สวนโมกขพลาราม
ธรรมบรรยาย

โดยท่านอาจารย์ พุทธทาสภิกขุ

ชุดเทปโรงหนัง ตู้ 12
รหัสแลก วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา
1201 11 พรรษากาลเทศนา พ.ศ. ๒๕๑๑
...............10 ก.ค. 11 พุทธคุณกถา : คุณของพระพุทธเจ้า
...............11 ก.ค. 11 ธรรมคุณกถา : คุณของพระธรรม
...............12 ก.ค. 11 สังฆคุณกถา : คุณของพระสงฆ์
...............17 ก.ค. 11 สรุป พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
...............24 ก.ค. 11 ปุญญกิริยาวัตถุ : วัตถุเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ
.................1 ส.ค. 11 อุปกิเลส ๑๖
.................8 ส.ค. 11 สังโยชน์ ๑๐
...............22 ส.ค. 11 สังโยชน์ ๑๐ ต่อ
...............30 ส.ค. 11 อุปาทาน ๔
.................6 ก.ย. 11 อกุศลมูล ๓
...............14 ก.ย. 11 อหังการ-มมังการในแง่ของภาษา และเทศน์ปวารณาออกพรรษา
1202 6 7 เม.ย. 27 นิวรณ์ สิ่งที่ต้องรู้จักก่อนสิ่งใดในชีวิตประจำวัน
...........14 เม.ย. 27 กิเลสและอนุสัย สิ่งที่ต้องรู้จักเป็นสิ่งที่สอง
............21 พ.ค. 27 กรรมและการสิ้นกรรม สิ่งที่ต้องรู้จักเป็นสิ่งที่สาม
............28 พ.ค. 27 ทุกข์ สิ่งที่ต้องรู้จักเป็นสิ่งที่สี่
1203 3 5 พ.ค. 27 การดับทุกข์และวิธีประยุกต์
...........12 พ.ค. 27 ความสิ้นกรรมและไวพจน์ของนิพพาน
1204 2 9 พ.ค. 27 นิพพาน จุดหมายปลายทางของพุทธธรรมประยุกต์
1205 3 18 ส.ค. 27 ธรรมชีวีกับชีวิตแห่งอาศรมทั้งสี่
...............8 ก.ย. 27 ธรรมชีวีกับครูผู้สร้างโลก
1206 4 15 ก.ย. 27 การดำรงชีวิตอย่างครูนั่นแหละคือธรรมชีวีชั้นครู
.............22 ก.ย. 27 ยุวชนที่พึงประสงค์คือยุวชนธรรมชีวี
...............6 ต.ค. 27 ประมวลเรื่องธรรมชีวี
1207 4 อบรมพระภิกษุนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๑๓
.............27 ก.ค. 13 ประโยชน์ของวินัย
.............29 ก.ค. 13 วินัย
................3 ส.ค. 13 วิธีปฏิบัติวินัย
................5 ส.ค. 13 โทษที่เกิดเพราะไม่มีวินัย
1208 2 2 มิ.ย. 22 หลักพื้นฐานทางศาสนาสำหรับเยาวชน
1211 1 - การเคารพหน้าที่ชีวิตนี้หมดปัญหา
1212 1 - ปีใหม่ที่มีความสุขสงบเย็นมากกว่าปีเก่า
1213 1 28 มี.ค. 33 การป้องกันอาณาจักรตามหลักพุทธศาสนา
1214 1 - ธรรมะของผู้นำและผู้บังคับบัญชา
1215 1 - วิธีป้องกันและรักษาทรัพยากรป่าไม้
1216 3 1 มี.ค. 17 การพัฒนากับการเผยแผ่ศาสนา
1217 2 - อาสาฬหบูชาเทศนา
...............หนทางที่ควรเดินและไม่ควรเดิน
1218 6 18 ม.ค. 30-17 ม.ค. 31 ปาฐกถาธรรมทางวิทยุฯ ชุด ทศพิธราชธรรม
1221 1 15 มี.ค. 19 ท่านจะได้รับอะไรจากการมาสวนโมกข์
1222 1 - แนะนำเที่ยวชมบริเวณสวนโมกข์
1223 1 1 ม.ค. 31 การมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้องและมากขึ้น
1224 1 1 เม.ย. 30 อุดมคติของข้าราชการพลเรือน
1225 1 - การทำหน้าที่ด้วยความถูกต้องและพอใจ
1226 1 24 ต.ค. 28 โครงสร้างของความทุกข์และการดับทุกข์
1227 1 26 ต.ค. 28 ธรรมที่นำมาปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาชีวิต
1228 1 27 ก.ค. 23 หัวใจของพุทธศาสนาที่อุปมาเหมือนใบไม้กำมือเดียว
1231 5 13 พ.ค. 19 วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๑๙
................................การเลื่อนชั้นตัวเองในความเป็นพุทธบริษัท
................................การเห็นปฏิจจสมุปบาทคือการเห็นพระพุทธเจ้า
................................การเห็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริง
1232 1 - ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ ๔ ประการ
1233 1 11 ต.ค. 30 สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเคารพ
1234 1 - เรามากินเวลากันเถิด
1235 3 1 ส.ค. 09 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๐๙
.............................การทำอาสาฬหบูชาที่สำเร็จประโยชน์
.............................ธรรมอันเป็นอุบายเพื่อความดับแห่งทุกข์
1236 7 27 พ.ค. 13 ธรรมบรรยายล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๑๓
................................ล้ออายุเพื่อความสะอาด
................................ล้ออายุว่าได้รับผลสมน้ำหน้า
