สวนโมกขพลาราม
ธรรมบรรยาย

โดยท่านอาจารย์ พุทธทาสภิกขุ

ชุดเทปโรงหนัง ตู้ 6
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา
อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๑๙
6101 15 ก.ค. 19 ประโยชน์จากการบวช 0:59:21
6102 16 ก.ค. 19 บวชจริง เรียนจริง ปฏิบัติจริง 1:03:14
6103 20 ก.ค. 19 วัตถุที่ตั้งของการบวช 0:52:40
6104 22 ก.ค. 19 การเป็นอยู่อย่างนักบวช 0:54:02
6105 11 ส.ค. 19 การทำจิตให้ยิ่ง 0:53:32
6106 9 ก.ย. 19 วัดป่า พระเถื่อน 1:03:11
6107 10 ก.ย. 19 ปริญญาจากสวนโมกข์ 1:03:17
6108 12 ก.ย. 19 หัวใจของพุทธศาสนา 1:03:25
6109 13 ก.ย. 19 การทำงานเพื่องาน 1:03:30
6110 19 ก.ย. 19 พุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนา 1:02:35
6111 20 ก.ย. 19 ศีลธรรมและปรัชญาของศีลธรรม 1:03:22
6112 24 ก.ย. 19 สิ่งที่เรียกว่ากาลามสูตร 1:03:23
6113 28 ก.ย. 19 จิตเต็มสำนึก ๒ ชนิด 1:03:28
6114 29 ก.ย. 19 สิ่งที่เรียกว่ากิเลส 1:02:26
6115 30 ก.ย. 19 สิ่งที่เรียกว่าขันธ์ห้า 1:03:13
อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๒
6116 6 ส.ค. 22 พระพุทธเจ้า 1:03:18
6117 14 ส.ค. 22 ตัวตน ๒ แบบ 0:52:14
6118 28 ส.ค. 22 สันทิฏฐิโก 1:03:15
อบรมพระราชภัฏวัดชลประทานรังสฤษฎ์ พ.ศ. ๒๕๒๖
6119 23 ต.ค. 26 ธรรมะกับความเป็นบรรพชิตและฆราวาส 1:03:39
6120 24 ต.ค. 26 แผ่นดินรองรับร่างกาย ธรรมะรองรับจิตใจ 0:57:06
6121 อบรมพระราชภัฏวัดชลประทานรังสฤษฎ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
..........10 เม.ย. 30 ธรรมกับความเป็นมนุษย์ 0:55:46
..........11 เม.ย. 30 ธรรมกับหน้าที่การงาน 1:02:20
..........13 เม.ย. 30 ธรรมในฐานะเป็นสิ่งที่ป้องกันความทุจริต 1:02:58
..........14 เม.ย. 30 ความเป็นมนุษย์ที่เต็ม 0:56:53
..........15 เม.ย. 30 ธรรมช่วยให้สามารถควบคุมสัญชาตญาณ 0:58:22
..........16 เม.ย. 30 ธรรมช่วยให้การงานไม่เป็นทุกข์ 0:56:23
..........17 เม.ย. 30 ความเห็นแก่ตัวคือศัตรูร้ายกาจที่สุดของมนุษย์ 0:59:03
..........18 เม.ย. 30 การเห็นตถตาในทุกสิ่ง 0:57:53
..........19 เม.ย. 30 การเลื่อนชั้นหรือภูมิแห่งจิต 0:52:36
..........20 เม.ย. 30 ธรรมช่วยให้มีนิพพุติสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงนิพพาน 0:57:40
6122 อบรมพระนวกะในพรรษา และผู้ปฏิบัติจิตตภาวนา พ.ศ. ๒๕๓๑
..........14 ต.ค. 31 เรื่องควรทราบก่อนลงมือปฏิบัติ 0:50:08
..........15 ต.ค. 31 ผู้ที่มีความสมควรแก่การทำจิตตภาวนา 0:54:15
..........16 ต.ค. 31 ข้อเร้นลับเกี่ยวกับอานาปานสติ 0:55:51
..........18 ต.ค. 31 การปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่ ๑ ภาคทฤษฎี 1:01:21
..........19 ต.ค. 31 การปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่ ๑ ภาคปฏิบัติ 0:59:34
