ธรรมะ/Dhamma
รวบรวมประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
พระอริยสงฆ์ มิลินทปัญหา แก่นธรรม
สูตรเว่ยหล่าง วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร
ปฏิจจสมุปบาท พุทธวจนะ
ในธรรมบท
Siddhartha
กามนิต บทสวดมนต์ แปลไทย
Meditation ธรรมะออนไลน์
เว็บไซต์ธรรมะที่น่าสนใจ ฯลฯ

คลิกที่นี่ ดูรายละเอียด

ให้เปล่า/บริการ ซีดีธรรมะ.mp3
รวบรวมธรรมะหลากหลาย
ทำวัตรเช้า-เย็น อ่านหนังสือพุทธ
ธรรม พระไตรปิฎก ธรรมอบรมจิต
โดยสมเด็จพระญาณสังวร ธรรมะ
แสดงโดยท่านพุทธทาสภิกขุ และ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

คลิกที่นี่ ดูรายละเอียด

Retreat Talks To Foreigners
(ชุดอบรมชาวต่างประเทศ)
By Buddhadasa Bhikkhu and
Interpreted by Santikaro Bhikkhu
Click here See details

บริการช่วยทำสำเนาซีดีธรรมะ MP3
เพียงท่านนำแผ่นซีดีเปล่า 50-200 แผ่นกับ
ซองพลาสติก
เราจะช่วยสำเนาให้เปล่า
ใช้เวลา ๑ สัปดาห์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ที่อยู่ www.manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทร 086 789 0880 (มโนธรรม)

หน้าหลัก/Homepage
ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ปราศจากพิษภัย
เหมาะสำหรับผู้เข้าชมทุกเพศทุกวัย

ให้เปล่า แผ่นซีดีธรรมะ MP3
ฉบับแนะนำประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๗
บรรยายโดย ท่านพุทธทาส ภิกขุ
2504 รส.826-828 เสียงธรรม ชุดที่ 68
.......ธรรมะกับสวัสดิการของมนุษย์...
.......ปัญญาวุธดีกว่าศาสตราวุธ ฯลฯ
2505 รส.831-832 เสียงธรรม ชุดที่ 69
........ธรรมะเกี่ยวกับปัญหาของมนุษย์
.......ธรรมะเกี่ยวกับปัญหาการศึกษา ฯลฯ

"ขอความร่วมมือ" โปรดคลิกที่นี่

องค์กรหรือสถาบันที่ไม่แสวงหากำไรแห่งใด
ติองการช่วยเผยแผ่ผลงานของท่านพุทธทาส
ภิกขุ สามารถนำฮาร์ดดิสก์เปล่าขนาดไม่ต่ำ
กว่า ๓๒๐ กิกกะไบต์มาเพื่อทำสำเนาต้นฉบับ
ซีดีหรือดีวีดี ทางเราจะทำให้เปล่าโดยใช้เวลา
ประมาณ ๓ สัปดาห์ในการทำสำเนาให้ ผู้ขอ
ใช้บริการนี้จะต้องมีโปรแกรม NERO BURN
ROM
และ NERO IMAGE DRIVE เพื่อใช้ในการ
เปิดไฟล์หรือทำสำเนาต่อ กรุณาอีเมล์ติดต่อ
manodham@rosenini.com

 

ทิวทัศน์/Views
พาโนรามา...เมืองไทย
Panorama...Thailand
ภาพวีอาร์ทัวร์ ๓๖๐ องศา หมุนรอบทิศ
ทางกว่า ๑๐๐๐ ภาพ สถานที่มรดกโลก
สวนหลวง ร.๙ นครวัด อุทยานแห่งชาติ
ภูเก็ต พังงา กระบี่ พิพิธภัณฑ์ไทย พิพิธ
ภัณฑ์นานาชาติ ภาพถ่ายจังหวัดต่างๆ
สมุดภาพพุทธประวัติ พุทธศีลป์ ภาพ
ปริศนาธรรมไทย ฯลฯ เหมาะแก่การชม
เพื่อการพักผ่อนแถมยังได้รับความรู้
คลิกที่นี่ ดูรายละเอียด

ค้นโลก..ค้นธรรม..เชิญตรงนี้3
ศึกษาง่าย ค้นคว้าสะดวก คำตอบฉับไว
รวบรวมเพื่อนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
และผู้ที่สนใจต้องการเพิ่มพูนสรรพความรู้
ฯลฯ
(เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ต่างๆ ด้วยความ
เคารพต่อเจ้าของผลงาน ณ ที่นี้.ผู้รวบรวม)

คลิกที่นี่ ดูรายละเอียด

ให้เปล่า/บริการ 3
เสียงธรรมจากสวนโมกข์
รวบรวมธรรมะมากมายที่แสดง
โดยท่านอาจารย์พุทธทาส ภิกขุ
คลิกที่นี่ ดูรายละเอียด

รับฟังเสียงหรือ Download
ซีดีชุด ธรรมโฆษณ์ เสียงธรรมบรรยาย
โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส ภิกขุ

คลิกที่นี่ ดูรายละเอียด
รับฟังเสียงหรือ Download
ธรรมบรรยาย โดยพระพรหม
คุณาภรณ์
(ป.อ.ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน
คลิกที่นี่ ดูรายละเอียด

 

เว็บไซต์นี้ไม่ได้ทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ แต่ทำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าชมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน