สวนโมกขพลาราม
ธรรมบรรยาย

โดยท่านอาจารย์ พุทธทาสภิกขุ

ชุดเทปโรงหนัง ตู้ 8
รหัสแลก วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา
811 การเติมธรรมะลงในชีวิต
.......23 ต.ค. 25 (1) การเติมธรรมะลงในชีวิต 1:08:10
.......24 ต.ค. 25 (2) การมีชีวิตอยู่ด้วยความว่าง 1:11:48
812 การมีสติในทุกอิริยาบถ
.......26 ต.ค. 25 (1) การมีสติในทุกอิริยาบถ ครั้งที่ ๑ 0:22:23
.......27 ต.ค. 25 (2) การมีสติในทุกอริยาบถ ครั้งที่ ๒ 1:01:27
.......28 ต.ค. 25 (3) การมีสติในทุกอริยาบถ ครั้งที่ ๓ 1:07:20
813 แก่นพระพุทธศาสนา
.......25 ส.ค. 27 (1) แก่นพระพุทธศาสนา 2:04:09
.......27 ส.ค. 27 (2) ปัจฉิมโอวาท 0:31:09
.......27 ส.ค. 27 (3) ธรรมะที่ใช้เฉพาะกรณี 0:29:45
814 เค้าโครงของชีวิต
.......25 ต.ค. 27 (1) เค้าโครงของชีวิต 1:07:03
.......26 ต.ค. 27 (2) ความเกิดแห่งทุกข์ 0:55:46
.......27 ต.ค. 27 (3) ความไม่เกิดแห่งทุกข์ 0:54:34
815 เค้าเงื่อนของธรรมะ
.......5 ก.ย. 25 (1) เค้าเงื่อนของธรรมะ 1:11:07
.......6 ก.ย. 25 (2) อิทัปปัจจยตา 1:25:59
816 จริยธรรมกับบัณฑิต
.......23 ม.ค. 28 (1) บัณฑิตควรดำเนินชีวิตอย่างไร? 1:15:12
.......25 ม.ค. 28 (2) จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต 1:29:27
817 ชีวิตใหม่
.......31 ม.ค. 29 (1) ชีวิตใหม่ 1:19:35
.......2 ก.พ. 29 (2) มรรคาหรือหนทางที่จะมีชีวิตใหม่ 1:16:08
818 ธรรมะคืออะไร?
.......4 พ.ย. 26 (1) ธรรมะคืออะไร? 1:10:39
.......5 พ.ย. 26 (2) ธรรมะจำเป็นแก่มนุษย์อย่างไร? 1:12:36
.......6 พ.ย. 26 (3) จะมีธรรมะได้อย่างไร? 0:45:24

821 ธรรมะเท่าที่ควรรู้
.......29 ม.ค. 25 (1) ธรรมะเท่าที่ควรรู้ 1:06:40
.......30 เม.ย. 25 (2) การปรุงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง 1:15:43
.......822 ธรรมะในฐานะเป็นแก้วสารพัดนึก
.......7 เม.ย. 27 (1) ธรรมะในฐานะเป็นแก้วสารพัดนึก 1:17:47
.......8 เม.ย. 27 (2) ปกิณณกธรรมสำหรับนักศึกษา 1:21:20
823 นิพพานเท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ
.......13 ส.ค. 25 (1) นิพพานเท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ 1:23:33
.......15 ส.ค. 25 (2) การมีนิพพานในชีวิตประจำวัน 1:17:10
824 31 ธ.ค. 26 ศึกษาเรื่องเวลาโดยหลักอริยสัจจ์ 2:05:13
825 12 มิ.ย. 14 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 3:27:27
826 ธรรมะกับสวัสดิการของมนุษย์และสังคม
.......18 ก.ค. 26 (1) ธรรมะกับสวัสดิการของมนุษย์และสังคม 1:16:07
.......18 ก.ค. 26 (2) การระงับข้อขัดแย้งด้วยสัมมาทิฎฐิ 1:17:57
.......16 ส.ค. 16 (3) ปัญญาวุธดีกว่าศาสตราวุธ 1:00:14
.......16 ส.ค. 16 (4) การเมืองเรื่องศีลธรรม 0:29:48
827 ธรรมที่เกี่ยวกับชีวิต
.......9 ส.ค. 24 (1) ความทุกข์ 1:18:55
.......10 ส.ค. 24 (2) นิพพาน 1:18:10
.......11 ส.ค. 24 (3) อริยมรรค 1:14:23
828 6 มิ.ย. 30 พุทธศาสนากับคนรุ่นใหม่และสังคมไทยในอนาคต 3:30:40

831 ธรรมะเกี่ยวกับปัญหาของมนุษย์
.......25 ก.พ.24 (1) ธรรมะเกี่ยวกับปัญหาของชีวิต 1:16:59
.......26 ก.พ. 24 (2) ธรรมะเกี่ยวกับปัญหาการศึกษา 1:14:41
.......27 ก.พ. 24 (3) ธรรมะเกี่ยวกับปัญหาการสังคม 1:03:58
.......28 ก.พ. 24 (4) ธรรมะเกี่ยวกับปัญหากามารมณ์ 1:19:30

รหัสแลก วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา
832 ธรรมะคือวิทยาการของธรรมชาติ
.......25 ต.ค. 22 (1) ธรรมะคือวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติ 1:26:42
.......26 ต.ค. 22 (2) ธรรมะคือธรรมชาติใน ๔ ความหมาย 1:08:49
.......27 ต.ค. 22 (3) ธรรมะคือธรรมชาติใน ๔ ความหมาย(ต่อ) 1:16:14
.......28 ต.ค. 22 (4) ลักษณะแห่งความเป็นอันเดียวกันของศาสนาทุกศาสนา 1:24:11
.......29 ต.ค. 22 (5) ผลที่ได้รับจากศาสนา 0:51:23
833 ธรรมะและวิธีปฏิบัติธรรมะ
.......5 มิ.ย. 27 (1) ธรรมะและวิธีปฏิบัติธรรมะ 1:29:09
.......6 มิ.ย. 27 (2) ความทุกข์และวิธีดับทุกข์ 1:27:56
.......7 มิ.ย. 27 (3) เวลาและวิธีเอาชนะเวลา 1:09:57
.......8 มิ.ย. 27 (4) ทางสายกลางและวิถีเดินทางสายกลาง 1:36:35
834 สันติภาพของมนุษย์มีรากฐานอยู่บนความไม่เห็นแก่ตัว
.......21 ต.ค. 29 (1) สันติภาพของมนุษย์มีรากฐานอยู่บนความไม่เห็นแก่ตัว 1:22:35
.......22 ต.ค. 29 (2) ขอบเขตและความหมายของคำว่า "ธรรม" 1:03:59
.......23 ต.ค. 29 (3) พุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์ 1:23:46
.......24 ต.ค. 29 (4) สหกรณ์แห่งศาสตร์ทั้งหลาย 1:43:24
835 16-21 มี.ค. 23 ธรรมในฐานะเป็นศิลปะแห่งการครองชีวิต(วิถีชีวิต)
.......(1) วิถีแห่งชีวิต (ปฐมนิเทศ) 1:07:11
.......(2) ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องรู้จัก 1:21:33
.......(3) ชีวิตคือการต่อสู้ 1:23:59
.......(4) ชีวิตที่ต้องอยู่กันเป็นคู่ 1:18:10
.......(5) ชีวิตเพื่ออะไร ทำไม และอย่างไร 1:08:30
.......(6) ชีวิตบั้นปลายในปัจฉิมวัย 1:13:24
.......(7) ปัจฉิมนิเทศ 0:47:08
836 7-14 เม.ย. 33 อบรมคณะสมาชิกค่ายดับทุกข์ ผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา
.......(1) ปัญหาคาราคาซังที่ควรปรารภ 1:19:29
.......(2) การเยี่ยมชมปฏิจจสมุปบาทและอานาปานสติอย่างคร่าว ๆ 1:22:21
.......(3) ปฏิจจสมุปบาทโดยประจักษ์ 1:22:40
.......(4) ปฏิจจสมุปบาทโดยประยุกต์ 1:15:06
.......(5) อานาปานสติโดยประสงค์ หมวดที่ ๑-๒ 1:17:59
.......(6) อานาปานสติโดยประสงค์ หมวดที่ ๓-๔ 1:19:09
.......(7) การประยุกต์อานาปานสติกับปฏิจจสมุปบาท 1:21:51
.......(8) อานาปานสติกับโพธิปักขิยธรรมและการบรรลุธรรม 1:05:18
837 6-19 มิ.ย. 23 อบรมพระธรรมจาริก พ.ศ. ๒๕๒๓
.......(1) แรงกระตุ้นเพื่อเผยแผ่ธรรม 0:54:17
.......(2) การชิงสุกก่อนห่ามเพื่อการเผยแผ่ธรรม 1:05:59
.......(3) กำลังหรือทุนเพื่อการเผยแผ่ธรรม 1:26:53
.......(4) การจาริกเพื่อเผยแผ่ธรรม 1:16:36
.......(5) ลักษณะของผู้รับการเผยแผ่ธรรม 1:07:12
.......(6) มัชฌิมาปฏิปทาในการเผยแผ่ธรรม 0:48:06
.......(7) การสอนโลกุตตรธรรมในการเผยแผ่ธรรม 0:42:17
.......(8) ความสำเร็จในการเผยแผ่ธรรม 0:56:58
838 17-23 ธ.ค. 25 อบรมพระธรรมทายาท รุ่นที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕
.......(1) ปฐมนิเทศ 0:20:22
.......(2) ความหมายทั่วไปของธรรมทายาท 1:13:46
.......(3) ธรรมทายาทในส่วนปริยัติ 1:38:06
.......(4) ธรรมทายาทในส่วนปฏิบัติ 1:16:11
.......(5) ธรรมทายาทในส่วนปฏิเวธ 1:35:13
.......(6) ธรรมทายาทในส่วนการเผยแพร่ 1:27:33
.......(7) พิธีปิดการอบรมพระธรรมทายาท 0:47:33
841 9-15 ม.ค. 27 อบรมพระธรรมทายาท พ.ศ. ๒๕๒๗
.......(1) กิจกรรมของธรรมทายาท 1:35:59
.......(2) กิจกรรมของธรรมทายาท (ต่อ) 1:16:46
.......(3) สิ่งที่ต้องรีบหยิบขึ้นมาศึกษาพิจารณาสำหรับธรรมทายาท 1:13:20
.......(4) สิ่งที่ต้องรีบหยิบขึ้นมาศึกษาพิจารณาสำหรับธรรมทายาท (ต่อ) 1:16:53
.......(5) ธรรมที่ใช้ได้ทั้งพระและฆราวาส 1:09:20
.......(6) ความถูกฝาถูกตัวของสิ่งที่กระทำ 1:10:00
.......(7) การตักบาตรสาธิต 0:31:34

