C00.Park Somdej Yansangwararam

C00.Park Somdej Yansangwararam.jpg

C01.Jedi Wat Yansangwararam

C01.Jedi Wat Yansangwararam.jpg

C02.Monument Park

C02.Monument Park.jpg

C03.Monument

C03.Monument.jpg

C04.Pavillion Wat Yansangwararam

C04.Pavillion Wat Yansangwararam.jpg