................................ยิ่งจะทำให้ดี โลกมันยิ่งบ้า
................................ถาม-ตอบ ปํญหา
1237 2 ธรรมปาฏิโมกข์
..............2 พ.ย. 12 """ตัวกู"" ตั้งต้นที่เวทนาที่ปราศจากสติ"
..............8 พ.ย. 12 "คำพูดที่เข้าใจยากเกี่ยวกับการละ ""ตัวกู-ของกู"""
1238 6 27 พ.ค. 16 ธรรมบรรายายล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๑๖
................................ล้อโลก
................................ล้อฆราวาส
................................ล้อพระเณร
1241 10 อบรมพระนิสิตแพทย์มหิดล พ.ศ. ๒๕๑๘
.............30 มี.ค. 18 ปัญหาของคน
..............1 เม.ย. 18 ทำไมเราจึงไม่มีสติ
..............3 เม.ย. 18 ทำไมเราจึงไม่มีปัญญา
..............6 เม.ย. 18 สัมมาทิฏฐิ
..............8 เม.ย. 18 จุดหมายปลายทางของคนคืออะไร ?
............13 เม.ย. 18 มายาและสิ่งที่เป็นมายา
............14 เม.ย. 18 จะครองชีวิตอยู่โดยวิธีใด ?
............15 เม.ย. 18 การต้องได้สิ่งที่ดีที่สุด
............16 เม.ย. 18 สิ่งที่เรียกว่าคุณ
............20 เม.ย. 18 ทาง
1242 2 24 เม.ย. 24 คุณค่าของวิปัสสนาสำหรับมนุษย์ในยุคปัจจุบัน
.............26 เม.ย. 24 ความหมายของวิปัสสนา
1243 1 13 ต.ค. 24 ทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีย์
1244 1 10 พ.ย. 14 การไม่ตกนรกแห่งตัวกู
1245 1 25 พ.ย. 14 อาวุธลับสำหรับฆ่าตัวกู
1246 1 26 ม.ค. 16 ทั้งหมดนี้สำคัญอยู่ที่ไม่รู้กำจัดผีแห่งตัวกู
1247 1 3 ม.ค. 16 คน เกิดมากจากผี
1248 1 11 ม.ค. 16 โลก คือโลกของผี
1251 1 17 ม.ค. 16 ตามปกติโลกว่างอยู่ตลอดเวลา
1252 3 1 ส.ค. 09 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๐๙
.............................ปฏิบัติบูชา (กัณฑ์บ่าย)
.............................ธรรมจักษุ
1253 1 19 ก.พ. 27 กิจกรรมทางเพศเป็นความรู้สึกเพียงวูบเดียว
............15 เม.ย. 27 คนเดินสายทางเปลี่ยว คือผู้อยู่ด้วยความประมาท
1254 2 14 ต.ค. 32 ความหมายคุณค่าของการปวารณา
................................อานิสงค์ความประเสริฐของปวารณา
1255 1 24 ม.ค. 08 ธรรมะคือผ้าประเจียด
1256 1 4 มิ.ย. 15 ทุกข์เกิดขึ้น เพราะเห็นขันธ์ห้าเป็นตน
1257 4 พรรษากาลเทศนา พ.ศ. ๒๕๑๒
...........29 ก.ค. 12 ทาง
...........30 ก.ค. 12 การรักษาศีล
...........27 ส.ค. 12 "การให้ทาน, ชาติในปฏิจจสมุปบาท"
...........25 ต.ค. 12 เทศน์ในวันปวารณาออกพรรษา
1258 3 30 พ.ค. 12 วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๑๒
................................วันประสูตร ตรัสรู้ ปรินิพพาน
................................ผู้ปลุกให้ตื่นและชี้ทางแห่งพระนิพพาน
................................เข้าใจในความหมาย นำมาปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์
1261 4 29 พ.ค. 23 วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๓
................................วันแห่งการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
................................สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น
...............................มีธรรมเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นสรณะ
1262 2 21 ก.ค. 33 ความเป็นอุบาสก-อุบาสิกาที่ท่านยังไม่รู้จัก
1263 3 7 ก.พ. 24 ความมีผู้นำทางวิญญาณ
...........14 ก.พ. 24 ความมีสุขภาพอนามัยทางจิต
1264 3 10 พ.ค. 23 อัฏฐังคิกมรรคยอดศิลปะแห่งการครองชีวิต
.............17 พ.ค. 23 ศิลปะแห่งการใช้สติในทุกกรณี
1265 2 8 ม.ค. 26 จิตตภาวนา คือชีวิตพัฒนา
1266 3 21 ก.พ. 24 ความมีอาหารใจหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอ
.............28 ก.พ. 24 ความมีนิสัยน้อยเอียงไปสู่ความสงบ
1267 3 7 มิ.ย. 23 ศิลปะแห่งการอยู่กับนิพพานในชีวิตประจำวัน
...........14 มิ.ย. 23 ศิลปะแห่งการอยู่เหนือกรรมและการสิ้นกรรม
1268 3 4 ส.ค. 27 ธรรมชีวีกับปัญหาเรื่อง กิน กาม เกียรติ
...........11 ส.ค. 27 ธรรมชีวีกับความเป็นฆราวาส
1271 2 24 ก.ค. 25 สันโดษไม่เป็นอุปสรรคแก่การพัฒนา
1272 2 3 ก.ค. 25 การอยู่ด้วยปัจจุบัน ไม่มีอดีตไม่มีอนาคต
1273 2 19 พ.ค. 22 ตถตา - ความเป็นเช่นนั้นเอง
1274 2 22 เม.ย. 21 ศาสนาคืออะไร ?
