D2204 เสียงธรรม DVD ชุดที่ ๔

ท่านพุทธทาส ภิกขุ
สวนโมกขพลาราม ไชยา สุราษฎร์ธานี

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากธรรมทานมูลนิธิ สวนโมกขพลาราม

DVD ชุดนี้ประกอบด้วย

2219: 312-318 เสียงธรรม ชุดที่ 19
การเก็บความโกรธใส่ยุ้งฉาง ฯลฯ
2220: 321-328 เสียงธรรม ชุดที่ 20
ความไม่ยึดมั่นถือมั่นในฐา...ฯลฯ
2221: 331-338 เสียงธรรม ชุดที่ 21
ประมวลปรมัตถธรรมเท่าที่...ฯลฯ
2222: 341-348 เสียงธรรม ชุดที่ 22
จิตวิทยากับพุทธศาสตร์ ฯลฯ
2223: 351-358 เสียงธรรม ชุดที่ 23
ความลึกซึ้งของชีวิต ฯลฯ
2224: 361-368 เสียงธรรม ชุดที่ 24
การมีธรระประกอบอยู่กับชีวิต ฯลฯ


ใช้กับเครื่อง Computer เท่านั้น

จำนวน ๑ แผ่น

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

บริการ : จัดทำสำเนาแผ่น DVD
ให้แก่นักสะสม นักศึกษา ห้องสมุด ห้อง
เรียน และผู้ต้องการทำสำเนาเแผ่นซีดี
เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานให้กับผู้อื่น
การทำสำเนาให้ครั้งละไม่เกิน ๒
ชุด และทยอยขอทำเพิ่มได้หลังจาก
ได้รับแผ่นแล้วเว้นห่างทุก ๒ สัปดาห์


ผู้ที่สนใจให้ส่งซองเปล่าขนาด 9 x 6-1/2
นิ้ว 23 x 16 ซม. (ซองสีเหลือง หาซื้อได้
ที่ทำการไปรษณีย์) ติดแสตมป์ ๕ บาท
พร้อมสอดแผ่นเปล่า DVD จำนวน ๒ แผ่น
จ่าหน้าถึงตัวท่านเองแล้วส่งมาที่ :

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองช้ายล่าง "D2204 เสียงธรรม DVD ชุดที่ ๔"