..........20 ต.ค. 31 การปฏิบัติเพื่อมีสติในอริยาบถ ภาคผนวก 0:54:36
..........21 ต.ค. 31 การปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่ ๒ เวทนานุปัสสนา 0:56:35
..........22 ต.ค. 31 การปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่ ๓ จิตตานุปัสสนา 1:00:21
..........23 ต.ค. 31 การปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่ ๔ ธัมมานุปัสสนา 1:02:23
..........24 ต.ค. 31 สรุปการปฏิบัติอานาปานสติ 1:01:23
อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๖
6201 3 ส.ค. 26 จะพูดเรื่องอะไรดี (ถ้าเขาให้พูดในที่ประชุมชาวโลก) 1:02:50
6202 4 ส.ค. 26 ธรรมะเครื่องแก้ปัญหามนุษย์ 1:00:43
6203 5 ส.ค. 26 ธรรมะเผด็จการ 0:58:20
6204 6 ส.ค. 26 การมีธรรมะคือการยอมให้ธรรมะเผด็จการ 1:00:54
6205 10 ส.ค. 26 อานิสงค์ของการประพฤติพรหมจรรย์ 0:59:56
6206 13 ส.ค. 26 พฤติหรือความเป็นไปของจิต 1:00:54
6207 14 ส.ค. 26 ปัญหาหรือความลับของจิตดวงเดียว 1:00:40
6208 18 ส.ค. 26 ปริญญาตายก่อนตาย 1:00:34
6209 19 ส.ค. 26 การฆ่าตัวตายทางวิญญาณ 0:58:50
6210 21 ส.ค. 26 ชีวิตโวหาร 1:01:55
6211 25 ส.ค. 26 พุทธบริษัทไม่ต้องใช้ยาระงับประสาท 1:02:40
6212 26 ส.ค. 26 อิทัปปัจจยตาช่วยได้ 1:02:35
6213 28 ส.ค. 26 ธาตุแท้ของอัตตวาทุปาทาน 1:02:56

รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา
6214 1 ต.ค. 26 “รู้จัก “”ตัวกู”” กันเสียก่อน” 1:03:44
6215 2 ต.ค. 26 “การปฏิบัติที่หยุดการเกิดแห่ง “”ตัวกู””” 1:03:36
6216 3 ต.ค. 26 โอปปาติกะคืออะไร? 1:03:33
6217 4 ต.ค. 26 สวนโมกข์อยู่ที่ไหน? 1:02:08
6218 8 ต.ค. 26 นรก – สวรรค์ 1:01:19
6219 9 ต.ค. 26 พระเจ้าสร้าง มนุษย์ทำลาย 0:58:57
6220 10-11 ต.ค. 26 “คำว่า “”ว่าง ๆ สูญ ๆ”” ในพุทธศาสนา” 1:03:42
6222 12 ต.ค. 26 ธรรมะเป็นสิ่งที่ควรรู้จักกันเท่าที่จำเป็น 1:03:47
6223 23 พ.ค. 31 ปรัชญาหรือว่าฟิโลโซฟี่ 1:03:47
6224 อบรมพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๑
..........23 มี.ค. 31 โลกยังไม่มีการศึกษาที่แท้จริง 1:16:41
..........24 มี.ค. 31 สิ่งที่ต้องใช้ในการบังคับจิต 1:23:31
6225 10 ก.พ. 34 การพัฒนาชีวิตเพื่อสันติภาพ 2:30:24
6226 อบรมพระวิปัสสนาจารย์
..........19 เม.ย. 19 วิปัสสนาคือการดูจนเห็นแจ้ง 0:54:19
..........24 เม.ย. 20 การอุทิศชีวีเพื่อพระศาสนา 0:57:34
..........25 เม.ย. 20 สิทธิในการบริโภคของมหาชน 1:04:04
6301 อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๕
..........11 ก.ค. 25 การศึกษาภายใน 1:42:02
..........18 ก.ค. 25 ทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิต 1:35:25
..........25 ก.ค. 25 การปรุงแต่งจิต 1:45:03
6302 1 ส.ค. 25 ธาตุ 1:34:08
..........7 ส.ค. 25 อายตนิกธรรม 1:03:42
..........15 ส.ค. 25 เคหสิต-เนกขัมมสิต (อาศัยเรือน-อาศัยเนกขัมม์) 1:06:05