รหัสแลก วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา
842 4 ธ.ค. 27 ความหมายของคำว่า "ธรรมทายาท" 1:01:34
843 4-9 ม.ค. 29 อบรมพระธรรมทายาท พ.ศ. ๒๕๒๙
.......(1) หลักการของธรรมทายาท 1:18:30
.......(2) โพธิปักขิยธรรม 1:00:27
.......(3) ปฏิจจสมุปบาท 1:15:30
.......(4) ปฏิจจสมุปบาท (ต่อ) 1:19:51
.......(5) อานาปานสติ 1:16:29
.......(6) ความสำคัญของสิ่งที่มีจำนวนสาม 1:41:42
844 14 ก.ค. 35 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๕
.......ความถูกต้องของ กาย จิต ตัวตน และความว่าง 0:44:13
845 16 ก.พ. 36 นายแพทย์ผู้รักษาโรคของสัตว์โลกทั้งปวง 0:57:12
846 26 ก.พ. 36 คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร 0:45:01
847 12 มี.ค. 36 อโรคยา ปรมา ลาภา 0:35:32
848 19 มี.ค. 36 ความถูกต้อง คือ ความไม่มีปัญหา 0:25:22

851 7 มี.ค. 36 การตกอยู่ใตัอำนาจของระบบประสาท 0:30:51
852 26 มี.ค. 36 สมาธิเป็นประมุขแห่งการทำจิตไม่ให้มีอารมณ์ 0:22:25
853 8 เม.ย. 36 สิ่งสูงสุดของชีวิต คือ ความถูกต้อง 0:27:49
854 7 ก.พ. 33 ทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า ธรรมะ 0:56:31
855 26 ม.ค. 33 เทคนิค(ที่มีอยู่)ในธรรมะ 0:54:19
856 12 ส.ค. 33 ชีวิตวัฒนา 0:51:32
857 18 พ.ย. 33 ธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต 1:00:14
858 15 ม.ค. 32 อคติเกิดไม่ได้ถ้าเห็นพระไตรลักษณ์ 0:41:20