑ คู่มือมนุษย์
๒๒๓ เทคนิคของการมีธรรมะ

ด๒๐๕ DVD ชุดที่ ๕ ประกอบด้วย
๒๒๔ ยาระงับสรรพโรค + ก ข ศีลธรรม
๒๒๖ คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา
๒๒๗ พุทธประวัติสำหรับยุวชน
๒๒๘ ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้
......... และผู้สูงอายุ

๒๒๙ ล้ออายุ
๒๓๐ ชุดอะไรคืออะไร

ด๒๐๖ DVD ชุดที่ ๖ ประกอบด้วย
๒๓๑ ปกิณณกธรรม ชุดที่ ๑
......สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ ฯลฯ
๒๓๒ ปกิณณกธรรม ชุดที่ ๒
......การบริหารธุระกิจแบบพุทธ ฯลฯ
๒๓๓ ปกิณณกธรรม ชุดที่ ๓
......ความมีจุดหมายปลายทาง ฯลฯ
๒๓๔ ปกิณณกธรรม ชุดที่ ๔
......ธรรมะกับปัญหาปากท้อง ฯลฯ
๒๓๕ ปกิณณกธรรม ชุดที่ ๕
......หน้าที่ของพุทธบริษัท ฯลฯ
๒๓๖ ปกิณณกธรรม ชุดที่ ๖

......หลุดพ้นเสียจากความหลุดพ้น ฯลฯ
ด๒๐๗ DVD ชุดที่ ๗ ประกอบด้วย
๒๓๗ ปกิณณกธรรม ชุดที่ ๗
......ก ข ก กา สำหรับพุทธศาสนา ฯลฯ
๒๓๘ ปกิณณกธรรม ชุดที่ ๘
......เค้าโครงของพุทธศาสนา ฯลฯ
๒๓๙ ปกิณณกธรรม ชุดที่ ๙
......ธรรมะและผู้มีธรรมะ ฯลฯ
๒๔๐ ปกิณณกธรรม ชุดที่ ๑๐
......จิควิทยากับพุทธศาสตร์ ฯลฯ
๒๔๑ ปกิณณกธรรม ชุดที่ ๑๑

......พลังผลักดันของชีวิต ฯลฯ
ด๒๐๘ DVD ชุดที่ ๘ ประกอบด้วย
๒๔๒ ปกิณณกธรรม ชุดที่ ๑๒
......โลกบ้าหรือธรรมะบ้า ฯลฯ
๒๔๓ ปกิณณกธรรม ชุดที่ ๑๓
......วิญญาณแห่งเกษตรกรรม ฯลฯ
๒๔๔ ปกิณณกธรรม ชุดที่ ๑๔
......ธรรมะกับนักศึกษา ฯลฯ
๒๔๕ ปกิณณกธรรม ชุดที่ ๑๕
......การบำเพ็ญบุญปรารภอายุ ฯลฯ
๒๔๖ ปกิณณกธรรม ชุดที่ ๑๖

......ชีวิตอันประเสริฐ ฯลฯ
ด๒๐๙ DVD ชุดที่ ๙ ประกอบด้วย
๒๕๑ ธรรมบรรยายเบ็ดเตล็ด ชุดที่ ๑
๒๕๒ ธรรมบรรยายเบ็ดเตล็ด ชุดที่ ๒
๒๕๓ ธรรมบรรยายเบ็ดเตล็ด ชุดที่ ๑-๒
๒๕๔ พระธรรมเทศนา ชุดที่ ๓
๒๕๕ สิ่งที่ต้องทำในปีใหม่
........ให้ดีกว่าปีเก่า

ด๒๑๐ DVD ชุดที่ ๑๐ ประกอบด้วย
๒๕๖ สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก
๒๕๖ก สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก (ต่อ)

๒๕๖ข สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก (ต่อ)
๒๕๗ พุทธธรรมประยุกต์
๒๕๘ ธรรมชีวี
๒๖๑ พุทธทาส ๑๐๐ ปี ชุดที่ ๑
๒๖๒ พุทธทาส ๑๐๐ ปี ชุดที่ ๒

ด๒๑๑ DVD ชุดที่ ๑๑ ประกอบด้วย
๒๖๔ การกลับมาของปรมัตถธรรม
๒๖๕ ธรรมะเล่มน้อย
๒๖๘ ธรรมะในฐานะวิทยาศาสตร์
๒๖๙ ศิลปแห่งการครองชีวิต
๒๗๐ ปัญหาแห่งมนุษยภาพ

๒๙๘ แถลงการณ์ฯ + ฟ้าสางระหว่้าง
..........๕๐ ปีที่มีสวนโมกข์ (ตอนที่ ๑)

๒๙๙ ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปี
...........ที่มีสวนโมกข์ (ตอนที่ ๒)