..........22 ส.ค. 25 เปรียบเทียบศาสนาโดยหัวใจ 1:44:33
..........29 ส.ค. 25 ศาสนาเป็นเครื่องมือแก้ปัญหา 1:40:48
6303 5 ก.ย. 25 ความอร่อยเป็นต้นเหตุของปัญหา 2:01:50
6304 12 ก.ย. 25 ประโยชน์ของธรรมะ 1:46:02
อบรมพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๖
6305 24 ธ.ค. 26 ความหมายของการศึกษาและวิธีการศึกษาที่ช่วยแก้ปัญหาได้ 2:02:50
6306 25 ธ.ค. 26 การศึกษาและสอนธรรมะให้สมบูรณ์ 1:45:01
6307 26-28 ธ.ค. 28 อบรมพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๘
..........ความงาม ๓ สถาน 1:30:57
..........นิพพาน 1:19:36
..........ความซับซ้อนของคำว่า “”ธรรม””” 1:21:52
6308 14-17 ก.พ. 25 อบรมพระวิปัสสนาจารย์ พ.ศ. ๒๕๒๕
..........ประโยชน์ของสมาธิภาวนา 1:04:59
..........หลักความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของจิต 1:06:11
..........การปฏิบัติชนิดที่เป็นการกำจัดกิเลสออกไปจากจิต 1:06:32
..........อาคันตุกะของจิตเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเมื่อไร 1:05:40
..........สมถวิปัสสนาปัญหา 0:53:08
6309 อบรมพระวิปัสสนาจารย์ พ.ศ. ๒๕๑๖
..........19 มี.ค. 16 ความหมายของคำว่า สมาธิภาวนา 1:00:05
..........20-21 มี.ค. 16 สมาธิภาวนาอย่างที่ ๑ เพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 0:55:52
..........22 มี.ค. 16 สมาธิภาวนาอย่างที่ ๒ เพื่อการได้ญาณทัสสนะ 0:55:01
..........23 มี.ค. 16 สมาธิภาวนาอย่างที่ ๓ เพื่อการมีสติสัมปชัญญะ 0:57:27
..........27 มี.ค. 16 สมาธิภาวนาอย่างที่ ๔ เพื่อการสิ้นอาสวะ 1:00:14
6310 อบรมพระราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๒๗
..........24 เม.ย. 27 พุทธศาสนานำมาซึ่งความถูกต้องและพอใจในชีวิต 1:24:18
..........25 เม.ย. 27 พุทธศาสนามีพระเจ้าชนิดที่เป็นกฎธรรมชาติ 1:29:09
6311 30 มี.ค.-5 เม.ย. 26 อบรมพระราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๒๖
..........การเตรียมตัวสำหรับศึกษาพุทธศาสนา 1:11:24
..........ธรรมคืออะไร? ธรรมะทำไม? 0:32:11
..........ธรรมโดยวิธีใด? 1:23:22
..........ธรรมจะให้อะไรแก่เราในที่สุด 0:51:46
..........อุปสรรคในการมีธรรม 0:45:44

รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา
6312 16-21 ต.ค. 27 อบรมพระราชภัฏวัดชลประทานรังสฤษฎ์ พ.ศ. ๒๕๒๗
..........เค้าเงื่อนของการศึกษาธรรมะ 1:03:34
..........ธรรมในพุทธศาสนาเป็นเรื่องของธรรมชาติ 1:03:27
.........."ธรรมกับสิ่งที่เรียกว่า ""ชีวิต""" 1:03:27
..........ลักษณะเกี่ยวกับพุทธศาสนา 1:03:28
6313 13-26 ต.ค. 20 อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๐
..........ผู้ลาสิกขาไปแล้วจะได้อะไร? 0:19:15
..........การบังคับความรู้สึก 1:03:55
..........ความสำคัญของการบังคับความรู้สึก 0:57:57
