D2401 เสียงธรรม DVD ชุดที่ ๑

ท่านพุทธทาส ภิกขุ
สวนโมกขพลาราม ไชยา สุราษฎร์ธานี

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากธรรมทานมูลนิธิ สวนโมกขพลาราม

DVD ชุดนี้ประกอบด้วย

2401: 6101-6110 เสียงธรรม ชุดที่ 42
ประโยชน์จากการบวช ฯลฯ
2402: 6111-6120 เสียงธรรม ชุดที่ 43
พระพุทธเจ้า ฯลฯ
2403: 6121------- เสียงธรรม ชุดที่ 44
ธรรมกับความเป็นมนุษย์ ฯลฯ
2404: 6122------- เสียงธรรม ชุดที่ 45
เรื่องควรทราบก่อนลงมือปฏิบัติ ฯลฯ
2405: 6201-6211 เสียงธรรม ชุดที่ 46
จะพูดเรื่องอะไรดี (...) ฯลฯ
2406: 6212-6223 เสียงธรรม ชุดที่ 47
.อิทัปปัจจยตาช่วยได้ ฯลฯ


ใช้กับเครื่อง Computer เท่านั้น

จำนวน ๑ แผ่น

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

บริการ : จัดทำสำเนาแผ่น DVD
ให้แก่นักสะสม นักศึกษา ห้องสมุด ห้อง
เรียน และผู้ต้องการทำสำเนาเแผ่นซีดี
เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานให้กับผู้อื่น
การทำสำเนาให้ครั้งละไม่เกิน ๒
ชุด และทยอยขอทำเพิ่มได้หลังจาก
ได้รับแผ่นแล้วเว้นห่างทุก ๒ สัปดาห์


ผู้ที่สนใจให้ส่งซองเปล่าขนาด 9 x 6-1/2
นิ้ว 23 x 16 ซม. (ซองสีเหลือง หาซื้อได้
ที่ทำการไปรษณีย์) ติดแสตมป์ ๕ บาท
พร้อมสอดแผ่นเปล่า DVD จำนวน ๒ แผ่น
จ่าหน้าถึงตัวท่านเองแล้วส่งมาที่ :

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองช้ายล่าง "D2401 เสียงธรรม DVD ชุดที่ ๑"