สวนโมกขพลาราม
ธรรมโฆษณ์
โดยท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ชุดเทปโรงหนัง ตู้ 5
รหัสแลก ชื่อเรื่อง / ชุด ประเภท รายละเอียด ระยะเวลา วันที่แสดง
5101 ชุด "คู่มือที่จำเป็นจะต้องมีในการศึกษาและปฏิบัติธรรม" 18 ก.ค. 30 - 23 เม.ย. 31
..........สิ่งแรกที่ต้องรู้จักนั้นคือความทุกข์ 1:36:46
..........การหมดความเห็นแก่ตัวคือหมดทุกข์ 1:14:33
..........ชีวิตคือขันธ์ทั้งห้ามิใช่ตัวตน 1:46:55
..........คู่มือการปฏิบัติอานาปานสติอย่างสมบูรณ์(กายานุปัสสนา) 1:54:49
..........คู่มือการปฏิบัติอานาปานสติอย่างสมบูรณ์(เวทนานุปัสสนา) 1:01:04
..........คู่มือการปฏิบัติอานาปานสติอย่างสมบูรณ์(จิตตานุปัสสนา) 1:28:16
..........คู่มือการปฏิบัติอานาปานสติอย่างสมบูรณ์(ธัมมานุปัสสนา) 1:03:36
..........วิธีการใช้อานาปานสติให้เป็นประโยชน์แก่กิจการบ้านเรือน 0:47:24
..........การจัดการที่เหตุของสิ่งที่มีเหตุ(อย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้) 0:53:50
..........พระพุทธศาสนาทั้งกลม 1:30:14
..........อัสมิมานะ,ภพ,ชาติ,เป็นสิ่งที่ต้องรู้จัก 1:15:56
..........ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปตามกฏอิทัปปัจจยตา 0:47:54
..........มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา ข้อ ๑-๒๐ 1:15:53
..........มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา ข้อ ๒๑-๔๐ 1:06:35
..........มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา ข้อ ๔๑-๖๐ 1:52:19
..........มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา ข้อ ๖๑-๘๐ 1:48:52
5102 ชุด "คู่มือพุทธศาสนา" 5 ม.ค. - 30 มี.ค. 28
..........ข้อความเบื้องต้นของคู่มือพุทธศาสนา ตอน ๑ 1:36:26 5 ม.ค. 28
..........ข้อความเบื้องต้นของคู่มือพุทธศาสนา ตอน ๒ 1:41:08 12 ม.ค. 28
..........ข้อความเบื้องต้นของคู่มือพุทธศาสนา ตอน ๓ 1:14:04 19 ม.ค. 28
..........ข้อความเบื้องต้นของคู่มือพุทธศาสนา ตอน ๔ 1:32:29 26 ม.ค. 28
..........คู่มือศึกษาการปฏิบัติในพุทธศาสนา ตอน ๑ 1:06:38 16 มี.ค. 28
..........คู่มือศึกษาการปฏิบัติในพุทธศาสนา ตอน ๒ 1:21:34 23 มี.ค. 28
..........คู่มือศึกษาในส่วนปฏิเวธ 1:33:53 30 มี.ค. 28
..........คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา ตอน ๑ 1:36:48 2 ก.พ. 28
..........คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา ตอน ๒ 1:27:53 9 มี.ค. 28
..........คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา ตอน ๓ 1:08:21 16 มี.ค. 28
..........คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา ตอน ๔ 1:28:51 24 มี.ค. 28
..........คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา ตอน ๕ 1:41:27 2 ก.พ. 28
..........คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา ตอน ๖ 1:05:12 9 มี.ค. 28
5103 ชุด "ชีวิตโวหาร" 2 ม.ค. - 27 มี.ค. 25
..........ชีวิตคือการลงทุนเพื่อผลอันสูงสุด 1:07:08 2 ม.ค. 25
..........ธรรมชาติแห่งชีวิต 1:14:35 2 ม.ค. 25
..........ธรรมชาติแห่งชีวิตคือกระแสการพัฒนา 1:16:42 2 ม.ค. 25
..........การขาดทุนกำไรที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 1:20:52 2 ม.ค. 25
..........ชีวิตที่ไม่เสียชาตเกิด 1:39:59 27 ก.พ. 25
..........อุตสาหกรรมสัมมัตตา 1:53:38 27 ก.พ. 25
..........ปัจจัยสำคัญแห่งชีวิตโวหาร 1:15:45 27 ก.พ. 25
..........ธรรมพัฒนาคนจากปุถุชนเป็นพระอริยเจ้า 1:28:02 27 ก.พ. 25
..........การพัฒนาชีวิตด้วยพระไตรลักษณ์ 1:22:08 27 ก.พ. 25
..........ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาด้วยการมีธรรมะ 1:17:27 27 ก.พ. 25
..........การพัฒนาชีวิตด้วยพระไตรลักษณ์(ต่อจากครั้งที่ ๙) 1:22:31 13 มี.ค. 25
..........การพัฒนาชีวิตด้วยพระไตรลักษณ์(ต่อ) 1:20:24 20 มี.ค. 25
..........ปริโยสานแห่งชีวิต 1:35:59 27 มี.ค. 25
5104 ชุด "ธรรมชีวี" 7 ก.ค. - 6 ต.ค. 27
..........สังคมธรรมชีวีเพื่อประโยชน์อะไร 1:44:16 7 ก.ค. 27
..........ความหมายของคำว่าธรรมะในธรรมชีวี 1:06:52 14 ก.ค. 27
..........ความหมายของคำว่าธรรมชีวี 1:39:26 21 ก.ค. 27
..........ธรรมชีวีในระดับสูงสุด 1:45:40 28 ก.ค. 27
..........ธรรมชีวีกับปัญหาเรื่องกิน กาม เกียรติ 1:20:21 4 ส.ค. 27
..........ธรรมชีวีกับความเป็นฆราวาส 1:20:40 11 ส.ค. 27
..........ธรรมชีวีกับชีวิตแห่งอาศรมทั้งสี่ 1:29:39 18 ส.ค. 27
..........ธรรมชีวีกับครูผู้สร้างโลก 1:20:26 8 ก.ย. 27
..........การดำรงชีวิตอย่างครูนั่นแหละคือธรรมชีวีชั้นครู 1:14:53 15 ก.ย. 27
..........ยุวชนที่พึงประสงค์คือยุวชนธรรมชีวี 1:13:16 22 ก.ย. 27
..........ประมวลเรื่องธรรมชีวี 1:20:10 6 ต.ค. 27
5105 ชุด "ธรรมะกับสัญชาตญาณ" 4 ม.ค. - 9 มี.ค. 29
..........สัญชาตญาณกับธรรมชาติแห่งความเป็นมนุษย์ 1:05:38
..........โครงสร้างของสัญชาตญาณ 1:12:30
..........โครงสร้างของสัญชาตญาณ(ต่อ) 1:34:05
..........สัญชาตญาณกับกิเลส 1:32:25
..........สัญชาตญาณกับกิเลส(ต่อ) 2:11:06
..........สัญชาตญาณกับโพธิ 1:33:55
..........การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอานาปานสติ 1:37:33
..........การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอานาปานสติ(ต่อ) 1:49:00
..........การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอุปการธรรม 1:15:28
..........การใช้สัญชาตญาณที่พัฒนาแล้วในการทำประโยชน์ 1:29:33
