ขอความร่วมมือ

เว็บไซต์ www.manodham.com ดำเนินงานด้วยทุนส่วนตัว ตั้งใจทำด้วยแรงศรัทธาจากญาติมิตร และสหายธรรมทั้งหลาย จุดประสงค์เพื่อ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และมโนธรรม กิจกรรมต่างๆ ดำเนินการเพื่อเป็นธรรมบูชา และธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา กุศลอันเกิดจากธรรมทานในการเผยแผ่ธรรมะนี้ ขออุทิศแด่บุพการี ตลอดจนญาติมิตร ผู้ล่วงลับ สหายธรรมและผู้มีพระคุณทุกท่าน

สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับแผ่นซีดีธรรมะ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
(๑) กรุณาขอรับเพียงครั้งละไม่เกิน ๒ แผ่น โดยส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.) หรือขนาดใหญ่กว่า เล็กน้อย ติดแสตมป์ เพียง 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน (โปรดระบุหมายเลขรหัสและชื่อชุดซีดีที่ท่านต้องการบริเวณมุมซองล่าง)

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www.manodham.com

248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวง/เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
(๒) เมื่อท่านได้รับแผ่นซีดีแล้ว โปรดนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆ อย่าเพียงขอรับแผ่นซีดีธรรมะไป เพื่อเป็น
เพียงของเก็บสะสม จักเป็นการสูญเสียและทำลายผลประโยชน์ส่วนรวม
อานิสงส์จากการตั้งใจศึกษาธรรม ฟัง
ธรรม ทบทวนธรรมสามารถพัฒนาปัญญาและจิตวิญญาณให้สูงขึ้นช่วยให้เข้าใจธรรมะมากขึ้นถึงขั้นดวงตา
เห็นธรรมในชาติปัจจุบันได้

(๓) แผ่นซีดีที่ท่านได้รับไปนั้น สามารถนำไปจัดทำสำเนาแจกต่อให้บุคคลอื่นๆ ได้ แต่ห้ามจำหน่าย

(๔) เมื่อท่านได้ฟังจนครบแล้วท่านสามารถขอรับซีดีธรรมะชุดอื่นๆ เพิ่มได้อีกโดยปฏิบัติตามคำแนะนำข้อ(๑)

(๕) เว็บไซต์ www.manodham.com มีนโยบายไม่รับปัจจัยบริจาคใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านเกิดจิตศรัทธาอยากร่วม
ทำกุศลด้วยกัน ท่านสามารถติดต่อขอบริจาคโดยตรงให้กับเจ้าของผลงานผู้อนุญาตให้เว็บไซต์ของเราดำเนิน
การจัดทำสำเนาซีดี เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานดังนี้

                    ธรรมทานมูลนิธิ สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
                    วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

หมายเหตเว็บไซต์ www.manodham.com ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งซีดีธรรมะให้ท่านครั้งละไม่เกิน ๒ แผ่น
เท่านั้น
เพื่อบริหารปัจจัยที่มีอยู่ให้พอเพียงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมให้ได้มากที่สุด เรายินดีให้ความ
สะดวกแก่ทุกท่านที่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

รักและปรารถนาดีจาก
เว็บมาสเตอร์