1275 2 1 เม.ย. 21 การศึกษาคืออะไร ?
1276 2 7 ส.ค. 25 สิ่งที่เรียกว่าการเกิด
1277 2 28 ส.ค. 25 สิ่งที่เรียกว่าสังสารวัฏฏ์
1278 2 11 ก.ย. 25 สิ่งที่เรียกว่าโลกและธรรม
1281 6 3 ม.ค. 24 ธรรมะในฐานะเป็นสิ่งประเล้าประโลมใจ
...........10 ม.ค. 24 ความแน่ใจในสิ่งที่ถือเอาเป็นที่พึ่ง
...........17 ม.ค. 24 ความรู้สึกแห่งมิตรภาพ
...........24 ม.ค. 24 ความถูกต้องแห่งไตรทวาร
...........31 ม.ค. 24 ความรู้สึกเพียงพอตามสมควรที่จะรู้
1282 2 3 มิ.ย. 21 ตัวตนคืออะไร ?
1283 3 7 มี.ค. 24 การรู้จักใช้สัญชาตญาณแห่งความกลัว
...........14 มี.ค. 24 ความมีวิญญาณแห่งการต่อสู้
1284 3 21 มี.ค. 24 การบำเพ็ญบารมีที่ถูกแนวทาง
.............28 มี.ค. 24 ความมีจิตมุ่งต่อที่สุดทุกข์อยู่ตลอดเวลา
1285 2 21 ส.ค. 25 นิพพาน ในทุกแง่ทุกมุม
1286 3 "15, 22 ม.ค. 26" ผลของจิตตภาวนาคือมรรคผลนิพพาน
1287 2 29 ม.ค. 26 จิตตภาวนาในแง่ของไสยศาสตร์
1288 2 19 เม.ย. 23 ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่เหนือปัญหา
1291 2 26 เม.ย. 23 ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่ในโลก
1292 3 "24, 31 พ.ค. 23" ศิลปะแห่งการดูด้วยยถาภูตสัมมัปปัญญา
1293 2 21 มิ.ย. 23 ศิลปะแห่งการเป็นอยู่ด้วยจิตว่าง
1294 2 24 มี.ค. 27 การเห็นความเป็นอิทัปปัจจยตา
1295 4 3 เม.ย. 25 หลุดพ้นเสียจากความหลุดพ้น
...........10 เม.ย. 25 ความสุขแท้เมื่อสิ้นสุดแห่งความสุข
...........17 เม.ย. 25 บุญแท้เมื่อหมดความรู้สึกอยากมีบุญ
...........24 เม.ย. 25 ธรรมะสูงสุดเมื่อไม่ยึดถือธรรมะ
1296 4 1 พ.ค. 25 ภาวะสูงสุดเมื่อไม่ยึดมั่นอะไรเป็นตัวตน
...........15 พ.ค. 25 รู้จักตนเมื่อเห็นความไม่มีตัวตน
...........22 พ.ค. 25 ช่องที่ไม่มีรู ประตูที่ไม่มีช่อง
1297 3 9 พ.ค. 25 กู ซึ่งไม่มีตัวตน
.............5 มิ.ย. 25 การหลุดพ้นที่แท้จริงไม่มีตัวคนผู้หลุดพ้น
1298 4 12 มิ.ย. 25 ทุกอย่างเป็นเพียงความรู้สึกของจิต
.............19 มิ.ย. 25 ถ้าจิตไม่เกิดตัวกูปัญหาก็ไม่มี
.............26 มิ.ย. 25 ความรู้สึกที่ตรงกับข้ามจากของเรา