..........การดำรงชีวิตที่เป็นการควบคุมสัญชาตญาณอยู่ในตัว 1:28:40
..........การปฏิบัติที่เพิกถอนสัญชาตญาณ 1:25:58
..........ภาวจิตเมื่ออยู่เหนือสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวง 1:14:10
5106 "ชุด "ธรรมะคำเดียว" 6 เม.ย. - 27 เม.ย. 28
..........จตุราริยสัจจ์ 1:20:10 6 เม.ย. 28
..........มรรค 1:15:58 13 เม.ย. 28
..........ธรรมชาติ 0:55:23 20 เม.ย. 28
..........ว่าง 1:22:09 27 เม.ย. 28
5107 ชุด "ธรรมะคือสิ่งพัฒนาชีวิต" 24 ม.ค. - 28 มี.ค. 30
..........ข้อควรทราบทั่วๆไปเกี่ยวกับชีวิต 1:46:47
..........ชีวิตขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อม 1:32:56
..........คุณค่าของชีวิตกับสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิต 1:15:53
..........กระแสแห่งชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องรู้จัก 1:09:31
..........การพัฒนาสัญชาตญาณแห่งชีวิต 1:52:35
...........เราจะได้อะไรจากการพัฒนาชีวิต 1:24:18
..........ชีวิตพื้นฐานกับชีวิตสุดยอด 1:28:47
..........ชีวิตเย็น 1:21:16
..........ชีวิตสังขตะและชีวิตอสังขตะ 1:16:34
..........สรุปสัจจะเกี่ยวกับชีวิต 1:54:23
5108 ชุด "ธรรมะโดยหลักพื้นฐาน" 15 มิ.ย. - 28 ก.ย. 28
..........สิ่งที่เรียกว่าชีวิต 0:53:21
..........ธรรมชาติโดยหลักพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ 1:09:55
..........ปัญหาพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ 1:16:27
..........การดำรงชีวิตที่ถูกต้อง 1:21:46
..........จิตตภาวนาทุกรูปแบบ 1:25:09
..........ตัวตนและมิใช่ตัวตน 0:58:26
..........สันติสุขส่วนบุคคลและสันติภาพแห่งสังคม 1:21:42
..........ตรงไปยังหัวใจของธรรมะ 1:15:08
..........การออกมาเสียจากวัตถุนิยม 1:17:40
..........การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา 1:14:46
..........การมีธรรมะในชีวิตประจำวัน 1:25:50
..........การช่วยผู้อื่นให้มีธรรมะ 1:28:45
5109 ชุด "ธรรมะในฐานะวิทยาศาสตร์" 7 ก.ค. - 29 ก.ย. 22
..........หลักเกณฑ์ทั่วไปของวิทยาศาสตร์ 1:25:56
..........ธรรมะมีความเป็นวิทยาศาสตร์ทุกรูปแบบ 1:12:02
..........ธรรมะไม่มีอะไรเป็นความลับ 1:08:52
..........โครงสร้างของสิ่งที่เรียกว่าชีวิต 1:33:35
..........สิ่งลึกลับที่ต้องทำให้กลายเป็นสิ่งลึกซึ้ง 1:22:27
..........ความลับของอายตนะเป็นสิ่งที่ต้องเปิดเผย 1:25:27
..........ความลับของอายตนะเป็นสิ่งที่ต้องเปิดเผย(ต่อ) 1:19:02
..........เบญจขันธ์เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรู้จัก 1:42:21
..........เบญจขันธ์เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรู้จัก 0:59:56
..........เบญจขันธ์เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรู้จัก 1:15:57
..........หลักที่เป็นกฏเกณฑ์ของธรรมชาติเกี่ยวกับขันธ์ห้า 1:20:42
..........การเกิดแห่งอุปาทานขันธ์ 1:11:21
..........ขันธ์ห้าในฐานะที่เป็นโครงสร้างที่จำเป็นของชีวิตตามธรรมชาติ 0:44:42
5110 ชุด "ธรรมะเล่มน้อย" 1 ม.ค. - 26 มี.ค. 26
..........ภาวะธรรมดาแห่งชีวิตมนุษย์ 1:31:54 1 ม.ค. 26
..........จิตตภาวนาคือชีวิตพัฒนา 1:48:27 8 ม.ค. 26
..........ผลของจิตตภาวนาคือมรรคผลนิพพาน 1:21:34 15 ม.ค. 26,22 ม.ค. 26
..........ผลของจิตตภาวนาคือมรรคผลนิพพาน 1:29:39 15 ม.ค. 26,22 ม.ค. 26
..........จิตตภาวนาในแง่ของไสยศาสตร์ 1:48:44 12 มี.ค. 26
..........แนวสังเขปทั่วไปของการพัฒนา 1:50:46 5 ก.พ. 26
..........ปริทรรศน์แห่งชีวิตในทุกแง่มุม 1:55:17 12 ก.พ. 26
..........พฤกษาแห่งชีวิตชนิดสมบูรณ์แบบ 1:41:40 19 ก.พ. 26
..........อะไรๆในชีวิตสักแต่ว่าเป็นเรื่องของจิตสิ่งเดียว 1:47:53 5 มี.ค. 26
..........อะไรๆก็เป็นสักแต่ว่าธาตุ 1:17:11 12 มี.ค. 26
..........สังขารและวิสังขาร 1:24:32 19 มี.ค. 26
..........สรุปความธรรมเล่มน้อย 1:25:24 26 มี.ค. 26
5201 ชุด "ปกิณณกธรรมบรรยาย" 3 เม.ย. - 26 มิ.ย. 25
..........หลุดพ้นเสียจากความหลุดพ้น 1:01:36
..........ความสุขแท้เมื่อสิ้นสุดแห่งความสุข 1:06:59
..........บุญแท้เมื่อหมดความรู้สึกว่าอยากมีบุญ 1:01:14
..........ธรรมะสูงสุดเมื่อไม่ยึดถือธรรมะ 0:53:03
..........ภาวะสูงสุดคือภาวะไม่ยึดมั่นในตัวตน 1:18:06
..........รู้จักตนต่อเมื่อเห็นความไม่มีตน 1:28:45
..........ช่องที่ไม่มีรู ประตูที่ไม่มีช่อง 0:51:34
..........กูซึ่งไม่มีตัวตน 1:35:40
..........การหลุดพ้นที่แท้จริงไม่มีตัวผู้หลุดพ้น 1:32:15
..........ทุกอย่างเป็นเพียงความรู้สึกของจิตใจ 1:12:10
..........ถ้าจิตไม่เกิดตัวกูก็ไม่มีปัญหา 1:07:50
..........ความรู้และความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกับของเรา 1:10:35
5202 ชุด "ปรมัตถสภาวธรรม" 6 ม.ค. - 31 มี.ค. 26
..........ข้อควรทราบก่อนเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธาตุ 2:05:57 6 ม.ค. 26
..........ข้อควรทราบก่อนเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธาตุ(ต่อ) 1:02:49 13 ม.ค. 26
..........ธาตุเกี่ยวข้องกันจนถึงความดับทุกข์ 1:28:34 20 ม.ค. 26
..........ความเนื่องกันระหว่างกลุ่มธาตุ 1:31:39 27 ม.ค. 26
..........ลักษณะอาการที่ธาตุปรุงแต่งสิ่งทั้งปวง 1:25:55 3 ก.พ. 26
..........หลักปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธาตุ 1:41:47 10 ก.พ. 26
..........พระอรหันต์กับสิ่งที่เรียกว่าธาตุ อายตนะ ขันธ์ 1:28:45 10 ก.พ. 26
