สวนโมกขพลาราม
ธรรมบรรยาย ชุดอบรมชาวต่างประเทศ
โดยท่านอาจารย์ พุทธทาสภิกขุ


ชุดอบรมชาวต่างประเทศ
ตัดต่อเฉพาะภาษาไทย (ท่านพุทธทาส)

รหัส - หัวข้อเรื่อง - ระยะเวลา
2902
1. ศึกษาธรรมะอย่างไร?00:36:36
2. ปฏิบัติธรรมะนั้นอย่างไร? 00:38:12
3. จะได้รับประโยชน์อะไรจากการปฏิบัติธรรมะ? 00:39:27

2904
1. ชีวิตใหม่ 00:40:56
2. สิ่งที่เรียกว่า “ธาตุ” 00:37:35
3. อริยมรรค 00:49:19

2905
1. สัญชาตญาณ 00:32:20
2. สิ่งที่อาจจะเข้าใจผิดอยู่อย่างมาก 00:35:44
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอานาปานสติ 00:28:05

2906
1. กิเลสกับความทุกข์ 00:51:09
2. กิเลสกับการสิ้นกิเลส 00:36:52
3. กิเลสกับโพธิ 00:30:24

2908
1. ชีวิตใหม่ 00:42:37
2. ทำอย่างไรจึงจะมีชีวิตใหม่? 00:44:33
3. อานิสงค์ของชีวิตใหม่ 00:55:05

2909
1. สิ่งที่เรียกว่าธรรมะในแง่มุมต่างๆ 00:45:03
2. การมีธรรมะ 00:42:54
3. การใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ 00:45:05

2910
1. ธรรมะทำไมกัน? 00:39:49
2. อานาปานสติหมวดที่ 1 ขั้นที่ 1-2 00:37:46
3. อานาปานสติหมวดที่ 1 ขั้นที่ 3-4 00:37:59
4. อานาปานสติหมวดที่ 2 00:37:02
5. อานาปานสติหมวดที่ 3 00:44:35
6. อานาปานสติหมวดที่ 4 00:28:01
7. สรุปอานาปานสติ 00:29:00
8. ความคิดเห็นของผู้แปล : มีเฉพาะภาษาอังกฤษในชุด 8610(8)

2912
1. ชีวิตเป็นภาระหนัก 00:44:29
2. ปัญหาของเราทุกคน 00:48:37
3. สิ่งที่เรียกว่าขันธ์ห้า 01:11:31
4. มูลเหตุที่ทำให้ชีวิตเป็นภาระหนักหรือเป็นทุกข์ขึ้นมา 00:47:25
5. ผลที่จะได้รับจากการเพิกถอนตัวตนออกจากขันธ์ห้า 01:07:18

3001
1. สิ่งควรรู้ก่อนศึกษาและปฏิบัติพุทธศาสนา 00:44:59
2. ใครคือใคร? 00:57:51

3002
1. ควรจะศึกษาพุทธศาสนาในฐานอะไร? 00:35:02
2. แก่นแท้ของพุทธศาสนา 00:34:06
3. การศึกษาชีวิต 00:38:06

3004
1. ธรรมะทำไมกัน? 00:34:09
2. วิปัสสนาทำไมกัน? 00:32:10
3. อานาปานสติคืออะไร? 00:34:29

3005
1. ความทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์ 00:32:47
2. ความดับทุกข์และหนทางปฏิบัติในการดับทุกข์ 00:38:49
3. สมาธิภาวนาในพุทธศาสนา 00:49:27

3007
1. ลักษณะจำเพาะของพุทธศาสนา 00:22:58
2. ลักษณะจำเพาะของพุทธศาสนา(ต่อ) 00:38:41

3009
1. อันตรายของความเห็นแก่ตัว 00:38:27
2. ต้นเหตุของความเห็นแก่ตัว 00:40:15
3. การดับความเห็นแก่ตัว 00:35:41
4. ประโยชน์ของความไม่เห็นแก่ตัว 00:36:53
5. วิธีปฏิบัติเพื่อดับความเห็นแก่ตัว 00:38:56

3010
1. ชีวิตใหม่เป็นสิ่งที่เรามีได้ 00:25:50
2. ประโยชน์ของการมีชีวิตใหม่ 00:39:44
3. วิธีที่จะได้มาซึ่งชีวิตใหม่ 00:24:23
4. การใช้อานาปานสติในชีวิตประจำวัน 00:45:44

3101
1. ผลที่แท้จริงของการศึกษาธรรมะ 00:38:07
2. ประโยชน์ของชีวิตใหม่ 00:54:39
3. นิพพาน 00:44:31
4. อนัตตาและการเกิดใหม่ 00:34:38

3102
1. คุกของชีวิต 00:44:26

3103
1. อานาปานสติหมวดที่ 1 : บรรยายเป็นภาษาอังกฤษในชุด 8803 (1.)
2. อานาปานสติหมวดที่ 2 : บรรยายเป็นภาษาอังกฤษในชุด 8803 (2.)
3. อานาปานสติหมวดที่ 3 : บรรยายเป็นภาษาอังกฤษในชุด 8803 (3.)
4. อานาปานสติหมวดที่ 4 : บรรยายเป็นภาษาอังกฤษในชุด 8803 (4.)
5. หมวดธรรมในอานาปานสติ : บรรยายเป็นภาษาอังกฤษในชุด 8803 (5.)

