D2705 เสียงธรรม DVD ชุดที่ 5

ท่านพุทธทาส ภิกขุ
สวนโมกขพลาราม ไชยา สุราษฎร์ธานี

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากธรรมทานมูลนิธิ สวนโมกขพลาราม

DVD ชุดนี้ประกอบด้วย

2706 รส.1201 พรรษากาลเทศนา 2511
2707: รส.1101-1012 หนทางรอดมนุษย์เรา

2708: 1218-1228 การตามรอยพระยุคลบาทด้วยทศพิธราชทาน
2709: ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือสร้างคน สร้างชาติ สร้างโลก
2710: แถลงการณ์ + ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีที่มีสวนโมกข์ ตอนที่ ๑
2711: ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปี ที่มีสวนโมกข์ ตอนที่ ๒
2712: ใจความแห่งคริสต์ธรรมที่ชาวพุทธควรทราบ


ใช้กับเครื่อง Computer เท่านั้น

จำนวน ๑ แผ่น

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

บริการ : จัดทำสำเนาแผ่น DVD
ให้แก่นักสะสม นักศึกษา ห้องสมุด ห้อง
เรียน และผู้ต้องการทำสำเนาเแผ่นซีดี
เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานให้กับผู้อื่น
การทำสำเนาให้ครั้งละไม่เกิน ๒
ชุด และทยอยขอทำเพิ่มได้หลังจาก
ได้รับแผ่นแล้วเว้นห่างทุก ๒ สัปดาห์


ผู้ที่สนใจให้ส่งซองเปล่าขนาด 9 x 6-1/2
นิ้ว 23 x 16 ซม. (ซองสีเหลือง หาซื้อได้
ที่ทำการไปรษณีย์) ติดแสตมป์ ๕ บาท
พร้อมสอดแผ่นเปล่า DVD จำนวน ๒ แผ่น
จ่าหน้าถึงตัวท่านเองแล้วส่งมาที่ :

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองช้ายล่าง "D2705 เสียงธรรม DVD ชุดที่ 5"