..........ธาตุที่อยู่ในรูปอายตนะ 1:38:24 24 ก.พ. 26
..........ความสำคัญของการสัมผัสทางอายตนะ 1:30:07 3 มี.ค. 26
..........อายตนะสัมผัสให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ 1:31:57 10 มี.ค. 26
..........อาการที่เกิดได้และเกิดไม่ได้แห่งปัญจุปาทานขันธ์ 1:34:16 17 มี.ค. 26
..........ภาวะพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่าคน 1:34:21 24 มี.ค. 26
..........ประโยชน์แห่งการเข้าถึงปรมัตถสภาวธรรม 2:02:05 31 มี.ค. 26
5203 ชุด "ปัญหาแห่งมนุษยภาพ" 3 ม.ค. - 28 ม๊.ค. 24
..........สิ่งประเล้าประโลมใจในฐานะเป็นปัจจัยที่ห้า 1:26:44 3 ม.ค. 24
..........ความแน่ใจในสิ่งทีถือเอาเป็นที่พึ่ง 1:07:51 3 ม.ค. 24
..........ความรู้สึกแห่งมิตรภาพ 1:00:45 3 ม.ค. 24
..........ความถูกต้องแห่งไตรทวาร 1:05:51 3 ม.ค. 24
..........ความรู้ที่เพียงพอตามที่สมควรจะรู้ 1:36:12 31 ม.ค. 24
..........ความมีผู้นำทางวิญญาณ 1:26:54 21 ก.พ. 24
..........ความมีสุขภาพอนามัยทางจิต 1:31:44 21 ก.พ. 24
..........ความมีอาหารใจหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอ 1:14:39 28 ก.พ. 24
..........ความมีนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบ 1:24:54 7 มี.ค. 24
..........การรู้จักใช้สัญชาตญาณแห่งความกลัว 1:34:26 7 มี.ค. 24
..........ความมีวิญญาณแห่งการต่อสู้ 1:24:23 14 มี.ค. 24
..........การบำเพ็ญบารมีที่ถูกแนวทาง 1:43:18 21 มี.ค. 24
..........ความมีจุดมุ่งต่อที่สุดทุกข์อยู่ตลอดเวลา 1:05:01 28 มี.ค. 24
5204 ชุด "พุทธธรรมประยุกต์" 7 เม.ย. - 30 มิ.ย. 27
..........สิ่งที่ ต้องรู้จักก่อนสิ่งใดในชีวิตประจำวัน 1:09:35
..........สิ่งที่ต้องรู้จักต่อจากนิวรณ์ คือ กิเลส และ อนุสัย 1:27:35
..........สิ่งที่ต้องรู้จักเป็นสิ่งที่สามต่อจากกิเลส คือ กรรม และการเกิดกรรม 1:08:20
..........สิ่งที่ต้องรู้จักเป็นสิ่งที่สี่ คือ ทุกข์ 1:11:47
..........การดับทุกข์ และวิธ๊ประยุกต์ 1:38:06
..........ความสิ้นกรรมและไวพจน์ของพระนิพพาน 1:14:41
..........นิพพาน จุดหมายปลายทางของพุทธธรรมประยุกต์ 1:51:07
..........พระอรหันต์ในฐานะผู้ประสบความสำเร็จแห่งพุทธธรรมประยุกต์ 2:04:47
..........พระเสขะและบุถุขนคือผู้ที่ยังต้องมีพุทธธรรมประยุกต์ 1:29:07
..........ประมวลธรรมประยุกต์สงเคราะห์ 1:19:16
..........ประมวลธรรมประยุกต์สงเคราะห์(ต่อ) 1:26:02
..........ธรรมประยุกต์สำหรับชาวบ้านทั่วไป 1:37:14
..........ธรรมะประยุกต์ในระดับชาติ-ระดับโลก 1:42:08
5205 ชุด "พุทธวิธีชนะความทุกข์" 5 มี.ค. - 28 มิ.ย. 29
..........ทำไมจึงเป็นทุกข์ 1:11:16
..........การดับทุกข์ที่มีอยู่ในการดำรงชีวิต 1:28:53
..........การดับทุกข์ที่มีอยู่ในการดำรงชีวิตผิด 1:23:45
..........การดับทุกข์อันเกิดจากนิวรณ์ กิเลส รบกวน 1:50:05
..........การดับทุกข์อันเกิดจากธรรมชาติที่ไร้เจตนา 1:05:36
..........กิเลสกับความสิ้นกิเลส 1:18:24
..........การมีธรรมะในชีวิตประจำวัน 1:03:29
..........พุ่งตรงไปยังพระพุทธเจ้ากันเถิด 1:17:28
5206 ชุด "ภาษาคน - ภาษาธรรม" 4 เม.ย. - 4 ก.ค. 30
..........ภาษาคน-ภาษาธรรม คำสามัญทั่วๆไป ตอนที่ ๑ 1:42:29
..........ภาษาคน-ภาษาธรรม คำสามัญทั่วๆไป ตอนที่ ๒ 1:37:40
..........ภาษาคน-ภาษาธรรม คำสามัญทั่วๆไป ตอนที่ ๓ 1:10:52
..........ภาษาคน-ภาษาธรรม คำสามัญทั่วๆไป ตอนที่ ๔ 1:51:35
..........ภาษาคน-ภาษาธรรม คำสามัญทั่วๆไป ตอนที่ ๕ 1:06:16
..........ภาษาคน-ภาษาธรรม คำลำดับอักษร ตอนที่ ๑ 1:18:44
..........ภาษาคน-ภาษาธรรม คำลำดับอักษร ตอนที่ ๒ 1:39:55
..........ภาษาคน-ภาษาธรรม คำลำดับอักษร ตอนที่ ๓ 1:44:50
..........ภาษาคน-ภาษาธรรม คำลำดับอักษร ตอนที่ ๔ 2:07:33
5207 ชุด "ศิลปแห่งการครองชีวิต" 5 เม.ย. - 15 พ.ค. 23
..........ปรมัตถศิลป์แห่งการครองชีวิตตามทัศนของชาวพุทธ 1:18:14 5 เม.ย. 23
..........ชีวิตในฐานะเป็นวัตถุแห่งศิลป์ 1:12:40 12 เม.ย. 23
..........ศิลปแห่งการมีชีวิตอยู่เหนือปัญหา 1:42:39 19 เม.ย. 23
..........ศิลปแห่งการมีชีวิตอยู่ในโลก 1:45:44 26 เม.ย. 23
..........อัฏฐังคิกมรรคยอดศิลปะแห่งการครองชีวิต 1:26:19 10 พ.ค. 23
..........ศิลปแห่งการใช้สติในทุกกรณี 1:32:46 17 พ.ค. 23
..........ศิลปแห่งการดูด้วยยถาภูตสัมมัปปัญญา 1:26:20 7 มิ.ย. 23
..........ศิลปแห่งการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัว 1:07:45 14 มิ.ย. 23
..........ศิลปแห่งการอยู่กับนิพพานในชีวิตประจำวัน 1:35:53 21 มิ.ย. 23
..........ศิลปแห่งการอยู่เหนือกรรมและการสิ้นกรรม 1:28:18 28 มิ.ย. 23
..........ศิลปแห่งการเป็นอยู่ด้วยจิตว่าง 1:35:48 1 พ.ค. 23
..........ศิลปแห่งการใช้เคล็ดจากหัวใจของพระธรรม 1:46:06 15 พ.ค. 23
5208 ชุด "สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู" 7 ม.ค. - 31 มี.ค. 27
..........ทำไมจึงต้องมีจิตตภาวนา 1:31:42
..........ข้อควรทราบก่อนการลงมือปฏิบัติ 1:32:26
..........วิปัสสนาระบบลัดสั้น สำหรับคนทั่วไป 1:40:57
..........การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน 1:09:02
..........การปฏิบัติในอิริยาบถยืน 0:39:36
..........การปฏิบัติในอิริยาบถนอน และอื่นๆ 1:51:18
..........สรุบโครงร่างและการปฏิบัติในผลนั้น 1:32:17
..........การปฏิบัติเพื่อความมีจิตว่าง 1:07:00
..........การปฏิบัติเพื่อเห็นตถตา 1:19:03
..........การเห็นเป็นสักว่าธาตุ(ตามธรรมชาติ) 1:08:10
..........การเห็นความเป็นอิทัปปัจยตา 1:26:24
..........ธรรมะสัจจะของสมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู 1:46:46
5209 ชุด "สันติภาพของโลก" 5 ก.ค. - 27 ก.ย. 29
..........ทำไมจึงปรารถเรื่องสันติภาพ 1:18:03
..........สิ่งที่เรียกว่าวิกฤตการณ์ 1:20:57
..........เหตุให้เกิดวิกฤตการณ์ 1:20:46
..........สิ่งที่เรียกว่าสันติภาพ 1:38:13
..........เหตุให้เกิดสันติภาพ(สัมมาทิฏฐิ,สัมมาสังกัปปัปะ) 1:59:00
..........เหตุให้เกิดสันติภาพ(สัมมาวาจา,กัมมันตะ,อาชีโว) 1:39:53
..........เหตุให้เกิดสันติภาพ(สัมมาวายามะ) 1:46:46
..........เหตุให้เกิดสันติภาพ(สัมมาสติ) 1:21:40
..........เหตุให้เกิดสันติภาพ(สัมมาสมาธิ) 1:39:10
..........เหตุให้เกิดสันติภาพ(สัมมาญาณะ) 1:32:21
..........เหตุให้เกิดสันติภาพ(สัมมาวิมุตติ) 1:28:14
..........เหตุให้เกิดสันติภาพ(สัมมาวิหาโร) 1:51:27
..........จนกว่าโลกจะมีสันติภาพ 1:53:10
5210 ชุด "สัมมัตตานุภาพ" 4 ก.ค. - 26 ก.ย. 24
..........อานุภาพแห่งความถูกต้อง 1:47:39 4 ก.ค. 24
..........ความถูกต้องของความเป็นมนุษย์ 1:22:05 11 ก.ค. 24
..........ความถูกต้องของความเป็นสัตว์สังคม 1:27:52 18 ก.ค. 24
..........ความถูกต้องของความเป็นพุทธบริษัท 1:53:59 25 ก.ค. 24
..........ความถูกต้องของพระธรรม 1:44:34 1 ส.ค. 24
..........ความถูกต้องแห่งการตอบสนองของมนุษย์ต่อธรรม 1:21:17 8 ส.ค. 24
..........ความถูกต้องแห่งการเดินตามทางของพระธรรม 1:19:57 15 ส.ค. 24
..........ความถูกต้องของตัวทางเดิน 1:35:56 22 ส.ค. 24
..........ความถูกต้องของอิทัปปัจจยตา 1:12:47 29 ส.ค. 24
..........ความถูกต้องของสามัญลักษณะ 1:24:20 5 ก.ย. 24
..........ความถูกต้องของอริยสัจจตถา 1:16:17 12 ก.ย. 24
..........ความถูกต้องของจุดหมายปลายทาง 1:27:22 19 ก.ย. 24
..........ความถูกต้องของทุกเรื่องในชีวิตของมนุษย์เรา 1:47:59 26 ก.ย. 24
5301 ชุด "ธรรมปาฏิโมกข์" 3 ส.ค. 21 - 28 ก.ย. 24
..........พระรัตนตรัย (ไม้อิงสามขา) 1:28:52
..........ศาสตราสามอัน 1:00:38
..........โจรฉกรรจ์สามก๊ก 0:48:29
..........ป่ารกสามดง 0:53:52
..........เวียนวงสามวน 0:46:56
..........ทุกข์ทนทั้งสามโลก 1:00:06
..........เขาโคกสามเนิน 1:07:23
..........ทางห้ามเดินสองแพร่ง 0:48:25
..........มดแมลงห้าตัว 1:09:19
..........มารที่น่ากลัวห้าตน 1:06:42
..........บ่วงคล้องคนหกบ่วง 1:16:57
..........เหตุแห่งสิ่งทั้งปวงหกตำแหน่ง 1:07:17
..........แหล่งแห่งอบายสี่ขุม 0:55:30
..........สิ่งที่ต้องควบคุมสามจุด 1:09:16
..........หนทางแห่งวิมุติมีองค์ประกอบแปดองค์ 1:28:27
..........วัตถุที่พึงประสงค์สองสถาน 1:10:46
5302 ชุด "สิ่งสำคัญที่พากันมองข้าม" 7 เม.ย. - 30 มิ.ย. 22
..........โลกมนุษย์จะสิ้นสุดมนุษย์ธรรม 0:58:10
..........โลกพระศรีอาริย์อยู่แค่ปลายจมูก 1:10:33
..........การทำภาวนา 1:36:41
..........ชีวิตโดยพื้นฐาน 1:31:33
..........ความรักผู้อื่น 1:06:23
..........ตถตา ความเป็นเช่นนั้นเอง 1:34:34
..........พระธรรมนั่นแหละคือ พระเจ้า 1:15:47
..........หลักพื้นฐานทางศาสนาสำหรับเยาวชน 1:33:43
..........ธรรมกามยตา( ความกระหายต่อพระธรรม) 1:04:06
..........พ่อ แม่ สมบูรณ์แบบ 1:04:04
..........ความรักดี 0:47:39
..........ความมีจุดหมายปลายทาง 1:03:15
5303 ชุด "หลักพระพุทธศาสนาที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่" 3 ก.ค. - 25 ก.ย. 25
..........อิทัปปัจจยตาในฐานะสิ่งสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนา 1:41:47
..........จิตว่างหรือสุญญตาวิหารจำเป็นสำหรับมนุษย์ ครั้งที่ ๑ 0:58:26
..........จิตว่างหรือสุญญตาวิหารจำเป็นสำหรับมนุษย์ ครั้งที่ ๒ 1:21:58
..........สันโดษไม่เป็นอุปสรรคแก่การพัฒนา 1:10:45
..........การอยู่ด้วยปัจจุบันไม่มีอดีตไม่มีอนาคต 1:07:36
..........สิ่งที่เรียกว่าการเกิด 1:10:50
..........สิ่งที่เรียกว่าพระเจ้า 1:13:15
..........นิพพานในทุกแง่ทุกมุม 1:11:51
..........สิ่งที่เรียกว่า สังสารวัฏฏ์ 1:26:19
..........สิ่งที่เรียกว่า โลกและธรรม 1:17:23
..........พุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์ 1:37:21
5304 ชุด "อะไรคืออะไร" 1 เม.ย. - 24 มิ.ย. 21
..........การศึกษาคืออะไร 1:53:55
..........การงานคืออะไร 1:25:18
..........การสังคมคืออะไร 1:14:29
..........ศาสนาคืออะไร 1:36:42
..........การทำบุญสุนทรทานคืออะไร 1:03:44
..........ชีวิตคืออะไร 1:08:12
..........ทรัพย์สมบัติคืออะไร 1:01:01
..........เศรษฐกิจคืออะไร 1:00:23
..........หัวใจของพระพุทธศาสนาคืออะไร 1:43:05
..........ตัวตนคืออะไร 1:32:01
..........การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร 1:05:38
..........สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร 1:04:57
..........การบวชคืออะไร 1:05:04
5305 ชุด "อานาปานสติบรรยาย" 3 ก.ค. - 25 ก.ย. 14
..........อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๑,๒ 1:34:48 3 ก.ค. 14
..........อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๓,๔ 2:10:13 3 ก.ค. 14
..........อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๔ 1:31:03 10 ก.ค. 14
..........อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๑-๔ 2:36:46 17 ก.ค. 14
..........อานาปานสติบรรยาย สรุปขั้นที่ ๑,๒,๓,๔ 1:37:35 31 ก.ค. 14
..........อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๕,๖,๗ 1:24:58 7 ส.ค. 14
