สวนโมกขพลาราม
ธรรมบรรยาย
โดยท่านอาจารย์พุทธทาส ภิกขุ

ชุดเทปโรงหนัง ตู้ 1-4
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา
101 8 ก.พ. 30 สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ 1:02:40
102 16 ส.ค. 30 สิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์ได้ 1:02:30
103 4 มิ.ย. 32 สวรรค์ในหน้าที่การงาน 0:58:20
104 1 ก.ย. 28 ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้ 1:01:51
105 30 ส.ค. 30 อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส 0:48:39
106 20 มี.ค. 15 อานาปานสติสำหรับคนทั้วไป 1:03:04
107 20 ก.ย. 30 อิสรภาพหรือเสรีภาพในทางธรรม 1:01:07
108 14 ต.ค. 30 อุดมคติของโพธิสัตว์ 0:58:12

111 2 ส.ค. 30 กามารมณ์ การสมรส การสืบพันธุ์ การสืบสกุล 0:51:43
112 24 ก.ย. 28 การชนะโลก 1:03:16
113 22 ม.ค. 28 การดับทุกข์เป็นหน้าที่ของทุกคน 0:59:48
114 5 ก.พ. 22 การดำรงจิตไว้อย่างถูกต้อง 0:35:39
115 18 ส.ค. 22 การตั้งจิตไว้ถูก 0:34:22
116 7 พ.ค. 32 การงานที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก 0:57:24
117 25 ก.พ. 25
........(1) การทำงานคือการปฏิบัติธรรม 0:30:29
........(2) การมีชีวิตด้วยจิตว่าง 0:28:49
118 29 เม.ย. 21 การทำบุญสุนทรทานคืออะไร? 1:03:21

121 24 มิ.ย. 21 การบวชคืออะไร? 1:04:06
122 28 ต.ค. 31 การบริหารธุรกิจแบบพุทธ 1:01:08
123 6 ก.ย. 30 การประพฤติธรรมให้สุจริต 0:51:07
124 25 มิ.ย. 30 การเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้อง 1:00:31
125 23 ส.ค. 30 การพักผ่อน 1:01:13
126 13 ต.ค. 30 การมีนิพพานในชีวิตประจำวัน 0:58:05
127 7 ต.ค. 30 การรับใช้ผู้อื่นเป็นลักษณะของมหาบุรุษ 0:39:35
128 31 ส.ค. 30 การระลึกถึงบรรพบุรุษ 0:46:43

131 10 มิ.ย. 21 การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร? 1:05:02
132 17 ส.ค. 27 การศึกษาและการรับปริญญาในพุทธศาสนา 1:02:44
133 15 เม.ย. 21 การสังคมคืออะไร? 1:17:35
134 20 พ.ค. 32 การเห็นและการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัว 0:33:38
135 2 ก.ย. 33 สนทนาปัญหาบ้านเมือง 1:02:09
136 26 พ.ค. 32 ความประสงค์อันแท้จริงเกี่ยวกับการจัดงานล้ออายุ 0:32:15
137 9 มิ.ย. 22 ความกระหายต่อธรรม : ธัมมกามยตา 1:14:02
138 29 ก.ย. 30 ความเป็นหนี้และไม่เป็นหนี้ 1:01:21

141 30 มิ.ย. 22 ความมีจุดหมายปลายทาง 1:24:57
142 25 มิ.ย. 22 ความรักดี 1:14:14
143 12 พ.ค. 22 ความรักผู้อื่น 1:06:53
144 15 ธ.ค. 26 ความสุขแท้มีอยู่แต่ในการทำงาน 0:48:50
145 2 มี.ค. 33 คุณค่าของชีวิต 1:00:45
146 20 ส.ค. 25 ฆรเมสิธรรม : ฆราวาสธรรม 1:03:06
147 9 ก.พ. 28 จิตตภาวนาในพระพุทธศาสนา 0:40:55
148 6 พ.ค. 21 ชีวิตคืออะไร? 1:09:19

151 30 ธ.ค. 22 ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนา 0:53:09
152 13 พ.ค. 21 ทรัพย์สมบัติคืออะไร? 1:01:06
153 11 พ.ค. 27 ทำงานให้สนุกได้อย่างไร? 0:52:58
154 8 ธ.ค. 27 ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์ และอยู่อย่างเป็นประโยชน์ที่สุด 1:03:26
155 25 มี.ค. 28 ทุกข์และความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ 1:02:40
156 31 ธ.ค. 22 ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเอง 1:03:19
157 2 ก.ค. 33 ธรรมะช่วยสร้างความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง 0:50:55
158 16 พ.ค. 23 ธรรมะกลับมาปัญหาหมด 0:57:22

161 3 พ.ค. 23 ธรรมะกับปัญหาปากท้อง 1:01:41
162 5 ต.ค. 28 ธรรมะคือหน้าที่ 0:55:26
163 29 ธ.ค. 22 ธรรมะคืออะไร? จะมีธรรมะได้อย่างไร? 0:57:37
164 27 ก.พ. 33 ธรรมะที่ควรรู้จักเพื่อทำงานให้สนุก 0:56:59

รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด
165 16 ต.ค. 26 ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องดำเนินชีวิต 1:07:48
166 27 ส.ค. 32 การทำงานให้สนุกเหมือนกับการเล่นกีฬา 0:58:56
167 22 มี.ค. 30 ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ 1:02:41
168 21 ต.ค. 21 บุตรที่ประเสริฐที่สุด 0:53:12

171 10 ต.ค. 22 ประมวลเรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับฆราวาส 1:01:02
172 26 ต.ค. 26 ประโยชน์ของการทำวัตรสวดมนต์ 0:22:08
173 4 พ.ค. 23 เป้าหมายของชีวิต 0:50:38
174 14 ส.ค. 26 ผัสสะ ที่ต้องรู้จักและควบคุม 1:02:14
175 23 มี.ค. 32 ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก 0:46:22
176 20 ส.ค. 33 หน้าที่กับคุณธรรม 0:41:42
177 16 มิ.ย. 22 พ่อแม่สมบูรณ์แบบ 1:03:32
178 6 เม.ย. 26 พึ่งตน - พึ่งธรรม 1:00:06

181 24 ต.ค. 30 หน้าที่ของพุทธบริษัท 1:00:24
182 21 ก.ค. 23 "แม่, พระคุณของแม่" 0:57:10
183 20 ก.ค. 33 หลักพื้นฐานการมีธรรมะและการบำเพ็ญหน้าที่ 0:47:11
184 14 เม.ย. 22 โลกพระศรีอาริย์อยู่แค่ปลายจมูก 1:03:18
185 20 ต.ค. 27 โลกอื่น 0:53:01
186 22 ส.ค. 27 วิธีทำสมาธิเบื้องต้น 0:59:34
187 13 ก.ย. 30 วิเวก เป็นสิ่งที่ควรรู้จักและควรมี 0:58:53
188 20 พ.ค. 21 เศรษฐกิจคืออะไร? 1:04:45

191 2 พ.ค. 26 สติและการฝึกสติ 1:03:00
192 26 ธ.ค. 26 "สนทนาเรื่อง ""ธรรม"" คำเดียว" 1:00:33
193 26 เม.ย. 30 สมาธิภาวนาในพุทธศาสนา 0:57:42
194 4 พ.ค. 30 สมาธิและการพัฒนาการของระบบสมาธิ 0:57:36
195 12 เม.ย. 28 ส่วนประกอบและโครงสร้างของชีวิต 1:01:21
196 27 พ.ค. 28 สวรรค์ในทุกอริยาบถ 0:53:39
197 3 ก.พ. 28 สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาในฐานะเป็นหัวใจของพุทธศาสนา 0:53:37
198 17 มิ.ย. 21 สิ่งดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร? 1:09:43

พรรษากาลเทศนา พ.ศ. ๒๕๑๗
211 5 ก.ค. 17 ไตรรัตนะ - พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ 0:50:11
212 6 ก.ค. 17 ไตรสิกขา - ศีลสิกขา สมาธิสิกขา ปัญญาสิกขา 1:00:12
213 7 ก.ค. 17 ไตรโลกุตตรธรรม - มรรค ผล นิพพาน 0:57:26
214 19 ก.ค. 17 ไตรลักษณ์ - อนิจจลักษณ์ ทุกขลักษณ์ อนัตตลักษณ์ 0:57:44
215 27 ก.ค. 17 ไตรวัฏฏ์ - กิเลสวัฏฏ์ กรรมวัฏฏ์ วิปากวัฏฏ์ 0:58:50
216 12 ส.ค. 17 ไตรภพ - กามภพ รูปภพ อรูปภพ 0:59:11
217 27 ส.ค. 17 ไตรตัณหา - กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา 1:02:22
218 1 ก.ย. 17 ไตรทวาร - กายทวาร วจีทวาร มโนทวาร 0:44:25
221 16 ก.ย. 17 ไตรเหตุ - โลภเหตุ โทสเหตุ โมหเหตุ 0:53:50
222 24 ก.ย. 17 ไตรกรรม - กุศลกรรม อกุศลกรรม อัพยากตกรรม 0:49:41
223 1 ต.ค. 17 ไตรมาส - ศีลมาส สมาธิมาส ปัญญามาส 1:03:50

พรรษากาลเทศนา พ.ศ. ๒๕๑๕
224 26 ก.ค. 15 (1) การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ 0:13:52
27 ก.ค. 15 (2) ความเป็น ผู้ฉลาดในฐานะ ๗ ประการ 0:41:09
225 2 ส.ค. 15 การปฏิบัติที่ไม่ผิด 0:53:40
226 9 ส.ค. 15 สิ่งที่ได้โดยยาก ๔ อย่าง 0:56:16
227 17 ส.ค. 15 อาหารของอวิชชา 0:57:05
228 24 ส.ค. 15 อาหารของวิชชาและวิมุติ 0:38:16

พรรษากาลเทศนา พ.ศ. ๒๕๑๖
231 23 ก.ค. 16 "นโม, ไตรสรณคมน์" 0:59:41
232 30 ก.ค. 16 ความวิเวกเป็นสุข 1:01:49
233 6 ส.ค. 16 ความไม่เบียดเบียนเป็นสุข 0:47:54
234 14 ส.ค. 16 ความคลายกำหนัดเป็นสุข 0:49:05
235 21 ส.ค. 16 การนำอัสมิมานะออกเสียได้เป็นสุข 0:54:23
236 28 ส.ค. 16 "ความรักเสมอตนไม่มี, สุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มี" 0:50:20
237 29 ส.ค. 10 การทำบุญสามแบบ 1:04:02
238 20 ก.ค. 13 การบำรุงพระศาสนา 0:52:30

รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด
241 7 ก.พ. 17 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๑๗
........การมีสติสัมปชัญญะต่อสู้ความเจ็บไข้ 1:03:17
242 16 ก.ค. 14 การหาความสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์ 1:03:20
243 8 ต.ค. 09 ภาษาคน - ภาษาธรรม 1:03:23
244 30 ก.ค. 14 ทางแห่งความไม่ประมาท 0:49:53
245 11 ส.ค. 22 มาตาปิตุกถา : คุณของมารดาบิดา 0:49:01
246 4 ก.ย. 14 สัญญา ๔ ประการ : ขาดทุน เสมอตัว กำไร แทงทะลุ 0:41:13
247 6 ส.ค.14 หิริโอตตัปปะ : ความละอายและเกรงกลัวต่อความทุกข์ 0:43:56
248 28 ก.ค. 23 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๓
........เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นย่อมหลุดพ้น 1:03:14

251 13 ก.ค. 27 เข้าพรรษาด้วยธรรมะชีวี 1:29:34
252 “1, 3 ส.ค. 25” การจำพรรษา 1:16:21
253 18 ก.ค. 32 การจำพรรษาด้วยจิตที่มีธรรมะ 0:41:57
254 2 ต.ค. 25 ออกพรรษาด้วยสุญญตาวิหาร 1:15:06
255 9 ต.ค. 27 การออกพรรษาอย่างบัญฑิต 1:16:21
256 28 ต.ค. 28 ประโยชน์ของวันปวารณาและเทโวโรหณะ 0:56:46
257 17 ต.ค. 29 ความหมายของวันปวารณาออกพรรษา 1:20:59
........19 ต.ค. 29 การสืบอายุพระศาสนา 0:37:25
258 25 ต.ค. 31 การออกจากสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์ 1:01:43

261 11 ก.พ. 22 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๒
........(1) โอวาทปาฏิโมกข์ 1:02:22
........(2) ความเป็นพระอรหันต์ 1:20:57
........(3) พระไตรลักษณ์ 1:05:25
262 26 ก.พ. 26 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๖
........(1) พระอรหันต์อย่าลืม 1:12:57
........(2) จิตนี้ประภัสสร 0:55:31
........(3) การทำจิตให้ประภัสสรชนิดถาวร 1:50:36
263 16 ก.พ. 27 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๗
........(1) โอวาทปาฏิโมกข์ : ธรรมนูญสำหรับสัตว์โลก 1:28:43
........(2) ไม่มีตนแล้วของตนจะมีได้อย่างไร 1:10:43
........(3) การวางของหนักคือการดับทุกข์ 1:20:42
........(4) การทำลาย ตัวกู-ของกู 0:59:40
264 5 มี.ค. 28 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๘
........(1) พระอรหันต์คือใคร? 1:31:57
........(2) บุถุชนคือใคร? ลักษณะของบุถุชน 1:05:03
........(3) ลักษณะของพระอรหันต์ 1:24:42
265 23 ก.พ. 29 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๙
........(1) พุทธศาสนาไม่สอนให้หยุดหรือติดอยู่เพียงแค่ความดี 1:00:34
........(2) รู้จักพระอรหันต์ คือ รู้จักว่าตนเองมีความทุกข์อยู่อย่างไร 1:16:21
........(3) รู้จักความทุกข์ คือ รู้จักขันธ์ห้าที่ถูกยึดถือว่าเป็นตัวตน 0:47:51
266 12 ก.พ. 30 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๐
........(1) การมีชีวิตอยู่เหนือความชั่ว – ดี 1:53:47
........(2) การทำลายความเห็นแก่ตัว 1:06:55
267 2 มี.ค. 31 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๑
........(1) อตัมมยตา ความที่ไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้น 1:00:37
........(2) อตัมมยตา มนตราสำหรับชีวิต 1:05:29
268 21 ก.พ. 32 พระรัตนตรัยที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก 1:25:20

271 7 พ.ค. 17 พระพุทธเจ้ายังไม่ตาย 0:57:40
272 26 พ.ค. 26 วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๖
........(1) คาถาเย้ยตัณหา 1:04:52
........(2) อิทัปปัจจยตา 1:33:09
273 14 พ.ค. 27 วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๗
........(1) ความสำคัญของวันวิสาขบูชา : พระพุทธเจ้า ๓ ความหมาย 1:14:20
........(2) การมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะ 1:19:35
........(3) ทางเดินของชีวิต 1:00:46
........(4) การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความไม่ตาย 1:15:42

รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด
274 22 พ.ค. 29 วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๙
........(1) ลักษณะ ความหมาย และคุณค่าของวันวิสาขบูชา 1:16:21
........(2) พระคุณของพระพุทธเจ้าในแง่ต่าง ๆ กัน 1:16:51
275 30 พ.ค. 31 วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๑
........(1) จงมารู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าปีเก่ากันเถิด 1:35:55
........(2) พระพุทธเจ้าท่านอยู่ในฐานะที่เป็นอะไรกับพวกเรา 1:10:06
276 19 พ.ค. 32 วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๒
........พระพุทธเจ้าที่ท่านยังไม่รู้จัก : อุดมคติของความเป็นแพทย์ที่มีอยู่ในพุทธจริยา 1:36:37
277 8 พ.ค. 33 วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๓
........(1) รู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าก่อนเถิด 1:39:40
........(2) ทำลายเหตุแห่งความทุกข์กันเถิด 1:10:48
278 28 ก.พ. 34 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๔
........(1) ความสุขสามระดับ : การไม่เบียดเบียน 1:44:05
........(2) การคลายความกำหนัดยึดถือ:การนำความเห็นว่าเป็นตัวตนออกเสียได้ 0:59:54
281 5 ก.ค. 25 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๕
........(1) โลกเราจะได้อะไรในวันอาสาฬหบูชา 1:03:16
........(2) พระรัตนตรัยนั่นแหละคือตัวพุทธศาสนา 1:14:14
........(3) หลักปฏิบัติเกี่ยวกับอิทัปปัจจยตา 1:37:32
282 24 ก.ค. 26 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๖
........(1) สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย 0:59:41
........(2) การเกิดขึ้นของอุปาทานคือการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ 0:58:12
........(3) การดับลงของอุปาทานคือการดับลงแห่งความทุกข์ 1:33:47
283 12 ก.ค. 27 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๗
........(1) วันแห่งพระธรรม ความถูกต้อง ทางสายกลาง 1:33:25
........(2) ลักษณะของธรรมชีวี : การปฏิบัติต่อธรรมชีวี 1:01:30
........(3) จุดหมายปลายทางของธรรมชีวี : ประโยชน์อานิสงค์ของธรรมชีวี 1:11:18
........(4) นิพพานเกี่ยวกับความตายหรือไม่ 0:52:43
284 31 ก.ค. 28 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๘
........(1) พระธรรมในทุกแง่ทุกมุม 0:55:12
........(2) พระธรรมในทุกแง่ทุกมุม (ต่อ) 1:03:52
285 20 ก.ค. 29 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๙
........(1) มัชฌิมาปฏิปทา 1:12:09
........(2) อริยสัจจ์ 1:05:28
........(3) ความทุกข์ 1:42:40
286 10 ก.ค. 30 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๐
........ความเห็นแก่ตัว : การทำลายความเห็นแก่ตัว 1:07:48
287 28 ก.ค. 31 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๑
........(1) อตัมมยตากับอริยสัจจ์สี่ 1:01:56
........(2) อตัมมยตากับธรรมจักร 1:18:34
288 17 ก.ค. 32 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๒
........(1) พระธรรมจักรซึ่งไม่มีใครต้านได้ 1:23:45
........(2) พระพุทธเจ้ามีอยู่ในทุกหนทุกแห่ง 1:02:59
........วัตรสวดมนต์
291 พระทำวัตรสวดมนต์ เช้า และบทพิเศษบางบท - แปล 0:54:22
292 พระทำวัตรสวดมนต์ เย็น และบทพิเศษบางบท - แปล 0:51:10
293 สวดมนต์บทพิเศษ - แปล
294 7 ก.ค. 33 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๓
........(1) ธรรมจักรคืออะไร? และทำไมกัน? มีประโยชน์อย่างไร? 1:41:27
........(2) ขอบคุณผู้ที่นำพุทธศาสนามาให้เรา 1:00:38
295 25 ก.ค. 34 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๔
........(1) หัวใจและความลับของพระธรรมจักร 1:32:15
........(2) พระธรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและมนุษย์ 1:28:41
296 9 ก.พ. 33 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๓
........(1) หลักเกณฑ์ที่จะช่วยโลกให้รอดอยู่ได้ 1:06:48
........(2) อนุโมทนาและธรรมปฏิสันถารการถวายปริญญา 0:55:08
297 18 ก.พ. 35 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๕
........หัวข้อธรรมที่ต้องรู้และควรรู้ 1:16:58
298 16 พ.ค. 35 วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๕
........ความถูกต้องกับอาการตลิ่งไหล - ลำธารหยุด 0:46:49

รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด
311 7 ส.ค. 22
........(1) ก ข ก กา สำหรับพุทธศาสนา 1:17:03
........(2) ตอบคำถาม 0:46:30
312 26 ก.ย. 18 การเก็บความโกรธใส่ยุ้งฉาง 1:27:19
313 20 พ.ค. 27 การงานคืออะไร? จะสนุกและเป็นสุขในการทำงานได้อย่างไร? 1:47:05
314 23 เม.ย. 30 การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา 1:38:53
315 13 ต.ค. 27 การทำชีวิตให้มีธรรมะ 1:08:54
316 30 ม.ค. 26 (1) การทำวิปัสสนา 1:07:33
31 ม.ค. 26 (2) ใจความสำคัญของวิปัสสนา 0:55:36
317 23 ม.ค. 26 การศึกษาเพื่อรู้และมีธรรมะสำหรับความเป็นมนุษย์ 1:49:22
318 15 ก.ย. 30 การสืบต่อความประสงค์ของบรรพบุรุษ 1:27:57

