สวนโมกขพลาราม
ธรรมบรรยาย

โดยท่านอาจารย์ พุทธทาสภิกขุ

ชุดเทปโรงหนัง ตู้ 11
รหัสแลก วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา
1101 6 21 ก.พ. - 18 ธ.ค. 31 ปาฐกถาธรรมทางวิทยุฯ ชุด หนทางรอดของมนุษย์เรา
1102 2 3 ก.ค. 25 อิทัปปัจจยตาในฐานะสิ่งสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนา
1103 3 10 - 17 ก.ค. 25 จิตว่าง หรือ สุญญตาวิหารจำเป็นสำหรับมนุษย์
1104 2 25 ก.ค. 25 พุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
1105 2 28 ม.ค. 27 วิปัสสนาระบบลัดสั้น สำหรับคนทั่วไป
1106 2 19 ส .ค. 32 อารมณ์ทั้งหลายเป็นเพียงมโนภาพของจิต
1107 7 27 พ.ค. 14 ธรรมบรรยายล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๑๔
................................เรื่องทั่วไป
................................เกี่ยวกับภิกษุสามเณร
................................เกี่ยวกับอุบาสก อุบาสิกา
1108 7 อบรมนักศึกษาฝึกหัดครูวิทยาลัยครูสงขลา
..............27 ส.ค. 18 การศึกษาที่สมบูรณ์แบบ คือวงกลมที่คุ้มครองปกป้องโลกถึงที่สุด
..............28 ส.ค. 18 "ปัญหาหลายประการที่เกิดจากการศึกษาที่ไท่สมบูรณ์แบบ, ตอบปัญหา"
..............29 ส.ค. 18 ศีลธรรมกับการศึกษาสมบูรณ์แบบ
..............30 ส.ค. 18 สรุปความทั้งหมดของการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ
1111 1 24 พ.ย. 28 ทำอย่างไรจึงจะมีธรรมะ
1112 1 21 เม.ย. 27 ธรรมะสำหรับทนายความ
1113 1 10 ก.ย. 21 ความมั่นคงภายในแห่งจิตใจของมนุษย์
1114 1 23 พ.ย. 22 เรามาเป็นครูเอาบุญกันเถิด
1115 1 23 ต.ค. 23 ปรัชญาและศาสนา
1116 1 11 ก.ค. 24 การปฏิบัติต่อสิ่งที่เรียกว่า ศีลธรรม
1117 1 1 ธ.ค. 22 พระพุทธองค์ทรงเป็นบรมครู
1118 1 1 มิ.ย. 27 บทพระธรรมคำกลอน
1121 4 - ธรรมะช่วยให้อยู่ในโลกด้วยชัยชนะ
1122 1 1 ม.ค. 31-32 "ปีใหม่แห่งทศพิธราชธรรม, ปีใหม่แห่งอตัมมยตา"
1123 1 27 ต.ค. 27 อุดมคติของครูประชาบาล
1124 1 9 ส.ค. 26 การดึงศีลธรรมกลับมา
1125 1 22 ก.ค. 30 การให้อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
1126 1 7 เม.ย. 22 ธรรมะบริหารจิต
1127 2 "22, 25 มิ.ย. 25" ครูกับไสยศาสตร์
1128 2 14 ธ.ค. 26 แง่มุมบางประการของการศึกษาที่ควรพิจารณา
1131 4 13 ก.พ. 11 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๑๑
................................คุณของพระธรรม
................................โอวาทปาฏิโมกข์
................................ในโลกนี้มีแต่คนบ้า
1132 4 2-9 ส.ค. 09 การทำนาตามแบบของพระพุทธเจ้า
1133 4 9-12 เม.ย. 28 ชีวิตพัฒนาตามหลักแห่งศาสนา
...............................ศาสนาของคู่กันกับชีวิต
...............................ชีวิตพัฒนาหรือการพัฒนาชีวิต
...............................ส่วนประกอบและโครงสร้างของชีวิต
1134 1 5 ธ.ค. 20 "ผู้นำที่ทำให้ทุกคนพูดว่า ""พอใจ"""
1135 1 22 ต.ค. 26 พระพุทธเจ้าเปิดโลก
1136 1 25 ก.ย. 28 ความไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องสำคัญในพุทธศาสนา
1137 1 26 ธ.ค. 35 ปีใหม่สมบูรณ์แบบ
1138 2 31 ธ.ค. 32 ธรรมะที่รักษาใจไม่ให้หลงยินดียินร้าย
1141 1 19 ต.ค. 27 ครูกับความอยู่รอดของชาติ
1142 1 27 พ.ค. 24 พุทธบริษัทกับการกินอาหาร
1143 2 15 ต.ค. 26 ธรรมะกลับมาปัญหาหมด
1144 1 7 ก.ค. 22 การศึกษาตามทัศนะของท่านพุทธทาส
1145 1 1 ม.ค. 29 ชีวิตใหม่เมื่อปีใหม่
1146 1 26 เม.ย. 32 การรับใช้โลกด้วยการฝึกจากมหาวิทยาลัยเด็กวัด
1147 1 - ยาวิเศษสำหรับป้องกันและแก้ไขโรคทั่งปวง
1148 2 24 พ.ค. 29 สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี
1151 2 31 ธ.ค. 27 ปีใหม่ชีวิตใหม่
1152 1 1 พ.ค. 25 การสังคมสงเคราะห์ในภาคใต้
