D2203 เสียงธรรม DVD ชุดที่ ๓

ท่านพุทธทาส ภิกขุ
สวนโมกขพลาราม ไชยา สุราษฎร์ธานี

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากธรรมทานมูลนิธิ สวนโมกขพลาราม

DVD ชุดนี้ประกอบด้วย

2213: 273-276 เสียงธรรม ชุดที่ 13
จงมารู้จักพระพุทธเจ้า...ฯลฯ
2214: 277-281 เสียงธรรม ชุดที่ 14
รู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่า...ฯลฯ
2215: 282-284 เสียงธรรม ชุดที่ 15
สิ่งทั้งหลายไปตามเหตุตาม...ฯลฯ
2216: 285-288 เสียงธรรม ชุดที่ 16
มัชมาปฏิปทา ฯลฯ
2217: 291-293 เสียงธรรม ชุดที่ 17
ทำวัตรสวดมนต์แปล ฯลฯ
2218: 294-311 เสียงธรรม ชุดที่ 18
ธรรมจักรคืออะไร? ...ฯลฯ


ใช้กับเครื่อง Computer เท่านั้น

จำนวน ๑ แผ่น

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

บริการ : จัดทำสำเนาแผ่น DVD
ให้แก่นักสะสม นักศึกษา ห้องสมุด ห้อง
เรียน และผู้ต้องการทำสำเนาเแผ่นซีดี
เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานให้กับผู้อื่น
การทำสำเนาให้ครั้งละไม่เกิน ๒
ชุด และทยอยขอทำเพิ่มได้หลังจาก
ได้รับแผ่นแล้วเว้นห่างทุก ๒ สัปดาห์


ผู้ที่สนใจให้ส่งซองเปล่าขนาด 9 x 6-1/2
นิ้ว 23 x 16 ซม. (ซองสีเหลือง หาซื้อได้
ที่ทำการไปรษณีย์) ติดแสตมป์ ๕ บาท
พร้อมสอดแผ่นเปล่า DVD จำนวน ๒ แผ่น
จ่าหน้าถึงตัวท่านเองแล้วส่งมาที่ :

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองช้ายล่าง "D2203 เสียงธรรม DVD ชุดที่ ๓"