321 12 ส.ค. 28 ความไม่ยึดมั่นถือมั่นในฐานะเป็นหัวใจของพุทธศาสนา 1:08:32
322 19 ส.ค. 27 "ความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่า "ธรรมะ" 1:17:34
323 21 ส.ค. 22 เค้าโครงของพุทธศาสนา 1:26:23
324 29 ก.ค. 31 ชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้และต้องพัฒนา 1:37:53
325 18 มี.ค. 27 ทำไมจึงไม่รู้จักเข้าใจ และใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ 1:36:22
326 2 ธ.ค. 33 การมีธรรมะในการครองชีวิต 1:22:51
327 18 ส.ค. 25 ธรรมะภาคปฏิบัติ 1:36:21
328 23 ก.ย. 27 ธรรมะและผู้มีธรรมะ 1:17:18

331 4 ก.พ. 22 ประมวลปรมัตถธรรมเท่าที่คนธรรมดาควรทราบ 1:38:31
332 26 ส.ค. 22 ประโยชน์ของการเป็นพุทธบริษัท 1:16:48
333 17-19 ส.ค. 27 แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักแห่งศาสนา 1:39:53
334 12 ส.ค. 26 แม่ คือ ผู้สร้างโลก 1:27:30
335 2 ก.พ. 28 รอยของพระธรรม 1:16:53
336 22 ส.ค. 30 ศาสนาของคู่กันกับชีวิต 1:21:44
337 30 ธ.ค. 27 ศาสนาเปรียบเทียบแห่งสากลโลก 1:06:32
338 26 ธ.ค. 26 สนทนาเรื่อง สติปัฏฐาน 1:59:23

341 16 ต.ค. 26 อะไร ๆ มันรวมอยู่สิ่งที่เรียกว่า "ตัวกู" 1:14:29
342 19 ส.ค. 25 อานาปานสติภาวนาและการปฏิบัติ 1:20:07
343 4 พ.ค. 23 อานาปานสติภาวนาสำหรับนักศึกษา 0:54:44
........5 พ.ค. 23 อานาปานสติภาวนาสำหรับนักศึกษา (ต่อ) 0:42:56
344 28 ม.ค. 31 การเป็นผู้สูงอายุตามหลักแห่งพุทธศาสนา 1:16:26
345 24 มี.ค. 31 จิตวิทยากับพุทธศาสตร์ 1:26:22
346 25 เม.ย. 31 อุดมคติอนุบาล : การจัดการศึกษาระบบอนุบาล 1:35:53
347 20 ต.ค. 31 จิตวิทยาในพุทธศาสนา 1:39:19
348 24 ต.ค. 31 ธรรมะนั่นแหละคือคู่ชีวิตที่แท้จริง 1:13:39

351 22 ม.ค. 32 การมีชีวิตชนิดที่ไม่กัดเจ้าของ 1:34:10
352 12 ก.พ. 32 การทำงานชนิดที่เป็นการทำกุศล 1:08:19
353 19 ก.พ. 32 ยุวธรรมสำหรับยุวชน 1:39:18
354 3 มี.ค. 32 ความลึกซึ้งของชีวิต 1:26:47
355 19 เม.ย. 32 การมีชีวิตที่น่าพอใจ 1:07:54
356 21 เม.ย. 32 ธรรมะสำหรับยุวชน (วัยรุ่น) 1:29:39
357 14 พ.ค. 32 การมีอาชีวะให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 1:09:15
358 22 พ.ค. 32 พลังผลักดันของชีวิต 1:13:05

361 16 ก.ค. 32 การมีธรรมะประกอบอยู่กับชีวิต 1:22:37
362 30 ก.ค. 32 ทำงานให้สนุกและเป็นสุขเมื่อกำลังทำงาน 1:18:10
363 6 ส.ค. 32 ศึกษาธรรมะอย่างวิทยาศาสตร์ 1:21:56
364 13 ส.ค. 32 ทำงานให้ประเสริฐ 1:20:48
365 26 ส.ค. 32 ประมวลเรื่องที่กำลังเข้าใจผิดกันอยู่ 1:26:40
366 24 ก.ย. 32 การพัฒนาตามแนวแห่งพุทธศาสนา 1:58:34
367 21 ต.ค. 32 วิถีแห่งชีวิต 1:22:17
368 24 ต.ค. 32 โลกบ้าหรือธรรมะบ้า 1:11:31

371 25 มี.ค. 33 หลักการดำเนินชีวิตที่น่าพอใจ 1:22:47
372 27 มี.ค. 33 วิญญาณแห่งเกษตรกรรม 1:06:57

รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด
373 6 มี.ค. 33 ธรรมะและประโยชน์ที่พึงจะได้รับจาก(สิ่งที่เรียกว่า)ธรรมะ 1:14:35
374 12 มี.ค. 33 เรื่องธรรมะคือเรื่องตัวเราเอง 1:03:00
375 12 พ.ค. 33 ศาสนิกชนจะต้อนรับนักการเมืองฯ ในทศวรรษนี้ฯ ได้อย่างไร 1:48:19
376 20 พ.ค. 33 การทำหน้าที่นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมะ 1:25:31
377 22 พ.ค. 33 เราจะอยู่กันอย่างไรเมื่อสังคมเป็นนิกส์ 1:12:16
378 9 มิ.ย. 33 ทำงานให้สนุกเป็นสุขในเวลาทำงาน 1:22:50