3105
1. วิธีการที่จะเข้าถึงพุทธศาสนา 00:28:24
2. ชีวิตใหม่กับอานาปานสติเกี่ยวข้องกันอย่างไร? 00:30:28

3106
1. วิธีปฏิบัติคือการพึ่งตนเอง 00:29:46

3107
1. ความเกี่ยวข้องกันระหว่างธรรมกับชีวิตของเรา 00:27:30
2. ตัวตนที่มิใช่ตัวตน 00:29:02
3. ศาสนาเป็นหนทางแห่งชีวิต 00:27:39

3108
1. ชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้และต้องพัฒนา 00:30:55
2. การพัฒนาชีวิตด้วยการทำหน้าที่ 00:28:03
3109
1. สิ่งที่ท่านไม่ชอบในบัดนี้แต่จะชอบในภายหลัง 00:29:43
2. ประโยชน์ของอตัมมยตา 00:30:49

3110
1. ทำอย่างไรเราจึงไม่เป็นทุกข์? 00:26:56
2. การนำอานาปานสติไปใช้ในบ้านเรือน 00:23:07

3111
1. มีธรรมเพื่อประโยชน์อะไร? 00:41:10
2. ธรรมคืออะไร? 00:35:42
3. จะมีธรรมได้โดยวิธีใด? 00:34:32

3112
1. การเข้าใจพุทธศาสนาอย่างแจ่มแจ้ง 00:41:36
2. การมีเสรีภาพในการศึกษาพุทธศาสนา 00:47:23
3. การเกิดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท 00:43:28
4. การควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท 00:36:19
5. การดับลงแห่งกระแสปฏิจจสมุปบาท 00:42:27
6. สรุปเรื่องปฏิจจสมุปบาท 00:30:57
7. อริยสัจจะ 00:48:44

3201
1. ความรู้เบื้องต้นของอริยสัจจะ 00:40:56
2. ความหมายของอริยสัจจะ 00:43:59
3. ทุกขอริยสัจจ์ 00:43:45
4. ทุกขสมุทยอริยสัจจ์ 00:45:05
5. ทุกขนิโรธอริยสัจจ์ 00:37:55
6. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ 00:51:33
7. สรุปเรื่องอริยสัจจะ 00:40:14

3202
1. อตัมมยตา 00:42:30
2. การเข้าใจอตัมมยตาด้วยการอุปมา 00:43:39
3. ชีวิตใหม่ 00:43:14
4. หนทางใหม่ชีวิตใหม่ 00:44:42
5. หนทางที่จะเข้าถึงอตัมมยตา 00:42:30

3203
1. ชีวิตที่กัดเจ้าของ 00:45:40
2. ชีวิตที่ไม่มีเสรีภาพ 00:48:10
3. ชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของ 00:52:44
4. ชีวิตที่เป็นอิสระ 00:45:37
5. นิพพานในทุกแง่ทุกมุม 00:46:36
6. พระรัตนตรัยในพุทธศาสนา 00:47:14

3208
1. ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิด 00:32:17
2. ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับ 00:29:52
3. สัจจธรรมของพุทธศาสนา 00:39:53

3209
1. เราจะศึกษากันโดยวิธีใดเพื่อจะได้ประโยชน์สูงสุด 00:31:56
2. การเตรียมตัวพร้อมเพื่อการศึกษา 00:31:44
3. อานาปานสติภาวนาหมวดที่ 1-2 00:47:51
4. อานาปานสติภาวนาหมวดที่ 3-4 00:47:54

3210
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมะ 00:37:18
2. การประสบความสำเร็จในการศึกษาและปฏิบัติ 00:44:15
3. สารพัดประโยชน์ที่จะได้รับจากธรรมโดยอัตโนมัติ 00:48:27

3211
2. ปฏิจจสมุปบาท (*** วันแรกไม่ได้บันทึกเทป ***) 00:39:12

3212
1. ความหมายของคำว่า “Retreat” 00:34:44
2. ปฏิจจสมุปบาท 8 อาการ 00:38:32
3. ปฏิจจสมุปบาท 11อาการ 00:44:55
4. ประโยชน์ของการปฏิบัติสมาธิ 00:38:29

3302
1. วิเวก 00:36:17
2. หัวใจของพุทธศาสนา 00:35:46
3. การสร้างวิเวกตามที่เราต้องการ 00:44:49

