สวนโมกขพลาราม
ธรรมบรรยาย

โดยท่านอาจารย์ พุทธทาสภิกขุ

ชุดเทปโรงหนัง ตู้ 9
รหัสแลก วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา
911 24 ก.ค. 18 บัณฑิตสกปรก 0:57:53
912 28 ส.ค. 14 ลักษณะของพระอริยบุคคล 0:58:07
913 31 ธ.ค. 17 ธรรมของสัตตบุรุษไม่เข้าถึงความชรา 0:57:54
914 22 มี.ค. 28 (0) การบวชอยู่ที่บ้าน 1:16:40
914 22 มี.ค. 28 (1) การบวชอยู่ที่บ้าน 0:14:46
914 22 มี.ค. 28 (2) การบวชอยู่ที่บ้าน 0:14:26
914 22 มี.ค. 28 (3) การบวชอยู่ที่บ้าน 0:13:17
914 22 มี.ค. 28 (4) การบวชอยู่ที่บ้าน 0:15:38
915 15 ก.ย. 21 มาเยี่ยมสวนโมกข์ ท่านควรจะได้อะไร? 0:59:03
916 25 ก.ค. 29 การบังคับตัวเองจำเป็นแก่ทุกคนในโลก (พูดใต้) : การบวช 0:53:56
916 25 ก.ค. 29 การบังคับตัวเองจำเป็นแก่ทุกคนในโลก (พูดใต้) : กิจวัตร 1:07:15
916 25 ก.ค. 29 การบังคับตัวเองจำเป็นแก่ทุกคนในโลก (พูดใต้) : การทำจิตทำใจ 1:11:00
916 25 ก.ค. 29 ธรรมบรรยายแก่พระสังฆาธิการ 0:42:31
917 2 ก.ย. 13 การให้ทาน "ตัวกู" 0:58:09
918 20 ส.ค. 12 การทำความดีเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง 0:56:52
921 23 ก.พ. 07 ท่านเข้าใจธรรมอย่างไร? 2:50:44
922 23 ต.ค. 30 พุทธศาสนาที่เป็นความรู้ทั่วไปในเบื้องต้น 1:16:06
923 28 ต.ค. 32 ธรรมเทคนิค 1:30:26
924 29 มิ.ย. 34 ธรรมะคู่กับชีวิต 1:24:31
925 18 มี.ค. 34 ธรรมะกับแพทย์ 1:50:24
926 26 พ.ค. 34 ธรรมะคือการกระทำหน้าที่เพื่อความรอดในทุกความหมาย 1:04:35
927 27 ธ.ค. 33 อุดมธรรมสำหรับครูในปัจจุบัน 1:52:42
928 22 เม.ย. 34 ธรรมะเพื่อความมีชีวิตที่เย็นและเป็นประโยชน์ 1:40:35
931 3 ส.ค. 34 เจตนารมณ์ของธรรมะมีลักษณะเป็นสหกรณ์ 1:35:14
932 12 พ.ค. 34 ธรรมสหกรณ์ 1:05:25
933 1 ก.ย. 34 การทำงานให้เป็นการปฏิบัติธรรม 1:54:12
934 13 ต.ค. 34 มนุษยธรรมทุกระดับ 1:51:31
935 1 ม.ค. 34 "ปีใหม่ที่อะไรดีกว่าปีเก่า, ธรรมะรับปีใหม่" 1:47:48
936 13 ม.ค. 34 เทคนิคแห่งการครองชีวิต 1:49:16
937 22 มี.ค. 34 ธรรมะสำหรับนักธุรกิจการเงิน 1:11:46
938 1 เม.ย. 33 มีปีติอยู่ด้วยธรรมย่อมอยู่เป็นสุข 1:10:03
941 30 เม.ย. 34 ธรรมะทำไมกัน 1:06:18
942 21 ธ.ค. 33 ชีวิตกับป่า 1:23:30
942 21 ธ.ค. 33 การพัฒนาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 0:41:20
943 4 เม.ย. 34 วิญญาณแห่งเทพเจ้าผู้ไม่เห็นแก่ตัว 1:34:37
944 3 ก.พ. 34 คนหนุ่มกับอุดมคติเพื่อสังคม 1:35:21
945 28 มี.ค. 33 ธรรมะสำหรับบัญฑิต 1:00:00
946 27 มิ.ย. 34 การค้าที่เป็นกุศล 0:46:22
947 8 ก.ค. 34 ข้อคิดเกี่ยวกับการศึกษา 0:44:53
948 25 พ.ค. 34 ธรรมะสำหรับลูกเสือ 0:31:29
951 1 ม.ค. 34 ปีใหม่ที่มีจิตใจใหม่ด้วยความถูกต้อง 0:43:44
952 25 มี.ค. 34 ธรรมะสำหรับเกษตรกร 0:51:52
953 10 มี.ค. 34 ครูในฐานะปูชนียบุคคล 1:02:29
954 21 มี.ค. 34 ธรรมะทำไมกัน 0:53:05
955 16 ส.ค. 34 ภูมิปัญญาแบบพุทธ 0:58:01
956 6 ต.ค. 34 ความเป็นครูอันประเสริฐ 0:34:27
957 20 ก.ค. 34 การทำงานให้เป็นสุขด้วยการมีธรรมะ ::
958 25 ก.ค. 25 โอวาทสำหรับคนเจ็บไข้(ทั่วไป) 0:24:36
961 4 มี.ค. 34 เห็นพระไตรลักษณ์อคติไม่เกิด 0:56:29
962 9 ก.ค. 34 ธรรม : ที่รวบรวมของสิ่งทั้งปวง 0:46:25
963 11 มี.ค. 34 การพัฒนาธรรมะให้มีมากขึ้นในชีวิตจิตใจ 1:01:43
964 20 เม.ย. 34 การเผยแผ่พระศาสนา 0:43:13
965 5 ส.ค. 34 การปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติหน้าที่ 0:33:19
966 1 ก.ย. 33 ธรรมช่วยให้มีชีวิตที่เย็นและเป็นประโยชน์ 0:22:55
967 3 ก.ย. 33 การเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา 0:50:09
968 24 มี.ค. 34 ธรรมะสำหรับนักหนังสือพิมพ์ 0:57:46

รหัสแลก วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา
971 1 เม.ย. 34 ปัญหาร่วมกันระหว่างทหารและพลเรือน 0:55:33
972 31 ธ.ค. 33 ธรรมะส่งท้ายปีเก่าด้วยการกำจัดความเห็นแก่ตัว 1:49:51
973 4 มี.ค. 34 การพัฒนาชีวิตด้วยธรรมะ 1:09:25
974 23 ก.พ. 34 มนุษยธรรมจำเป็นสำหรับมนุษยชาติ 1:52:11
975 8 ธ.ค. 33 พุทธศาสนาในฐานะที่เป็นเทคโนโลยี 1:36:13
976 15 พ.ค. 34 ธรรมะเป็นการพัฒนาตัวเองให้ถึงที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์ 1:23:17
977 16 มี.ค. 34 สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมะทำไมกัน 1:51:17
978 12 เม.ย. 34 ธรรมประยุกต์ : สิ่งที่เรายังขาดอยู่ 1:43:34