D2702 เสียงธรรม DVD ชุดที่ 2

ท่านพุทธทาส ภิกขุ
สวนโมกขพลาราม ไชยา สุราษฎร์ธานี

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากธรรมทานมูลนิธิ สวนโมกขพลาราม

DVD ชุดนี้ประกอบด้วย

2520 รส.1011-1028 เสียงธรรม ชุดที่ 84
ประโยชน์ของความกตัญญู ฯลฯ
2521 รส.1031-1037 เสียงธรรม ชุดที่ 85
การพัฒนาชีวิตด้วยธรรมะ ฯลฯ
2522 รส 1045-1068 เสียงธรรม ชุดที่ 86
สิ่งที่ต้องทำให้มีหรือดีกว่าปีเก่า ฯลฯ
2523 รส.1071-1085 เสียงธรรม ชุดที่ 87
บุญกุศลของความเป็นครู ฯลฯ
2524 รส.1111-1118 เสียงธรรม ชุดที่ 88
ทำอย่างไรจึงจะมีธรรมะ ฯลฯ
2525 รส.1122-1128 เสียงธรรม ชุดที่ 89
ปีใหม่แห่งทศพิธราชธรรม ฯลฯ


ใช้กับเครื่อง Computer เท่านั้น

จำนวน ๑ แผ่น

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

บริการ : จัดทำสำเนาแผ่น DVD
ให้แก่นักสะสม นักศึกษา ห้องสมุด ห้อง
เรียน และผู้ต้องการทำสำเนาเแผ่นซีดี
เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานให้กับผู้อื่น
การทำสำเนาให้ครั้งละไม่เกิน ๒
ชุด และทยอยขอทำเพิ่มได้หลังจาก
ได้รับแผ่นแล้วเว้นห่างทุก ๒ สัปดาห์


ผู้ที่สนใจให้ส่งซองเปล่าขนาด 9 x 6-1/2
นิ้ว 23 x 16 ซม. (ซองสีเหลือง หาซื้อได้
ที่ทำการไปรษณีย์) ติดแสตมป์ ๕ บาท
พร้อมสอดแผ่นเปล่า DVD จำนวน ๒ แผ่น
จ่าหน้าถึงตัวท่านเองแล้วส่งมาที่ :

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองช้ายล่าง "D2702 เสียงธรรม DVD ชุดที่ 2"