..........อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๘ 1:10:28 11 ส.ค. 14
..........อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๙,๑๐ 1:46:17 21 ส.ค. 14
..........อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๑๑,๑๒,๑๓ 1:26:07 4 ก.ย. 14
..........อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๑๑,๑๒,๑๓,๑๔ 1:26:23 4 ก.ย. 14
..........อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๑๔ 1:13:46 11 ก.ย. 14
..........อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๑๕ 1:13:46 18 ก.ย. 14
..........อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๑๖ 1:53:43 25 ก.ย. 14
5306 ชุด "อตัมมยตา ชุดที่ ๑" 30 ก.ค. - 24 ต.ค. 31
..........ทำไมจึงต้องพูดเรื่องอตัมมยตา 1:02:46
..........อตัมมยตารวมเรื่องทุกเรื่องที่พุทธบริษัทควรจะรู้ 0:23:52
..........อตัมมยตารวมเรื่องทุกเรื่องที่พุทธบริษัทควรจะรู้(ต่อ) 1:01:55
..........กลิ่นไอของอตัมมยตาในธรรมทั้งปวง 1:24:39
..........อตัมมยตาในแง่ของภาษา 1:15:24
..........การมีและใช้อตัมมยตาในระดับโลกิยะ 1:21:32
..........อตัมมยตากับชีวิตประจำวันของผู้พัฒนา 1:07:57
..........อตัมมยตากับสันติภาพ 1:24:40
..........อตัมมยตาทำหน้าที่ในสัตตบทของสัตว์ทั้งหลาย 1:08:04
..........สหายธรรมของอตัมมยตา 0:55:11
..........อตัมมยตากับปัญหาของมนุษย์แห่งยุคปรมาณู 0:44:27
..........ปาฏิหาริย์แห่งอตัมมยตา 1:00:59
..........บทช่วยจำสำหรับเรื่องอตัมมยตา 2:14:12
5307 ชุด "อตัมมยตา ชุดที่ ๒" 25 มี.ค. - 13 พ.ค. 32
..........อานิสงค์ครอบจักรวาลของอตัมมยตา 1:01:21
..........อตัมมยตากับพระรัตนตรัย 0:58:58
..........อตัมมยตากับไตรสิกขา 0:50:48
..........อตัมมยตากับไตรสัทธรรม 1:03:54
..........อตัมมยตากับเด็กๆและยุวชน 1:24:02
..........อตัมมยตาทั้งเพื่อชาวบ้านและชาววัด 1:08:10
..........อตัมมยตามีได้ทุกสาขาอาชีพ 1:11:32
5308 ชุด "บรรยายเกี่ยวกับการเลิกอายุ" 3 มิ.ย. - 6 ส.ค. 32
..........การหลงรักอายุ 0:26:45 3 มิ.ย. 32
..........การหลงรักอายุ 1:02:57 10 มิ.ย. 32
..........การบ้า การหลง การเมาอายุ 1:11:00 17 มิ.ย. 32
..........การระแวง พิสูจน์อายุ 1:04:07 24 มิ.ย. 32
..........การรู้เท่าทันแล้วเยาะเย้ยอายุ 1:06:22 1 ก.ค. 32
..........การเลิกอายุนั้นคือการอยู่เหนืออำนาจของอายุ 1:06:35 8 ก.ค. 32
..........การหมดปัญหาเกี่ยวกับอายุ 1:03:39 15 ก.ค. 32
..........การเลิกอายุและการอยู่กับพระพุทธเจ้าพระองค์จริง 1:17:25 22 ก.ค. 32
..........เลิกอายุแล้วมาอยู่กับอตัมมยตา 1:01:23 29 ก.ค. 32
..........เลิกอายุแล้วอยู่เหนือปัญหาทุกปัญหา 0:48:21 5 ส.ค. 32
..........เลิกอายุแล้วอยู่เหนือโลกแห่งความเพ้อฝัน 1:01:10 19 ส.ค. 32
..........สรุปเรื่องการเลิกอายุ 1:03:08 26 ส.ค. 32
5309 ชุด "ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต (สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก)" 6 ม.ค. - 29 ก.ย. 33
..........พระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:10:02
..........พระรัตนตรัยที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:06:04
..........นิพพานที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:09:46
..........ธรรมโอสถที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:22:13
..........วิเวกเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันดิ้นรน 1:04:45
..........ธรรมะสองความหมาย (ความถูกต้อง ความดีงาม) 0:53:14
..........ปัจจัยที่ห้าที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:58:07
..........วิเวกที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:59:44
..........อัตตาที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:02:32
..........ความเมตตาอาทรที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:54:24
..........ศรัทธาที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:53:01
..........โรงเรียนที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:56:05
..........การให้ทานที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก 1:02:42
..........ขันตีที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:48:05
..........ครูของพระพุทธเจ้า 0:55:05
..........สุญญตาที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:54:24
..........อนุปุพพิกกถาที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:14:01
..........การเลิกอายุที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:16:29
..........สิ่งที่เรียกว่าอายุที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:01:06
..........พลังแห่งวิวัฒนาการที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:03:41
..........เดิมพันที่ท่านยังไม่รู้จัก 0:53:47
..........ความเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:07:27
..........กิเลสที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:16:32
..........ความเย็นที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:02:38
..........แม่ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:11:30
..........พระพุทธเจ้าสามพระองค์ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:05:47
..........พระพุทธเจ้าสามพระองค์ที่ท่านยังไม่รู้จัก(ต่อ) 0:47:37
