สวนโมกขพลาราม
ธรรมบรรยาย

โดยท่านอาจารย์ พุทธทาสภิกขุ

ชุดเทปโรงหนัง ตู้ 10
รหัสแลก วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา
1011 2 1 ก.ย. 19 ประโยชน์ของความกตัญญู
1012 2 29 ส.ค. 05 ศีลธรรมของลูกหลานสมัยนี้บูชาตายายได้อย่างไร
1013 2 21 ก.ย. 05 ของฝากชั้นเลิศจากตายายแก่ลูกหลาน
1014 2 - ธรรมะสำหรับครู
1015 2 17 พ.ค. 34 การพัฒนาชีวิตของชาวพุทธ
1016 1 23 ต.ค. 35 ความถูกต้องสำหรับยุวชน
1017 1 29 มี.ค. 31 พุทธจักรและอาณาจักรมีศัตรูร่วมกัน
1018 3 6-7 ก.พ. 28 บรรยายภาพปริศนาธรรม ชุด จับวัว ธรรมจากเชอร์แมน โทรเลขเซ็น
1021 1 8 ต.ค. 33 เป็นครูต้องทำอย่างไรและจะได้อะไร
1022 1 26 มี.ค. 34 ธรรมะเพื่อบริหารชีวิตและการงาน
1023 1 12 ต.ค. 34 การทำลายความเห็นแก่ตัว
1024 1 28 ก.ย. 34 อานิสงส์ของการฝึกอานาปานสติ
1025 1 5 ก.ค. 34 ธรรมะเสมือนแผ่นดินที่ต้องพัฒนา
1026 1 15 ส.ค. 34 ธรรมะกับการเกษตร
1027 1 7 พ.ค. 34 ของขวัญวันครบรอบ ๘๐ ปี ท่านปัญญานันทะ
1028 1 10 ธ.ค. 26 ธรรมกถาหน้าเชิงตะกอน
1031 1 24 ต.ค. 35 ความถูกต้องเป็นธรรมสูงสุด
1032 1 26 เม.ย. 13 ความมีสติของฆราวาส
1033 1 16 ต.ค. 35 นิพพานนั้นเป็นอายตนะมิใช่อารมณ์
1034 1 22 ต.ค. 35 ความถูกต้องโดยอาศัยโยนิโสมนสิการ
1035 2 30 ต.ค. 10 ทางแห่งสันติ
.........22 เม.ย. 14 ความสามัคคี
1036 2 15 เม.ย. 12 วันสงกรานต์ตามความหมายของผู้มีปัญญา
10 มี.ค. 16 "ชีวิตสมรส, ประโยชน์ของการมีอายุยืน"
1037 2 1 เม.ย. 12 มนุษย์ทำสงครามกับพระธรรมหรือพระเจ้า
1038 5 อบรมพระนิสิตฯ บวชภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2513
.........26 เม.ย. 13 ความมีสติของฆราวาส
.........27 เม.ย. 13 ปัญหาเพศรสของฆราวาส
.........28 เม.ย. 13 การควบคุมความรู้สึกทางเพศของฆราวาส
.........30 เม.ย. 13 สุญญตากับฆราวาส
...........1 พ.ค. 13 ฆราวาสกับอุดมคติโพธิสัตว์
1041 1 13 พ.ย. 13 การลอยประทีป
1042 1 25 พ.ย. 20 การลอยกระทง
1043 1 17 ธ.ค. 11 ครุฐานียกถา
1044 2 22 ต.ค. 32 วิญญาณแห่งการค้า
1045 2 31 ธ.ค. 28 สิ่งที่ต้องทำให้มีหรือดีกว่าปีเก่า
1046 3 1 ม.ค. 12 ปีใหม่สามแบบ
.............1 ม.ค. 13 ปีใหม่แห่งความไม่ประมาท
.............1 ม.ค. 14 "ปีใหม่แห่งการเลื่อนชั้นของจิต, จงเตือนตนด้วยตนเอง"