ด๒๑๒ DVD ชุดที่ ๑๒ ประกอบด้วย
๒๗๕ วิสาขบูชาเทศนา ชุดที่ ๑
๒๗๖ วิสาขบูชาเทศนา ชุดที่ ๒
๒๗๘ อาสาฬหบูชาเทศนา ชุดที่ ๑
๒๗๙ อาสาฬหบูชาเทศนา ชุดที่ ๒
๒๘๑ มาฆบูชาเทศนา ชุดที่ ๑
๒๘๒ มาฆบูชาเทศนา ชุดที่ ๒
๒๘๓ มาฆบูชาเทศนา ชุดที่ ๓
๒๘๔ มาฆบูชาเทศนา ชุดที่ ๔

ด๒๑๓ DVD ชุดที่ ๑๓ ประกอบด้วย
๒๘๙ อานาปานสติบรรยาย
๒๙๐ โพธิปักขิยธรรมประยุกต์
๒๙๑ ธรรมปาฏิโมกข์
๒๙๒ สิ่งสำคัญที่พากันมองข้าม
๒๙๓ ชีวิตโวหาร
๒๙๔ สันติภาพของโลก
๒๙๗ ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือฯ
ด๒๑๔ DVD ชุดที่ ๑๔ ประกอบด้วย
๒๔๗ ไกวัลยธรรม
๒๔๘ พุทธคุณบรรยาย ชุดที่ ๑
๒๔๙ พุทธคุณบรรยาย ชุดที่ ๒
๒๕๐ พุทธจริยา
๒๕๑ ธรรมบรรยายเบ็ดเตล็ด ชุดที่ ๑
๒๕๒ ธรรมบรรยายเบ็ดเตล็ด ชุดที่ ๒

ด๒๑๕ DVD ชุดที่ ๑๕ ประกอบด้วย
๒๕๙ ธรรมสำหรับครู
๒๗๗ ๑๗ มนุสสธรรม
๒๗๗ก ๑๗ มนุสสธรรม (ต่อ)
๒๘๐ ๓๘ สุญญตาปริทรรศน์
๒๘๐ก ๓๘ สุญญตาปริทรรศน์ (ต่อ)

ด๒๑๖ DVD ชุดที่ ๑๖ ประักอบดัวย

๒๑๖ก ตัวกูของกู ฉบับย่อ
๒๗๑ สันทัสเสตัพพธรรม

๒๗๒ โอสาเรตัพพธรรม
๒๗๓ ธรรมะเกี่ยวกับความเจ็บไข้
๒๗๔ ศารทกาลิก

๒๙๙ก เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา

ด๓๐๐ พระพรหมคุณาภรณ์
.........(ป.อ.ปยุตฺโต)

ด๓๐๑ DVD ชุดที่ ๑ ประกอบด้วย
๓๐๑ ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔
๓๐๒ จาริกบุญ จารึกธรรม
๓๐๓ ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
๓๐๔ จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา
๓๐๕ ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม

ด๓๐๒ DVD ชุดที่ ๒ ประกอบด้วย
๓๐๖ รวมชุดที่ ๑-๕ (โปรแกรม WMA)
๓๐๗ ธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖
๓๐๘ วัดญาณเวศกวัน (ภาพพาโนรามา)
๓๐๙ ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗
๓๑๐ ทันโลก ถึงธรรม ๒๕๔๘

ด๓๐๓ DVD ชุดที่ ๓ ประกอบด้วย
๓๑๑ ธรรมะกับการศึกษา
๓๑๒ รวมธรรมบรรยายปี ๒๕๓๒-๓๖
๓๑๓ จากอินเดีย สู่เอเชีย
๓๑๔ จะถือพุทธและรักษาธรรมได้
..........เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจ อย่าให้เพี้ยน

๓๑๕ ฉบับทดลอง
๓๑๖ ฟังทีไร ได้สุขทุกท

ด๓๐๔ DVD ชุดที่ ๔ ประกอบด้วย
๓๑๗ พอรู้ทาง ก็สุขแท้
๓๑๘ ช่วยกันนำพาประเทศไทย
๓๑๙ รักนี้ดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า

๓๒๐ เมื่อประชาธิปไตยที่ไม่ประสีฯ
๓๒๑ ธรรมะ สู่ การเมือง
๓๒๒ บูชาพระพรหมจนองค์พังฯ
ด๓๐๕ DVD ชุดที่ ๕ ประกอบด้วย
๓๒๓ ธรรมะไม่ทิ้งโลก 2549
๓๒๔ กระแสจตุคามฯ
๓๒๕ งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
๓๒๖ ถ้าไปถึงปัญญา ก็ไม่มัวหลงหา
๓๒๗ ธรมนี้ มิไกล ธรรมบรรยายปี ๒๕๕๐
๓๒๘ จะทำอย่างไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้
ด๓๐๖ DVD ชุดที่ ๖ ประกอบด้วย
๓๒๙ วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร?
๓๓๐ ถ้ารู้ขั้นนี้ได้ ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธเจ้า
๓๓๑ หลักชาวพุทธ