..........ผู้บอกขุมทรัพย์ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:02:34
..........ที่ที่ท่านทุกคนจะต้องไปที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:04:08
..........การรับใช้พระศาสนาที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:03:31
..........ตัวกูซึ่งมิใช่ตัวกูของท่านเองที่ท่านยังไม่รู้จัก 1:05:32
5401 ชุด "ปทานุกรมธรรม" 6 มิ.ย. 17 - 9 ส.ค. 18
..........๓ ก กิน กาม เกียรติ ฯลฯ กดเวที 1:26:59
..........กตัตตากรรม ฯลฯ กรง 1:59:05
..........กรรมเก่า 0:48:29
..........กรรมนิโรธ 1:15:16
..........กรรมโยนิ 1:35:10
..........กรรมศรัทธา 1:33:34
..........กระต้อยติวิด 1:34:44
..........กองปัญญา 1:16:37
..........กัปป 1:34:33
..........ก สระอา 1:36:15
..........การละ ราคะ โทสะ โมหะ 1:49:44
..........การยืดยาวฝ่ายอนาคต 1:05:11
..........กิจของจิตนัยที่สอง 1:06:00
5402 ชุด "อิทัปปัจจยตา" 1 ม.ค. - 25 มี.ค. 15
..........อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นพุทธพจน์ที่ถูกมองข้าม 2:15:19
..........อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นวิชาหรือศาสตร์ทั้งปวง 2:05:31
..........อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นตัวเราในทุกความหมายทุกอริยาบถ 1:42:55
..........อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นพระเจ้า 1:36:24
..........อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นวิวัฒนาการทุกแขนงแห่งชีวิต 1:25:32
..........อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นธรรมทั้งปวงหรือทุกสิ่งรอบตัวเรา 1:34:37
..........อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นพระรัตนตรัยหรือไตรสิกขา 1:56:24
..........อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นสิ่งต่อรองเพื่อความเข้าใจระหว่างศาสนา 2:00:08
..........อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นสิ่งที่ฆราวาสต้องเรียนรู้และปฏิบัติ 3:12:53
..........อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นกฎเหนือกฎทั้งหลาย 1:42:24
..........อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นกฎแห่งกรรม, กรรม และกัมมักขัย 2:13:21
..........อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นกฎแห่งกรรม, กรรม และกัมมักขัย 1:50:41
..........อิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นปฏิจจสมุปบาทต่างๆแบบ 2:44:28
5403 ชุด "นวกานุศาสตร์ (อบรมพระภิกษุนวกะในพรรษา ปี 2514)" 12 ก.ค. - 15 ก.ย. 14
..........การบวช 1:07:09
..........การบวชคือการประพฤติพรหมจรรย์ 0:49:24
..........ความหมายของคำเกี่ยวกับการบวช 0:53:28
..........พระธรรมชาติ 0:52:30
..........กิจวัตรของพระธรรมชาติ 1:06:42
..........จุดมุ่งหมายของการบวช 0:53:26
..........จะเป็นพระให้ได้มากอย่างไร 0:59:08
..........จะเป็นพระให้ได้มากอย่างไร(ต่อ) 1:06:21
..........สงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีตรง 1:06:13
..........พ่อแม่เกิดเรามาเพื่อเป็นลูกของพระพุทธเจ้า 0:56:48
..........ถ้าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าต้องมองสิ่งๆอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้ามอง 0:58:09
..........ปาฏิหาริย์ 0:58:29
..........การเข้าถึงความจริงหรือธรรม 0:59:23
..........ธรรมะที่ลูกของพระพุทธเจ้าควรปฏิบัติ 1:01:59
..........เราต้องทำให้ถูกพระหฤทัยของพระพุทธเจ้า 0:55:23
..........ทุกเรื่องตั้งต้นมาจากเวทนา 1:08:12
..........ศึกษาพุทธศาสนาจากเวทนา 1:15:02
..........ศึกษาพุทธศาสนาอย่างวิทยาศาสตร์ เรื่องกรรม 1:02:24
..........ศึกษาพุทธศาสนาอย่างวิทยาศาสตร์ เรื่องกรรม ครั้งที่ ๒ 0:59:47
..........ศึกษาพุทธศาสนาอย่างวิทยาศาสตร์ เรื่องกรรม ครั้งที่ ๓ 1:00:59
..........โอวาทอุปสมบท 1:32:21
5404 ชุด "พุทธธรรมนำสุข (ปาฐกถาธรรมทางโทรทัศน์ฯ)" 26 เม.ย. 25 - 20 พ.ย. 27
...........ธรรมะคืออะไร 0:14:04
...........ธรรมะคือสิ่งที่สร้างสังคมมนุษย์ให้มีความสงบสุข 0:16:40
...........ธรรมะคือพระเจ้าผู้สร้างโลก 0:15:11
...........ธรรมะในสี่ความหมาย 0:15:55
...........หัวใจจริยธรรมห้าข้อ 0:15:42
...........ฆราวาสธรรมสี่ประการ 0:16:00
..........ทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่าง 0:15:13
..........ลูกหนูโง่ 0:15:33
..........ความสุข ความทุกข์ 0:15:37
..........ทำไมเราจึงไม่เห็นธรรม 0:15:45
..........เด็กที่ทิ้งพ่อแม่วิ่งตามโจรไป 0:16:12
..........นิพพานที่คนโง่ไม่รู้จัก 0:15:24
..........ธรรมสามารถแก้ปัญหาของโลกได้ทั้งหมด 0:16:17
..........ธรรมคือเรื่องของธรรมชาติ 0:15:34
..........หัวใจของธรรมะ พุทธศาสนา ธรรมชาติ 0:16:56
..........มีตัวตน หริอว่าไม่มีตัวตน 0:14:58
..........ธรรมะช่วยแก้ปัญหาการดำรงชีวิต 0:15:37
..........ธรรมะช่วยแก้ปัญหาสังคม 0:15:51
..........ธรรมะช่วยแก้ปัญหาอันเกิดจากธรรมชาติ 0:13:35
..........ธรรมะช่วยแก้ปัญหาอันเกิดจากกิเลส 0:17:02
..........เกิดมาทำไม 0:11:05
..........ยิ่งเจริญจะยิ่งวินาศถ้าขาดศีลธรรม 0:14:21
..........ธรรมะคือหน้าที่ 0:18:07
..........ปีใหม่ 0:15:51
..........ชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ 0:15:19
..........การเติมธรรมะลงในชีวิต 0:16:36
..........ชีวิตที่มีความสดชื่นเยือกเย็น 0:15:16