1047 3 31 ธ.ค. 15 ความไม่ประมาท
..............1 ม.ค. 16 จงพิจารณาตนด้วยตนเอง
1048 3 31 ธ.ค. 18 การกลับมาแห่งศีลธรรม
1051 2 1 ม.ค. 21 การละเหยื่อในโลกและหวังต่อสันติ
1052 1 1 ม.ค. 19 พรสำหรับปีใหม่
1053 1 19 ต.ค. 11 จงทำความดีให้สุจริต
1054 2 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๑๑
10 ก.ค. 11 สิ่งใดมีการเกิดขึ้นก็ดับลงเป็นธรรมดา
1055 1 21 ต.ค. 27 ตัวอย่างแห่งการทำงานให้เป็นสุข
1056 1 12 ก.พ. 36 ปัญหาทางระบบประสาทของคนในโลก
1057 1 7 พ.ค. 36 ความถูกต้องเป็นความคงกระพันชาตรี
1058 1 16 พ.ค. 36 ความถูกต้องเป็นความไม่ตาย
1061 3 20 พ.ค. 34 การพัฒนาชีวิตตามหลักธรรมชาติ
22 พ.ค. 34 ผลของการพัฒนาสำเร็จรูปเป็นธรรมชีวิตา
1062 2 13-14 ต.ค. 26 ทำไมจึงต้องศึกษาธรรมะ
1063 1 11 ก.พ. 27 หัวข้อธรรมสำหรับนักศึกษา
1064 1 3 พ.ค. 29 การดับทุกข์อันเกิดจากธรรมชาติภายนอกที่ไร้เจตนา
1065 1 12 เม.ย. 23 ญาติธรรม (ธรรมสำหรับญาติ)
1066 2 8 มิ.ย. 32 สาธารณสุขกับการพัฒนา
1067 2 9 มิ.ย. 32 ครูใจเพชร
1068 2 15 เม.ย. 33 วิญญาณของความเป็นครู
1071 1 28 ก.ค. 32 บุญกุศลของความเป็นครู
1072 4 20-23 ก.ค. 31 อานาปานสติช่วยได้
1073 3 "20, 21 ก.ย. 31" "สิ่งที่ควรทราบสำหรับผู้เจริญอานาปานสติ, การพัฒนาจิต"
1074 1 4 พ.ค. 31 การควบคุมผัสสะ คือ การควบคุมโลก
1075 1 5 ธ.ค. 29-30 คุณธรรมของผู้นำ
1076 1 27 ก.ค. 34 หัวใจของการทำวัตรฯ และการจำพรรษา
1077 1 16 ก.ย. 34 ฝึกอานาปานสติเพื่อแก้นิสัยหาทางออกให้กิเลส
1078 1 23 ก.ค. 34 จุดหมายปลายทางของการบวช
1081 4 8 ก.พ. 25 "มาฆบูชาเทศนา, แถลงการณ์เกี่ยวกับ ๕๐ ปี สวนโมกข์"
1082 2 8 ม.ค. 09 ทำอย่างไรจึงจะว่าง
1083 2 13 ม.ค. 09 หลักธรรมะสำหรับนักศึกษา
1084 6 อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา
.............20 ต.ค. 34 ธรรมะคำเดียวพอ
.............21 ต.ค. 34 ปฏิจจสมุปบาทเรื่องของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดทุกระดับ
.............22 ต.ค. 34 ปฏิจจสมุปบาทในลักษณะของขันธ์ห้าและอริยสัจจ์สี่
1085 2 7 ม.ค. 32 ปีใหม่แห่งความไม่เห็นแก่ตัว
1086 1 15 ก.พ. 04 ความดับไม่เหลือ
1087 1 28 ส.ค. 34 วินัยและคุณธรรมสำหรับพัฒนาตน
1088 1 22 ก.ย. 32 อตัมมยตากับการทำบุญตายาย (ภาษาใต้)