3303A
1. พระพุทธเจ้าองค์ที่ฝรั่งไม่รู้จัก 00:40:41
2. ปฏิจจสมุปบาท 00:42:05
3. อานาปานสติและประโยชน์ของอานาปานสติ 00:38:51

3303B
1. พุทธศาสนิกกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ 00:44:38
2. ธรรมกับระบบนิเวศน์วิทยา 00:52:19

3303C
1. ธรรมที่ต้องรู้จัก 00:39:59
2. ปฏิจจสมุปบาท 00:44:09

3304A
1. พุทธศาสนาปริทัศน์ 00:52:35
2. ปฏิจจสมุปบาท 00:48:35
3. อานาปานสติหมวดที่ 1-3 00:54:09
4. อานาปานสติหมวดที่ 4 00:51:36

3304B
1. ความเข้าใจกันจะช่วยปกป้องโลก 00:30:00
2. ระบบจิตตภาวนาในพุทธศาสนาตามที่ท่านควรจะทราบ 00:40:17

3305
1. ธรรมเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจให้มากกว่าที่แล้วมา 00:44:12
2. ความรักในระดับของศาสนา 00:46:49
3. ประโยชน์ของการศึกษาและมีธรรมะ 00:47:20

3307
1. ธรรมช่วยพัฒนาให้มีชีวืตสูงสุด 00:53:03
2. ชีวิตสูงสุดคือความสงบเย็นเป็นประโยชน์ 00:49:24

3308
1. ทุกสิ่งเป็นอนัตตา 00:46:02
2. ธาตุ อายตนะ ขันธ์ทั้งห้า 00:54:14
3. ปฏิจจสมุปบาท 00:50:36

3309
1. พุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศิลปในการครองชีวิต 00:45:13
2. วิธีที่จะเข้าสู่ศิลปแบบพุทธ 00:41:55
3. การฝึกจิตสำหรับมีและใช้ศิลปแบบพุทธศาสนา 01:06:21

3310
1. การแสวงหาจุดเย็นที่สุดที่กำลังลุกโพรงๆ 00:43:47
2. อาการที่ไฟลุกหรือดับอยู่ในชีวิตประจำวัน 00:45:39
3. ธรรมะเก้าตา 00:46:26
4. ถามตอบธรรม 00:52:52

3311
1. ภพทั้งสามคือพื้นฐานความเป็นตัวตน 00:45:27
2. ปฏิจจสมุปบาท 00:47:59
3. อานาปานสติภาวนาหมวดที่ 1-3 00:53:57
4. อานาปานสติภาวนาหมวดที่ 4 00:53:51

3312
1. วิปัสสนาคือแสงสว่างแห่งชีวิต 00:46:15
2. อิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาท 00:49:28
3. อานาปานสติ 00:51:40
4. ถามตอบธรรม 00:32:04

3401
1. วิถีชีวิตแบบชาวพุทธ 00:51:59
2. ปฏิจจสมุปบาท 00:45:32
3. อานาปานสติ 00:55:59
4. ตอบคำถามธรรม 00:54:14

3402
1. ธรรมปริทัศน์ของการศึกษาและปฏิบัติธรรม 00:47:29
2. ธรรมปริทัศน์ของผลที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรม 00:44:31
3. ตอบคำถามธรรม 00:53:59

3404
1. ตัวตนชึ่งมิใช่ตัวตน 00:45:39
2. ตัวตนชึ่งเป็นตัวตนอันแท้จริง 00:43:24

3405
1. ธรรมะทำไมกัน? 00:55:53
2. ขันธ์ทั้งห้าเป็นอนัตตา 00:53:31
3. ปฏิจจสมุปบาท 00:45:58
4. ตอบคำถามธรรม 00:48:32

3406
1. ธรรมะทำไมกัน? 00:49:05
2. ประโยชน์ของการมีธรรมะ 00:45:59

3407
1. ธรรมสำหรับผู้เริ่มปฏิบัติ 00:44:37
2. ปฏิจจสมุปบาท 00:43:24
3. อานาปานสติ 00:59:12
4. ตอบคำถามธรรม 00:46:22

3408
1. ชีวิตธรรมมิก 00:45:29
2. คำสอนเรื่องไม่มีคน 00:47:52
3. ธาตุ อายตนะ ขันธ์ทั้งห้าเป็นอนัตตา 00:49:24
4. ตอบคำถามธรรม 00:48:20

3409
1. ธรรมกับชีวิตคอมพิวเตอร์ 00:48:05
2. ชีวิตที่อุปมาด้วยคอมพิวเตอร์ 00:47:44
3. ตอบคำถามธรรม 01:37:38

3410
1. ความรู้เบื้องต้นของธรรมทั่วๆไป 00:49:50
2. วัฏฏสังสาร 00:49:28
3. ความรู้เบื้องต้นของธรรมที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนา 00:44:30
4. ตอบคำถามธรรม 00:53:32