..........อุบายวิธีในการบังคับความรู้สึก 1:01:07
..........อานิสงค์สูงสุดของการบังคับความรู้สึก 1:19:02
6314 8-12 เม.ย. 26 อบรมพระราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๒๖
..........เราจะศึกษาธรรมกันอย่างไร? 1:10:38
..........เราจะได้รับอะไรจากธรรม? 1:19:48
..........ตัวแท้ของธรรมคืออะไร? 1:08:21
..........ปฏิบัติธรรมกันอย่างไร? 1:13:17
..........ปฏิบัติธรรมกันเมื่อไร? 1:11:59
6315 อบรมพระราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๒๔
..........16 ต.ค. 24 ปัญหาเฉพาะหน้าของมนุษย์ 1:04:58
..........17 ต.ค. 24 ธรรมชาติแห่งความเป็นบุถุชน 1:02:51
..........17 ต.ค. 24 เหตุที่ทำให้เป็นบุถุชน 1:18:08
..........18 ต.ค. 24 บุถุชนที่ขึ้นถึงยอดสุดของความเป็นบุถุชน 1:00:28
..........18 ต.ค. 24 วิธีการก้าวขึ้นเหนือความเป็นบุถุชน 1:15:19
..........19 ต.ค. 24 อุปสรรคของการขึ้นจากบุถุชนภาวะ 1:15:54
..........20 ต.ค. 24 เหนือโลกกันที่นี่และเดี๋ยวนี้ 1:01:25
..........20 ต.ค. 24 ทุกอย่างมีเหตุปัจจัยเฉพาะของมันเอง 1:10:04
6316 อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐
..........19 ก.ค. 30 การปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามความมุ่งหมายของการบวช 1:07:52
..........27 ก.ค. 30 การอยู่อย่างชนิดที่ไม่มีอะไรเป็นของตน 1:15:38
..........2 ส.ค. 30 กามารมณ์ การสมรส การสืบพันธุ์ การสืบสกุล 0:52:00
..........9 ส.ค. 30 การสืบอายุพระศาสนา 1:01:37
..........16 ส.ค. 30 สิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์ได้ 1:02:44
..........23 ส.ค. 30 การพักผ่อน 1:01:27
..........30 ส.ค. 30 อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส 0:48:58
..........6 ก.ย. 30 การประพฤติธรรมให้สุจริต 0:51:01
..........13 ก.ย. 30 วิเวก เป็นสิ่งที่ควรรู้และควรมี 0:58:57
..........20 ก.ย. 30 อิสรภาพหรือเสรีภาพในทางธรรม 1:01:06
..........29 ก.ย. 30 ความเป็นหนี้และไม่เป็นหนี้ 1:01:32
..........7 ต.ค. 30 การรับใช้ผู้อื่นเป็นลักษณะของมหาบุรุษ 0:39:35
6317 อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๓๑
..........7 ส.ค. 31 การบวช 0:56:50
..........14 ส.ค. 31 การฝึกความแข็งแกร่งของชีวิต 0:56:34
..........23 ส.ค. 31 การควบคุมบังคับกิเลส 1:00:27
..........28 ส.ค. 31 หาให้พบชีวิตที่เย็น 1:03:22
..........4 ก.ย. 31 "สิ่งที่เรียกว่า ""ภพ""" 1:00:52
..........11 ก.ย. 31 สภาวธรรมที่ต้องรู้จัก 1:05:13
..........18 ก.ย. 31 "สิ่งที่เรียกว่า ""ภาษา""" 1:20:41
..........25 ก.ย. 31 พุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์ 0:59:49
..........3 ต.ค. 31 อตัมมยตาเท่าที่ควรทราบกันไว้บ้าง 0:59:46
..........9 ต.ค. 31 มนุษย์เราจะเรียนอะไรกัน 0:58:02