..........พวกเรายังใช้ชีวิตไม่สมค่าและศักดิ์ศรี 0:16:09
..........หนทางมีแต่ไม่เดิน 0:15:24
..........เห็นความเพลิดเพลินเป็นความสุข 0:16:34
..........ทำงานให้สนุกเหมือนผีเสื้อ 0:15:04
..........ชีวิตนี้ธรรมชาติสร้างมาดีแล้ว 0:15:59
..........การทำงานคือการแสดงความเป็นมนุษย์ 0:14:56
..........วัตถุเคารพคือเครื่องมือสำหรับทำงาน 0:14:46
..........เหงื่อคือน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ 0:16:30
..........พุทธบริษัทต้องทำงานสนุก 0:14:30
..........พุทธบริษัทต้องเป็นสนุกเมื่อกำลังทำงาน 0:16:31
..........ถ้ากินเก็บพอประมาณก็มีเหลือช่วยเพื่อนมนุษย์ 0:15:24
..........สิ่งที่ดีที่สุดที่ชาวพุทธควรได้รับ 0:16:06
..........ชัยชนะของมนุษย์ต่อความสุดโต่ง 0:13:54
..........ชัยชนะของมนุษย์ต่อภาวะแห่งความผิด 0:13:15
..........ชัยชนะของมนุษย์เหนือความทุกข์ 0:15:01
..........ชัยชนะของมนุษย์ต่ออวิชชา 0:14:59
..........พุทธธรรมจะนำสุขต้องรู้และปฏิบัติพุทธธรรม 0:13:41
..........พุทธธรรมจะนำสุขต้องยอมให้ธรรมะเผด็จการ 0:15:13
..........พุทธธรรมจะนำสุขต้องยอมให้ชีวิตนี้ประกอบไปด้วยธรรม 0:15:32
..........ต้องทำให้ถูกต้องกับอิทัปปัจจยตาปัจจุบัน 0:15:56
..........ความทุกข์เป็นสิ่งที่ดับได้หรือชีวิตเป็นสิ่งที่เย็นได้ 0:16:58
..........ระวังความเจริญทางวัตถุ 0:14:25
..........กามคุณเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทุกปัญหา 0:15:46
..........วิธีแก้ปัญหาทุกปัญหา 0:14:58
..........อมตธรรมมีได้ด้วยอิทัปปัจจยตา 0:15:41
..........อมตธรรมมีได้ด้วยอัฏฐังคิกมรรค 0:16:09
..........เราอยู่เหนือโลกได้ 0:13:43
..........อนัตตาฟังดูเหมือนว่าสอนให้ฆ่าตัวตาย 0:16:42
..........การประพฤติธรรมเป็นความสนุก 0:17:35
..........การประพฤติธรรมนำมาซึ่งสุขภาพ 0:14:21
..........ประพฤติธรรมแล้วมีชีวิตเย็น 0:17:02
..........ปีใหม่ต้องมีอะไรใหม่ 0:14:50
..........ชีวิตเป็นสิ่งที่เติมธรรมะลงไปได้ 0:15:00
..........ธรรมะเป็นสิ่งที่มีวิธีทำให้กลับมา 0:16:21
..........ธรรมะประยุกต์สำหรับชาวบ้านทั่วไป 0:15:53
..........ธรรมะมีอยู่แล้วในการทำหน้าที่ 0:13:07
..........เตรียมตัวในคราวจะสิ้นปี 0:15:34
..........เตรียมตัวมีศีลธรรมที่ยิ่งกว่าเก่า 0:14:48
..........เตรียมตัวมีพระเจ้ากันให้ถูกต้อง 0:15:42
..........เตรียมตัวเลื่อนชั้นแห่งจิตใจกันเถอะ 0:13:50
..........อาสาฬหบูชาปาฐกถา 0:30:36
..........ของขวัญในวันอาสาฬหบูชา 0:29:05
5405 ชุด "ศีลธรรมกลับมา (ปาฐกถาธรรมทางวิทยุฯ)" 9 มิ.ย. 21 - 21 มิ.ย. 24
..........ธรรมะทำไมกัน 0:30:57
..........ธรรมะโดยวิธีใดกัน 0:30:40
..........ธรรมะกับโลกจะไปด้วยกันได้หรือไม่ 0:29:21
..........ธรรมะในฐานะลัทธิการเมือง 0:29:42
..........ธรรมะในฐานะเป็นระบบเศรษฐกิจ 0:31:06
..........ธรรมะในฐานะเป็นระบบการศึกษา 0:31:13
..........ธรรมะในฐานะเป็นระบบการดำเนินชีวิต 0:29:50
..........ธรรมะในฐานะเป็นระบบการพัฒนามนุษย์ 0:29:33
..........ธรรมะในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ไทย 0:30:13
..........ธรรมะในฐานะที่เป็นตัวแทนของศาสนา 0:29:38
..........ธรรมะในฐานะเป็นสิ่งที่หายไปจากระบบการศึกษา 0:30:35
..........ธรรมะในฐานะที่เป็นหน้าที่รีบด่วนของมนุษย์แห่งยุคปัจจุบัน 0:31:36
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรีบกลับมา 0:29:38
..........ธรรมะในฐานะเป็นสิ่งที่มีวิธีทำให้กลับมา 0:29:53
..........ธรรมะในฐานะที่เป็นหน้าที่รีบด่วนของมนุษย์แห่งยุคปัจจุบัน 0:31:34
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องศึกษาทั้งอย่างมีตัวตนและไม่มีตัวตน 0:31:12
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องมี มิใช่เพียงแต่เรียนรู้ 0:30:27
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ให้เกิดบุญกุศลอันแท้จริง 0:31:26
..........ธรรมะในฐานะที่เป็นพระเจ้า 0:30:20
..........ธรรมะในฐานะที่เป็นดวงวิญญาณแห่งประชาธิปไตย 0:29:57
..........ธรรมะในฐานะเครื่องมือแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 0:31:05
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่โลกสำนึกพระคุณน้อยเกินไป 0:30:34
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการความคงเส้นคงวา 0:27:53
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการความถูกฝาถูกตัว 0:29:38
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการความมีหัวมีหาง 0:29:23
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการควบคุมคางควบคุมคอ 0:29:33
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการการถอนตอแล้วลงหลัก 0:30:42
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรู้ว่ากงจักรหรือดอกบัว 0:29:31
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรู้ว่ากิเลสเป็นตัวธรรมะเป็นตน 0:28:40
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรู้ว่าเกิดมาเป็นเพียงคนยังมิใช่มนุษย์ 0:30:22
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรู้ว่าถ้าเป็นชาวพุทธก็หมดปัญหา 0:31:32
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรู้ว่าปัญญาต้องคู่กับสติ 0:29:24
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรู้ว่าทิฏฐิต้องเป็นสัมมา 0:28:18
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรู้ว่าวิชชาต้องส่องแสง 0:30:07