381 24 มิ.ย. 33 ธรรมะโดยแท้จริง เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ 1:06:43
382 13 ส.ค. 33 ธรรมะชาวบ้าน 1:34:47
383 15 ส.ค. 33 ชีวิตนี้มีค่า 1:52:04
384 9 ก.ย. 33 มนุษย์กับธรรมชาติ 1:32:08
385 17 ต.ค. 33 ชีวิตบริหาร : การบริหารชีวิต 1:21:33
386 18 ต.ค. 33 พุทธศาสนากับจิตวิทยา 1:29:22
387 20 ต.ค. 33 ธรรมะกับนักศึกษา 1:54:01
388 31 มี.ค. 34 ธรรมะสูงสุดคือความไม่เห็นแก่ตัว 1:41:46

411 2 ม.ค. 31 การมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้อง 0:56:25
412 9 ม.ค. 31 การปิดกั้นทิศทั้งหก 1:09:12
413 16 ม.ค. 31 การควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาท 1:02:23
414 23 ม.ค. 31 การมีธรรมะสี่เกลอ : สติ ปัญญา สัมปชัญญะ สมาธิ 1:15:08
415 30 ม.ค. 31 การมีกุศลชนิดที่แท้จริง 1:03:08
416 13 ก.พ. 31 สิ่งที่ต้องทำเกี่ยวกับตัวตน 1:56:52
417 20 ก.พ. 31 ยาระงับสรรพโรค 1:25:07
418 27 ก.พ. 31 สิ่งที่ต้องเข้าใจให้ถูกต้อง : ศาสนา หน้าที่ นิพพาน 1:43:16

421 5 มี.ค. 31 อตัมมยตา - ความไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้นอีกต่อไป (อีกที) 1:07:07
422 12 มี.ค. 31 การบำเพ็ญบุญปรารภอายุ 1:05:54
423 19 มี.ค. 31 อตัมมยตาประยุกต์ 1:17:32
424 26 มี.ค. 31 อตัมมยตาใช้หย่าอะไรได้บ้าง 1:18:52
425 2 เม.ย. 31 นิพพานสำหรับทุกคน 1:01:46
426 30 เม.ย. 31 วิธีการใช้อานาปานสติให้เป็นประโยชน์แก่กิจการบ้านเรือน 0:50:00
427 7 พ.ค. 31 การจัดการที่เหตุของสิ่งที่มีเหตุ (อย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้) 0:57:37
428 14 พ.ค. 31 พระพุทธศาสนาทั้งกลม (ทั้งหมดครบถ้วน) 2:04:17

431 21 พ.ค. 31 อัสมิมานะ ภพ ชาติ เป็นสิ่งที่ต้องรู้จัก 1:16:12
432 28 พ.ค. 31 ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตา 0:47:54
433 4 มิ.ย. 31 มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา ข้อที่ ๑ - ๒๐ 1:18:06
........11 มิ.ย. 31 มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา ข้อที่ ๒๑ - ๔๐ 1:06:59
........18 มิ.ย. 31 มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา ข้อที่ ๔๑ - ๖๐ 1:52:51
........25 มิ.ย. 31 มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา ข้อที่ ๖๑ - ๘๐ 1:49:27
434 12 ส.ค. 32 พระคุณของแม่คือสันติภาพของโลก 1:13:49
435 9 ก.ย. 32 ชีวิตอันประเสริฐ 1:10:26
436 23 ก.ย. 32 ชีวิตว่าง 1:01:02
437 30 ก.ย. 32 ชีวิตกีฬา : ชีวิตที่สนุกเหมือนเล่นกีฬา 0:50:10
438 10 ก.พ. 33 วิเวกเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันดิ้นรน 1:02:35

441 17 ก.พ. 33 ธรรม ๒ ความหมาย ที่ท่านยังไม่รู้จัก : ความถูกต้อง ความดีงาม 0:52:57
442 24 ก.พ. 33 ปัจจัยที่ห้า ที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:58:09
443 3 มี.ค. 33 วิเวก ที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:59:44
444 10 มี.ค. 33 อัตตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:01:53
445 17 มี.ค. 33 ความเมตตาอาทร ที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:54:08
446 24 มี.ค. 33 ศรัทธา ที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:52:56
447 31 มี.ค. 33 โรงเรียน ที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:56:27
448 7 เม.ย. 33 การให้ทาน ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:02:07

451 14 เม.ย. 33 ขันตี ที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:47:42
452 28 เม.ย. 33 ครูของพระพุทธเจ้า ที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:54:53
453 5 พ.ค. 33
........(1) สุญญตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:54:27
........(2) การเลิกอายุที่ท่านยังไม่รู้จัก

รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด
454 สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก ครั้งที่ ๑ - ๔
........5 ม.ค. 34 (1) ลูกหนี้ขี้ฉ้อ ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:16:31
........12 ม.ค. 34 (2) ตัวตน ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:00:17
........19 ม.ค. 34 (3) สิ่งที่ไม่ปฏิกูล ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:19:14
........26 ม.ค. 34 (4) ความสุขสูงสุดที่แท้จริงบางอย่าง ที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:43:30
455 สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก ครั้งที่ ๕ - ๗
........2 ก.พ. 34 (1) เครื่องราง ที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:39:20
........16 ก.พ. 34 (2) การอยู่กับนิพพาน ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:01:08
........2 มี.ค. 34 (3) ใจความสำคัญของวันมาฆบูชา ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:22:59
456 สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก ครั้งที่ ๘ - ๑๔
........23 มี.ค. 34 (1) เพศหญิง - เพศชาย ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:04:26
........30 มี.ค. 34 (2) การสืบพันธุ์และทายาท ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:01:21
.........6 เม.ย. 34 (3) ของมีราคาถูกที่สุด ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:05:49
........13 เม.ย. 34 (4) ความเนื่องกันเป็นสิ่งเดียวของพระรัตนตรัย ที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:58:07
........20 เม.ย. 34 (5) อตัมมยตาของท่านเอง ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:06:15
........27 เม.ย. 34 (6) เหตุแห่งความไม่สำเร็จในการปฏิบัติหรือพัฒนา ที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:57:48
..........1 พ.ค. 34 (7) ธรรมะทำไมกัน(ธรรมะที่ช่วยให้หายจากความเป็นแรด)ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:05:54
457 ธรรมบรรยายแก่ชาวต่างประเทศ คัดมาเฉพาะภาษาไทย
........1 ธ.ค. 31 (1) การทำความเข้าใจในพุทธศาสนาให้แจ่มแจ้ง 0:42:05
........2 ธ.ค. 31 (2) การเกิดขึ้นแห่งกระแสปฏิจจสมุปบาท 0:45:09
........5 ธ.ค. 31 (3) การควบคุมแห่งกระแสปฏิจจสมุปบาท 0:37:48
........6 ธ.ค. 31 (4) การดับลงแห่งกระแสปฏิจจสมุปบาท 0:44:30
........7 ธ.ค. 31 (5) สรุปปฏิจจสมุปบาท 0:33:35
........7 ธ.ค. 31 (6) อริยสัจจ์ 0:52:17
458 6-12 ม.ค. 32 ธรรมบรรยายแก่ชาวต่างประเทศ คัดมาเฉพาะภาษาไทย
........(1) ข้อความนำเรื่องให้รู้จักอริยสัจจ์ 0:41:35
........(2) ความหมายของอริยสัจจ์ 0:44:20
........(3) ทุกขอริยสัจจ์ 0:44:44
........(4) ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์ 0:46:29
........(5) ทุกขนิโรธอริยสัจจ์ 0:40:12
........(6) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ 0:51:06
........(7) สรุปใจความสำคัญเรื่องอริยสัจจ์ 0:39:57

461 อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๑.
........19 ก.ย. 32 (1) การทำความเข้าใจให้ถูกต้องจนเกิดกำลังใจในการปฏิบัติ 0:42:20
........20 ก.ย. 32 (2) ความเป็นไปได้ของการปฏิบัติอานาปานสติภาวนา 0:45:38
........21 ก.ย. 32 (3) ความประเสริฐของพระธรรม (ที่จำเป็นจะต้องทราบ) 0:47:51
462 อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๒.
........18 มี.ค. 33 (1) ปฏิจจสมุปบาท 1:13:34
........23 มี.ค. 33 (2) ปฏิจจสมุปบาทและอานาปานสติ 1:29:32
........24 มี.ค. 33 (3) ประโยชน์ของการฝึกสมาธิภาวนา 1:28:59
463 อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๓.
........15 ก.ค. 33 (1) ธรรมชาติแห่งความเห็นแก่ตัว 1:16:28
........16 ก.ค. 33 (2) อานาปานสติ คือการฝึกสติ 1:30:56
........20 ก.ค. 33 (3) การใช้สติให้สำเร็จประโยชน์ 1:47:48
464 อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๔.
........14 ต.ค. 33 (1) การอบรมธรรม 1:31:40
........15 ต.ค. 33 (2) การอบรมจิต 1:50:05
........19 ต.ค. 33 (3) ถาม - ตอบ ปัญหาธรรมะ 2:00:25
465 อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๕.
........23 ต.ค. 33 (1) ธรรมปริทรรศน์สำหรับผู้ปฏิบัติจิตตภาวนา 1:53:09
........24 ต.ค. 33 (2) สรุปแนวการปฏิบัติโดยสังเขป 1:50:08
........27 ต.ค. 33 (3) ถาม - ตอบ ปัญหาธรรมะ 1:54:34
466 อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๖.
........26 พ.ย. 33 (1) เรื่องของชีวิต คือเรื่องปฏิจจสมุปบาท 1:17:54
........27 พ.ย. 33 (2) แนวการปฏิบัติอานาปานสติ 1:54:41
........28 พ.ย. 33 (3) ธรรมะที่ควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาท 1:09:37

รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด
467 อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๗.
........23 ธ.ค. 33 (1) ก ข ก กา ของความดับทุกข์ ภาคที่ ๑ 1:52:34
........24 ธ.ค. 33 (2) ก ข ก กา ของความดับทุกข์ ภาคที่ ๒ 1:52:43
........28 ธ.ค. 33 (3) ถาม - ตอบ ปัญหาธรรมะ 1:43:44
468 อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๘.
........14 ก.พ. 34 (1) ธรรมปริทรรศน์ ตอนที่ ๑ : ธรรมทำไมกัน 1:48:38
........18 ก.พ. 34 (2) ธรรมปริทรรศน์ ตอนที่ ๒ : ธรรมอย่างไรกัน 1:50:55
........19 ก.พ. 34 (3) ธรรมปริทรรศน์ ตอนที่ ๓ : ธรรมให้อะไรกัน 1:48:53

471 อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๙.
........14 เม.ย. 34 (1) จุดตั้งต้นที่ถูกต้องในการศึกษาปฏิบัติธรรม 1:41:37
........15 เม.ย. 34 (2) เหตุผลในการปฏิบัติธรรม 1:39:36
........16 เม.ย. 34 (3) ความเหมาะสมในการปฏิบัติธรรม 1:52:10
472 อบรมคณะสมาชิกค่ายเจริญปัญญา
........17 เม.ย. 34 (1) ข้อเท็จจริงที่ต้องรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม 1:54:22
........18 เม.ย. 34 (2) พรหมจรรย์และอาทิพรหมจรรย์ 1:43:47
........19 เม.ย. 34 (3) พรหมจริยปริโยสาน : จุดจบแห่งพรหมจรรย์ 1:26:38
473 อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๑๐.
........16 มิ.ย. 34 (1) ปรมัตถสภาวธรรมสำหรับดำเนินชีวิต 0:44:29
........17 มิ.ย. 34 (2) ความลึกซึ้งบางอย่างของชีวิต 2:13:07
........18 มิ.ย. 34 (3) สภาวธรรมที่เรียกว่าขันธ์ห้า 1:54:19
........19 มิ.ย. 34 (4) คุณค่าของการมีชีวิตอยู่ด้วยปรมัตถธรรม 1:56:46
........20 มิ.ย. 34 (5) คุณของพระธรรม 1:41:14
474 7 ก.พ. 34 (1) การดำเนินชีวิตด้วยธรรมะของคนในมัชฉิมวัย 0:48:49
........8 ก.พ. 34 (2) การดำเนินชีวิตด้วยปัญญาของคนในมัชฉิมวัย 0:59:20
........9 ก.พ. 34 (3) การดำเนินชีวิตของคนในปฐมวัย 0:44:53
475 25 ธ.ค. 35 พระคุณของแม่ 0:37:45
476 14 ธ.ค. 35 พระพุทธองค์ยังทรงรอเราอยู่ 0:56:35
477 19 ธ.ค. 35 สุดยอดความถูกต้อง คือ นิพพาน 0:52:55
478 27 ธ.ค. 35 นิพพานอย่างของพระพุทธเจ้า (โดยสังเขป) 0:54:42

481 อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๓๒
........17 ส.ค. 32 (1) ธรรมะกับคนเรา 0:55:50
........18 ส.ค. 32 (2) ขันธ์ห้า 0:59:51
........19 ส.ค. 32 (3) อารมณ์ทั้งหลายเป็นเพียงมโนภาพของจิต 1:14:58
482 อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๓๓
........19 ส.ค. 33 (1) "ชีวิตที่มีพื้นฐาน, สิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิต" 1:38:22
........22 ส.ค. 33 (2) การควบคุมกระแสแห่งชีวิต 1:37:49
........24 ส.ค. 33 (3) เรื่องสุดท้ายของการประพฤติพรหมจรรย์ คือ นิพพาน 1:27:46
483 30 เม.ย. 32 (1) แผนการของชีวิต 1:05:15
........1 พ.ค. 32 (2) จุดมุ่งหมายของชีวิต (ความไม่เห็นแก่ตัว) 1:03:33
........2 พ.ค. 32 (3) สัจจะของชีวิต (ความไม่ใช่ตัว) 1:09:52
484 8 เม.ย. 34 อบรมสามเณรบวชภาคฤดูร้อน
........การพัฒนาชีวิตแบบชาวพุทธ 1:45:00
485 10-14 ก.พ. 36 (1) ประมวลรูปแบบแห่งสากลพรหมจรรย์ : ประมวลแห่งพรหมจรรย์ 1:16:15
........10-14 ก.พ. 36 (2) ประมวลรูปแบบแห่งสากลพรหมจรรย์ : ฉันทมูลกา 1:41:45
........10-14 ก.พ. 36 (3) ประมวลรูปแบบแห่งสากลพรหมจรรย์ : มนสิการสัมภวา 1:01:55
........10-14 ก.พ. 36 (4) ประมวลรูปแบบแห่งสากลพรหมจรรย์ : ผัสสสมุทยา 1:25:09
........10-14 ก.พ. 36 (5) ประมวลรูปแบบแห่งสากลพรหมจรรย์ : สมาธิปมุขา 0:22:25
486 10 มี.ค. 30
........(1) ก ข ระดับศีลธรรม 1:18:16
........(2) บทกลอน ก ข ระดับศีลธรรม 0:06:39
487 11 มี.ค. 36 ทำไมจึงปฏิบัติวิปัสสนาไม่สำเร็จ 1:01:23
488 27 ก.พ. 36 สถาบันของพระพุทธเจ้า 0:48:05