6318 อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๓๓ (๒)
..........7 ก.ย. 33 ระวังอย่างให้โง่เท่าเดิม 1:01:15
..........8 ก.ย. 33 "สิ่งที่เรียกว่า ""กิเลส""" 1:00:28
..........9 ก.ย. 33 การละกิเลสหรือการดับทุกข์ 1:01:38
..........10 ก.ย. 33 การฝึกสมาธิ 1:01:22
..........14 ก.ย. 33 "สิ่งที่เรียกว่า ""ปฏิจจสมุปบาท""" 1:02:34
..........15 ก.ย. 33 ความเห็นแก่ตัว 1:00:32
..........16 ก.ย. 33 นิพพาน 0:59:35
..........21 ก.ย. 33 พระพุทธเจ้าพระองค์จริง 1:01:33

รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา
..........22 ก.ย. 33 "สิ่งที่เรียกว่า ""ศาสนา""" 1:00:30
..........30 ก.ย. 33 การมีธรรมะในชีวิตประจำวัน 1:00:14
..........5 ต.ค. 33 ปัญหา ถาม - ตอบ 1:22:24
6319 อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๑๖ (๒)
..........10 ส.ค. 16 ระบบของธรรมะคือระบบของสิ่งทั้งปวง 0:57:01
..........13 ส.ค. 16 ธรรมะ คือ ธรรมชาติ 1:06:41
..........15 ส.ค. 16 ธรรมทั้งปวงอันใครไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของตน 0:57:41
..........20 ส.ค. 16 สภาวธรรม (ธาตุ ๖) 1:15:15
..........1 ต.ค. 16 สัจจธรรม 1:14:41
..........2 ต.ค. 16 ปฏิปัตติธรรม 1:02:48
..........3 ต.ค. 16 วิปากธรรม 0:57:17
6320 17 ส.ค.-12 ต.ค. 29 อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๙
..........1. หลักพื้นฐานในการบวช : 1.การอยู่อย่างต่ำ 2.บังคับตัวเอง 1:19:56
..........2. 2.1 ไม่ต้องมีความทุกข์ในการทำหน้าที่ 1:08:44
..........2.2 การทำประโยชน์ผู้อื่นคือการกระทำประโยชน์ตนเอง
..........3. อย่าเป็นทาสของอายตนะ 1:18:44
..........4. มูลเหตุทุกอย่างตั้งต้นที่ผัสสะ 1:30:17
..........5. บังคับตัวเองดีกว่า, เราต้องใช้ทั้งพระเดชพระคุณ 0:38:28
..........6. ศาสนาชนิดที่ไม่เป็นศาสนา 0:57:15
..........7. อยู่ในโลกต้องมีโลกุตตรธรรม 1:06:15
..........8. สุญญตาในฐานะที่เป็นเรื่องสูงสุดของพุทธศาสนา 1:05:15
6321 18-23 ต.ค. 32 อบรมพระราชภัฏวัดชลประทานรังสฤษฎ์ พ.ศ. ๒๕๓๒
..........พระพุทธเจ้าในความหมายพิเศษที่พวกฝรั่งไม่รู้จักและไม่สนใจ 1:03:09
..........พระธรรมที่ต้องรู้จัก 1:23:25
..........พระสงฆ์ของพระพุทธศาสนา 1:29:03
..........นิพพานในฐานะที่เป็นผลของการมีพระรัตนตรัย 1:25:22
อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๗
6401 30 ก.ค. 27 ชีวิตนี้มันควรจะได้อะไรจากการบวช 1:01:25
6402 31 ก.ค. 27 ชีวิตนี้จะได้รับประโยชน์อะไรจากการบวช 0:59:34
6403 1 ส.ค. 27 โครงสร้างของพรหมจรรย์ 1:01:14
6404 2 ส.ค. 27 โครงสร้างแห่งอานิสงส์ของพรหมจรรย์ 1:01:49
6405 13 ส.ค. 27 หัวใจของพระพุทธศาสนา 0:59:46
6406 14 ส.ค. 27 ชีวิตแต่ละวัน ๆ มันแล้วแต่กิเลสหรือโพธิ 1:01:00
6407 15 ส.ค. 27 อัตตา - อนัตตา 1:02:18