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรู้ว่าการลงแรงต้องคุ้มค่า 0:31:01
..........ธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องรู้ว่าศีลธรรมกลับมาโลกาสงบเย็น 0:28:47
5406 ชุด "ปรมัตถธรรมกลับมา (ปาฐกถาธรรมทางวิทยุฯ)" 19 ก.ค. 24 - 21 ธ.ค. 29
..........ปรมัตถธรรมกลับมาโลกาสว่างไสว 0:30:52
..........ปรมัตถธรรมหมดไปจิตใจมืดมน 0:28:51
..........มัวเป็นแต่คนมนุษย์ก็ไม่มี 0:28:02
..........ศีลธรรมดีคนก็กลายเป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งหมด 0:30:34
..........ศีลธรรมถอยถดต้องเพิ่มปรมัตถธรรม 0:30:37
..........คนทำบาปกรรมเพราะขาดสัมมาทิฏฐิ 0:29:52
..........คนมีสติย่อมดำริโดนแนวแห่งปรมัตถ์ 0:28:43
..........ถ้าจะให้รวบรัดต้องเริ่มที่รากฐาน 0:30:41
..........การทำงานคือการปฏิบัติธรรม 0:30:58
..........ถ้าจะให้เย็นฉ่ำต้องมีการลดแห่งกิเลส 0:29:14
..........มัวแก้กันแต่ปลายเหตุ ปัญหาก็เพิ่มพูน 0:30:45
..........ผู้มีกำลังสมบูรณ์ มีหน้าที่ป้องกันปัญหา 0:30:45
..........โลกกำลังเสียแรงงานและเวลาอย่างสูญเปล่า 0:30:22
..........วิกฤตการณ์ในโลกของเราไม่มีใครรับผิดชอบ 0:31:14
..........เพราะเราไม่รู้รอบคอบในเรื่องของตถตา 0:28:53
..........ถ้าไม่รอบรู้เรื่องตถาก็ยังไม่ใช่พุทธบริษัท 0:28:19
..........ภาวะแย้งขัดต้องไม่มีในแวดวงแห่งศีลธรรม 0:28:53
..........ทุกศาสนาต่างชักนำสัตว์โลกไปโดยไม่เกิดภาวะขัดแย้ง 0:30:02
..........ความผิดพลาดร้ายแรงคือความที่เราขาดพระเจ้า 0:34:19
..........ไม่ต้องแตกร้าวเพราะมีศาสนาต่างกัน 0:28:32
..........พระเจ้าบนสวรรค์กับพระเจ้าในหัวใจมนุษย์ 0:28:19
..........ปฏิญญาว่าเป็นชาวพุทธแต่เรียกตัวเองว่าข้าพระเจ้า 0:29:09
..........ชีวิตทุกฝีก้าวต้องเดินตามกฎอิทัปปัจจยตา 0:29:54
..........ไม่ว่าจะอยู่เป็นชาวนาหรือจะบรรลุนิพพาน 0:30:08
..........ปรมัตถวิจารย์เกี่ยวกับพระคุณของแม่ 0:29:34
..........ถ้าจะให้มีผลแน่ๆต้องให้พระเจ้าเผด็จการ 0:29:43
..........จะโชติช่วงชัชวาลต้องกล้าหาญทางจริยธรรม 0:27:17
..........ยิ่งเป็นผู้นำยิ่งต้องเสียสละและอดทน 0:30:12
..........ถ้าเป็นกันแต่เพียงคนธรรมะก็เป็นโมฆะเสียมากมาย 0:30:29
..........คนทั้งหลายส่วนมากแสวงหาปัจจัยเพื่อกิเลส 0:30:25
..........กิจกรรมทางเพศเป็นความรู้สึกเพียงวูบเดียว 0:31:34
..........คนเดินทางเปลี่ยวคือผู้อยู่ด้วยความประมาท 0:30:20
..........ภาวะที่เรียกกันว่าความอุบาทว์ล้วนเกิดมาจากความไร้ศีลธรรม 0:30:43
..........เรามีสิ่งชักนำให้ศาสนาคุ้มครองชาติ 0:29:02
..........พวกที่เป็นธรรมทายาทต้องมีนิพพานกันที่นี่และเดี๋ยวนี้ 0:29:45
..........ธรรมะที่ใช้เฉพาะกรณีมีชื่อว่าธรรมสัจจะ 0:29:50
..........ผู้ประกอบด้วยธรรมย่อมทำการงานอย่างเป็นสุข 0:30:04
..........จะพ้นจากทุกข์นั้นต้องพ้นจากสุขด้วย 0:29:53
..........ความสุขกับความสนุกนั้นเป็นของคนละอย่างต่างกัน 0:30:17
..........ปี เดือน คืน วันที่ไม่กัดเจ้าของ 0:28:40
..........ถ้ากิเลสไม่ยึดครองจิตมีความถูกต้องอยู่ในตัวมันเอง 0:30:38
..........เกิดกิเลสแต่ละเพลงเพราะทำผิดเมื่อผัสสะ 0:31:33
..........การปฏิบัติธรรมคือการทำหน้าที่ของตนๆ 0:29:58
..........แผ่นดินทองของแต่ละคนต้องสร้างด้วยแผ่นดินธรรม 0:31:09
..........เมื่อพอใจในหน้าที่ที่กำลังกระทำก็มีสวรรค์อยู่ ณ ที่นั้นเอง 0:30:36
..........เมื่อไม่รู้จักตัวเองก็ไม่รู้ว่าตนมีหน้าที่อะไร 0:31:03
..........ทำไมจึงต้องใช้คำว่า กลับมาๆ 0:30:40
..........ปรมัตถธรรมกลับมาในลักษณะที่เป็นหัวใจ 0:30:52
..........ปัญญามาก่อนสิ่งใดก็ปลอดภัยทุกอย่าง 0:30:46
..........ธรรมะเป็นแสงสว่างในการสร้างแผ่นดินธรรม 0:29:40
..........หน้าที่ในทุกกิจกรรมอย่ากระทำด้วยความยึดมั่นถือมั่น 0:29:27
..........เมื่อมีหน้าที่สำคัญๆจงกระทำด้วยจิตว่าง 0:29:42
..........หน้าที่ทุกอย่างนั่นแหละคือตัวแท้ของธรรมะ 0:30:44
..........ถ้าเป็นกิจกรรมของหมู่คณะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสามัคคี 0:30:35
..........เกิดเป็นคนทั้งทีอย่าต้องตกนรกไปพลางทำงานไปพลาง 0:31:07
..........การปฏิบัติที่ถูกทางต้องให้ปัญญามาก่อน 0:30:02
..........แม้แก่ลูกเล็กเด็กแดงเราก็ต้องสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่น 0:29:36
..........การปฏิบัติธรรมทุกขั้นมีหัวใจอยู่ที่การเพิกถอนตัวตน 0:31:06
..........ปัญหาที่เราหลายคนยังเข้าใจผิดกันอยู่ (ตายเกิด-ตายสูญ, นรก-สวรรค์, โอปปาติกะ) 0:30:27
..........ปัญหาที่เราหลายคนยังเข้าใจผิดกันอยู่ (นิพพาน) 0:30:22
..........โลกียะและโลกุตตระที่นี่มิใช่ต่อตายแล้ว 0:30:40
..........ความว่างในฐานะที่เรายังเข้าใจผิดกันอยู่ 0:30:24
5407 ชุด "ธรรมสัจจปกิณณกะ" 7 ม.ค. - 25 มี.ค. 21
..........แก่นพุทธศาสนาสำหรับคนทั่ไป 1:03:46
..........เรื่องของวันเด็ก 1:16:20
..........ข้อปฏิบัติทั้งหมดสรุปอยู่ในคำเพียงคำเดียวคือความไม่ยึดมั่น 1:34:39
..........ความรักเพื่อนมนุษย์ 1:25:29
..........ไตรยางค์ของความเป็นไทย 1:29:47
..........ทุกอย่างเป็นไปตามปัจจัย 1:31:37
..........ทางออกที่สามของโลกแห่งยุคปัจจุบัน 1:29:52
..........หัวใจของธัมมสัจจสำหรับทุกคน 1:20:15
..........ปัญหาที่เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมสัจจะ 1:36:00
..........ธรรมสัจจะที่เกี่ยวกับความก้าวหน้า 1:38:00
..........ธรรมสัจจะเกี่ยวกับการอุทิศ 1:19:31
..........ธรรมสัจจะกับสิ่งที่เรียกว่าการต่อสู้ 1:44:29