1153 1 1 ม.ค. 27 ปีใหม่มีสำหรับดีกว่าปีเก่า
1154 1 27 มิ.ย. 23 ศีลธรรมสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคน
1155 1 - ปีใหม่สำหรับนักศึกษาปัญญาชน
1156 1 20 ก.พ. 20 การทำบุญให้แก่ตายาย (ภาษาใต้)
1157 3 - ๑. ธรรมะที่นำเยาวชนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม
...............๒. การมีพระรัตนตรัยที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริง
...............๓. ศีลพรที่ดีคือมีความเกลียดชั่วกลัวบาป
1158 3 10 พ.ย. 08 ปริศนาธรรมไทย ชุด หนวดเต่า เขากระต่าย นอกบ
1161 3 22 ต.ค. 10 หัวใจของพระธรรม
1162 1 27 ต.ค. 20 ผู้ทรงเปิดให้สัตว์โลกเห็นทั่วกันหมด
1163 1 21 ก.ค. 13 ความหมายทำให้สำเร็จประโยชน์
1164 1 6 ก.พ. 25 รักผู้อื่นคือหัวใจของทุกศาสนา
1165 1 - ประโยชน์ของการยอมให้ว่ากล่าวตักเเตือน
1166 1 "12, 13 ก.ค. 27" "อาสาฬหบูชา วันแห่งพระธรรม, วันแห่งความถูกต้อง"
1167 1 19 ก.ค. 13 เตรียมตัวฝึกอบรมตนในการเข้าพรรษา
1168 1 21 ก.ย. 07 อริยมรรคมีองค์แปด
1171 1 11 ม.ค. 21 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับศีลธรรม
1172 1 - รัตนสาม สิ่งที่ให้เกิดความยินดี
1173 1 16 ส.ค. 07 ชีวิตประกอบด้วยธาตุหก
1174 1 23 ส.ค. 07 อินทรีย์ห้า
1175 1 7 ต.ค. 30 ปวารณา วันเปิดโอกาสให้ผู้อื่นตักเตือนได้
1176 1 19 ส.ค. 31 ปัญหาทุกชนิดมาจากความเห็นแก่ตัว
1177 1 5 เม.ย. 31 ตอบปัญหา ๕๒ หัวข้อและอื่น ๆ
1178 1 8 มี.ค. 31 ไตรลักษณ์ปรากฎอคติย่อมหดหายไป
1181 1 - การทำบุญให้ทานเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัว
1182 1 21 เม.ย. 13 ชีวิตต้องเทียมด้วยความสองตัว
1183 1 9 ก.ย. 35 (สัมมัตตะ) มีความถูกต้องในการดำรงชีวิตไม่เป็นทุกข์
1184 1 - ไม่เห็นแก่ตัวชีวิตสุขสงบเย็น
1185 1 21 ก.ย. 34 "ทั้งโลกมีปัญหามาจากความเห็นแก่ตัว, โอวาทเยี่ยมสวนโมกข์"
1186 2 - มีธรรมะกันได้อย่างไร
1187 2 - ธรรมะที่ผู้บริหารจะต้องมี
1188 2 23 มี.ค. 28 การปฎบัติที่เป็นการบวชอยู่ที่บ้าน
1191 12 4-29 ก.ย. 27 ธรรมสำหรับครู
.....................................เป้าหมายของชีวิตและสังคม
.....................................การปฏิบัติงานคือการปฏิบัติธรรม
.....................................เป้าหมายของการศึกษา
.....................................ธรรมะชีวีกับครูผู้สร้างโลก
.....................................คุณธรรมสำหรับครู
.....................................การดำรงชีวิตอย่างครูนั่นแหละคือธรรมชีวีชั้นครู
.....................................วิธีสอนจริยธรรม
.....................................ยุวชนที่พึงประสงค์คือยุวชนธรรมชีวี
.....................................บทบาทของครูกับความอยู่รอดของสังคม
.....................................ปัจฉิมกถา
1192 7 1-3 ก.ย. 27 นานาปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม
.................................อริยมรรคมีองค์แปด
................................."สัมมาทิฐิ, สัมมาสังกัปปะ"
................................."สัมมาวาจา, สัมมากัมมันตะ"
................................."สัมมาอาชีวะ, สัมมาวายามะ"
................................."สัมมาสติ, สัมมาสมาธิ"
1193 3 2 พ.ย. 27 อริยมรรคสัมพันธ์
...........27 พ.ย. 27 การใช้อริยมรรคเป็นเค้าโครงหลักของจริยศึกษา
1194 2 - การทำงานให้สนุก
1195 1 27 ส.ค. 26 ฟ้าสางทางไห้วพระสวดมนต์
1196 2 5 มี.ค. 26 อะไร ๆ ในชีวิตสักแต่ว่าเป็นเรื่องของจิตสิ่งเดียว
1197 2 12 มี.ค. 26 อะไร ๆ ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุ
1198 2 19 มี.ค. 26 สังขาร และวิสังขาร