6408 16 ส.ค. 27 การศึกษาและการรับปริญญาในพระพุทธศาสนา 0:56:29
6409 22 ส.ค. 27 หลักเกี่ยวกับความเชื่อตามแบบของพุทธบริษัท 0:43:30
6410 23 ส.ค. 27 ไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์ 1:01:29
6411 19 ก.ย. 27 จากบุถุชนถึงพระอริยเจ้า 1:41:26
..........21 ก.ย. 27 สุญญตา 1:14:36
6412 26 ก.ย. 27 ศาสนาในฐานะเป็นวัฒนธรรมขั้นสุดท้าย 1:00:03
อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๘
6413 18 ส.ค. 28 การบวชคือการบังคับตัวเอง 0:48:19
6414 25 ส.ค. 28 ความไม่ประมาทในการบวช 0:50:13
6415 1 ก.ย. 28 มูลเหตุที่ทำให้ต้องมีธรรมะ 0:58:04
6416 9 ก.ย. 28 ธรรมวินัย และการปฏิบัติ 1:00:10
6417 15 ก.ย. 28 การปฏิบัติไม่ผิด 1:35:59
6418 อบรมพระราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๒๘
..........6 ก.ย. 28 การบวชและการลาสิกขา 1:03:41
6419 อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๓๑
..........30 ต.ค. 31 ทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับธรรม 1:00:25
..........31 ต.ค. 31 ทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับธรรม 1:01:35
..........1 พ.ย. 31 ทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับธรรม 1:01:36
6420 13-15 ม.ค. 32 อบรมพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๒
..........ปัจจัยที่ห้าหรือสิ่งประเล้าประโลมใจ 1:28:36
..........ชีวิตใหม่ 1:41:26
..........การฆ่าตัวตายเป็นสิ่งที่ควรกระทำ 1:18:55

รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา
6421 อบรมพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๓
..........12 ม.ค. 33 แพของพระพุทธเจ้ากำลังแตก 1:00:07
..........13 ม.ค. 33 มาช่วยกันซ่อมแพกันเถิด 0:59:37
..........14 ม.ค. 33 โครงสร้างที่สำคัญที่เป็นหัวใจในการผูกแพ 1:00:19
..........15 ม.ค. 33 มาสร้างแพให้หลายชนิดกันดีกว่า 0:58:13
..........16 ม.ค. 33 แพพิเศษสำหรับต้อนรับและสมโภชพระพุทธเจ้า 1:00:15
..........17 ม.ค. 33 อตัมมยตาช่วยได้ในทุกกรณี 0:59:47
6422 19-24 เม.ย. 31 อบรมพระราชภัฏวัดชลประทานรังสฤษฎ์ พ.ศ. ๒๕๓๑
..........ใจความสำคัญของพุทธศาสนาคืออะไร? 0:52:51
..........ขอบวงของหลักวิชาในพุทธศาสนาคืออะไร? 0:55:47
..........ผลสุดท้ายของการปฏิบัติพุทธศาสนาคืออะไร? 0:59:24
..........วัตถุสูงสุดในพุทธศาสนาคืออะไร? 0:53:38
..........ลักษณะเฉพาะบางประการของพุทธศาสนาคืออะไร? 0:56:22
6423 7-112 ต.ค. 33 อบรมพระราชภัฏวัดชลประทานรังสฤษฎ์ พ.ศ. ๒๕๓๓
..........ปัญหาที่เกี่ยวกับคำ (ภาษาคน - ภาษาธรรม) 0:59:38
..........กิเลส ระบบกิเลส และการเกิดกิเลส 1:00:26
..........ความสิ้นกิเลส 0:59:38
..........อัตตา และอนัตตา 0:58:55
..........ความเห็นแก่ตัว 0:58:06
..........หลักธรรมเกี่ยวกับความเชื่อ 0:52:22